صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۲۱۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸,۷۸۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۲۳۸,۲۱۹,۴۵۶,۵۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۱,۶۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۰,۶۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۰,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۲:۰۸:۵۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۲۷,۹۸۰ ۱۲۷,۰۹۸ ۰ ۰ ۱۲۱,۱۱۳,۹۲۴ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱,۲۱۳,۹۲۴ ۵,۲۳۸,۲۱۹,۴۵۶,۵۲۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۲۵,۸۸۵ ۱۲۵,۰۳۱ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲۱,۱۱۳,۹۲۴ ۴۰۰,۰۰۰ ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۱۳,۹۲۴ ۵,۲۲۸,۰۳۹,۱۰۲,۴۶۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۲۶,۶۱۶ ۱۲۵,۷۸۲ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۶۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۶۳,۹۲۴ ۵,۳۰۳,۴۶۹,۶۴۸,۴۰۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۲۳,۷۰۲ ۱۲۲,۸۸۶ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۹۲۴ ۵,۱۶۶,۶۲۷,۶۴۸,۹۷۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۲۳,۷۱۱ ۱۲۲,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۹۲۴ ۵,۱۶۶,۹۷۸,۹۹۵,۸۰۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۲۳,۷۱۹ ۱۲۲,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۹۲۴ ۵,۱۶۷,۳۳۰,۳۸۹,۳۹۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۲۰,۰۴۵ ۱۱۹,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۴۰۰,۰۰۰ ۷۸,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۱۶۳,۹۲۴ ۵,۰۲۸,۲۶۳,۷۷۵,۱۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۲۴,۳۷۷ ۱۲۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ ۴۲,۵۶۳,۹۲۴ ۵,۲۵۸,۳۳۰,۰۳۹,۹۱۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۲۴,۳۸۶ ۱۲۳,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ ۴۲,۵۶۳,۹۲۴ ۵,۲۵۸,۶۹۳,۶۱۷,۹۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۲۴,۳۹۴ ۱۲۳,۵۵۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ ۴۲,۵۶۳,۹۲۴ ۵,۲۵۹,۰۵۷,۲۴۲,۵۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۲۷,۵۷۸ ۱۲۶,۷۱۳ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۳,۹۲۴ ۵,۴۱۱,۱۴۳,۳۱۶,۲۶۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۲۷,۵۸۷ ۱۲۶,۷۲۲ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۷۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۳,۹۲۴ ۵,۴۱۱,۵۲۰,۶۹۷,۶۷۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۲۷,۵۹۹ ۱۲۶,۷۳۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۷۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۳,۹۲۴ ۵,۴۱۲,۰۱۷,۸۳۹,۵۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۲۷,۸۴۷ ۱۲۶,۹۸۶ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۲۰,۹۴۳,۹۲۴ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۷,۹۴۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۳,۹۲۴ ۵,۴۶۰,۸۷۷,۷۹۴,۲۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۲۸,۷۶۳ ۱۲۷,۹۱۲ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۰ ۷۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴۳,۳۸۳,۹۲۴ ۵,۵۴۹,۳۲۰,۰۸۵,۶۰۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۲۵,۵۷۴ ۱۲۴,۷۴۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴۳,۳۸۳,۹۲۴ ۵,۴۱۲,۰۳۱,۲۷۱,۶۶۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۲۶,۲۸۷ ۱۲۵,۴۸۲ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۰,۰۰۰ ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۰۸۳,۹۲۴ ۵,۶۵۷,۲۲۴,۷۱۳,۴۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۲۹,۹۰۶ ۱۲۹,۰۷۶ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۰ ۷۵,۲۴۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۳,۹۲۴ ۵,۸۹۰,۲۴۳,۹۷۲,۳۳۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۲۹,۹۱۴ ۱۲۹,۰۸۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۰ ۷۵,۲۴۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۳,۹۲۴ ۵,۸۹۰,۶۴۳,۸۱۷,۷۹۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۲۹,۹۲۳ ۱۲۹,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۲۰,۸۷۳,۹۲۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۴۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۳,۹۲۴ ۵,۸۹۱,۰۴۳,۷۰۶,۵۸۶