صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه