صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق و تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۴ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۸ دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۹ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۱ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۲ تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۳ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۵ دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۸ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۹ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۲۱ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۳ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۴ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۶ دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۲۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۳۰ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۱ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳۳ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۴ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۶ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۳۷ تصمیمات مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۳۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۹ دعوت به مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴۰ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۱ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴۳ دعوت به مجمع- سالانه-تغییر کارمزد رکن متولی- انتشار آگهی های صندوق در سامانه کدال ۹۹.۱۰.۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴۴ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه.حسابرس.مدیر.نرم افزار و خرید در بازار پایه فرابورس مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴۵ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴۶ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۴۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۴۸ دعوت به مجمع- سالانه-تغییر هزینه ارکان و رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- خرید بازار پایه ۹۸.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۴۹ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۷.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۵۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۵۱ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۷.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۵۲ تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۵۳ تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۵۴ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۵۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۵۷ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ ۹۶.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۵۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۵۹ دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ ۹۶.۰۶.۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶۰ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۶۱ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
۶۲ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۶۳ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۶۴ اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۶۵ تمدید تصدی ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
۶۶ تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۶۷ تغییر هزینه متولی - مجمع ۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۶۸ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۶۹ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۷۰ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۷۱ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۷۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۷۳ تغییر در سقف هزینه های نرم افزار و تصویب امید نامه جدید صندوق،مجمع مورخ۱۳۹۳.۱۰.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۷۴ تائیدیه سازمان بورس ، مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۵ تائیدیه سازمان بورس افزایش هزینه نرم افزار،مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۶ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۷۷ دعوت به مجمع سالیانه و تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۷۸ تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
۷۹ امکان سرمایه&#۱۷۲;گذاری صندوقهای سرمایه&#۱۷۲;گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
۸۰ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰