صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۵ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۶ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق و تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۷ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۸ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۹ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۱ دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۵ تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۶ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۸ دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۱ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۲ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۲۴ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۵ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۶ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۹ دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۰ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۳۳ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۴ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳۶ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۷ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۹ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۴۰ تصمیمات مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۴۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴۲ دعوت به مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴۳ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۴ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴۶ دعوت به مجمع- سالانه-تغییر کارمزد رکن متولی- انتشار آگهی های صندوق در سامانه کدال ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴۷ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه.حسابرس.مدیر.نرم افزار و خرید در بازار پایه فرابورس مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴۸ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴۹ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۵۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۵۱ دعوت به مجمع- سالانه-تغییر هزینه ارکان و رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- خرید بازار پایه ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۵۲ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۷.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۵۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۵۴ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۷.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۵۵ تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۵۶ تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۵۷ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۵۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۶۰ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۶۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۶۲ دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ ۹۶.۰۶.۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶۳ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۶۴ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
۶۵ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۶۶ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۶۷ اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۶۸ تمدید تصدی ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
۶۹ تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۷۰ تغییر هزینه متولی - مجمع ۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۷۱ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۷۲ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۷۳ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۷۴ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۷۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۷۶ تغییر در سقف هزینه های نرم افزار و تصویب امید نامه جدید صندوق،مجمع مورخ۱۳۹۳.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۷۷ تائیدیه سازمان بورس ، مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۸ تائیدیه سازمان بورس افزایش هزینه نرم افزار،مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۹ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۸۰ دعوت به مجمع سالیانه و تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۸۱ تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
۸۲ امکان سرمایه&#۱۷۲;گذاری صندوقهای سرمایه&#۱۷۲;گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
۸۳ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰