رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری مفید 900,000
2 شرکت سبدگردان انتخاب مفید 100,000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق