صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه حسابرسی نشده-منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه حسابرسی نشده-منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ صورت های مالی حسابرسی شد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده-منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱-۰۱-۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰.۰۷.۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ 'گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورتهای مالی سالانه حسابررسی شده اطلس منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ عملکرد شش ماهه اطلس منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده اطلس منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ عملکرد سالانه اطلس منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۱.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ صورتهای مالی میان دوره ای ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ گزارش عملکرد ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ دانلود