امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/05/05 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/14 تغییر بازارگردان تغییرات امیدنامه
1396/10/23 تغییر نصاب دارایی ها تغییرات امیدنامه
1396/10/23 تغییر متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
1395/12/24 تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
1395/09/06 اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه تغییرات امیدنامه
1394/11/26 تغییر حداقل و حداکثر هزینه متولی تغییرات امیدنامه
1394/07/26 افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
1393/11/12 افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
1392/11/01 تغییر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه