صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۹۵۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۰۴۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۱۷,۳۶۲,۹۶۱,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۱,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۰,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۰,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴:۰۲:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۰۹,۸۱۴ ۲۰۸,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۳۴,۸۶۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۹۶,۹۱۰,۰۰۰ ۳۷,۹۵۳,۹۲۴ ۷,۹۱۷,۳۶۲,۹۶۱,۷۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۱۱,۵۰۷ ۲۱۰,۳۱۱ ۰ ۰ ۱۳۴,۸۶۳,۹۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ ۹۶,۸۷۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۳,۹۲۴ ۷,۹۹۰,۵۲۶,۵۴۴,۸۵۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۱۶,۱۳۷ ۲۱۴,۹۱۷ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳۴,۸۶۳,۹۲۴ ۲۳۰,۰۰۰ ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ ۳۸,۱۷۳,۹۲۴ ۸,۲۰۴,۲۰۷,۳۲۴,۸۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۱۵,۱۷۳ ۲۱۳,۹۶۲ ۰ ۰ ۱۳۴,۸۴۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۴۶۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۳,۹۲۴ ۸,۲۱۲,۶۹۷,۱۸۶,۲۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۱۵,۱۸۶ ۲۱۳,۹۷۵ ۰ ۰ ۱۳۴,۸۴۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۴۶۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۳,۹۲۴ ۸,۲۱۳,۲۱۱,۲۶۹,۹۸۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۱۵,۲۰۰ ۲۱۳,۹۸۹ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۴,۸۴۳,۹۲۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۹۶,۴۶۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۳,۹۲۴ ۸,۲۱۳,۷۲۵,۴۵۳,۲۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۱۱,۹۵۹ ۲۱۰,۷۷۷ ۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۴,۸۱۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۶۱۳,۹۲۴ ۸,۱۳۸,۹۴۳,۸۹۷,۹۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۰۴,۰۰۷ ۲۰۲,۸۷۶ ۲,۴۸۵ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳۴,۶۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۲۳,۹۲۴ ۷,۷۹۵,۲۷۵,۸۱۴,۷۰۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۹۸,۹۹۲ ۱۹۷,۸۳۹ ۲,۹۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۲,۸۱۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۳,۹۲۴ ۷,۲۴۳,۶۷۶,۷۲۵,۷۲۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۰۰,۶۰۲ ۱۹۹,۴۳۹ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۸۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۹۶,۱۳۰,۰۰۰ ۳۶,۶۵۳,۹۲۴ ۷,۳۱۰,۲۳۷,۸۲۵,۲۰۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۹۹,۱۴۳ ۱۹۷,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۳۲,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۰۷۰,۰۰۰ ۳۶,۶۶۳,۹۲۴ ۷,۲۵۸,۹۲۴,۳۴۳,۸۲۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۹۹,۱۵۵ ۱۹۷,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۳۲,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۶,۰۷۰,۰۰۰ ۳۶,۶۶۳,۹۲۴ ۷,۲۵۹,۳۷۸,۵۶۲,۲۹۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۹۹,۱۶۸ ۱۹۸,۰۱۰ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۳۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۹۶,۰۷۰,۰۰۰ ۳۶,۶۶۳,۹۲۴ ۷,۲۵۹,۸۳۲,۸۸۲,۲۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۸۰,۹۱۳ ۱۷۹,۸۳۸ ۱۳,۰۹۸ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۳۶۰,۰۰۰ ۹۶,۰۶۰,۰۰۰ ۳۶,۴۴۳,۹۲۴ ۶,۵۵۳,۹۸۴,۶۸۵,۱۷۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۹۹,۴۰۴ ۱۹۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۳,۹۲۴ ۷,۲۹۴,۹۸۹,۲۴۲,۴۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۰۳,۸۷۸ ۲۰۲,۶۳۵ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۵۵۰,۰۰۰ ۳۶,۹۵۳,۹۲۴ ۷,۴۸۸,۱۵۶,۲۴۵,۸۷۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۰۵,۳۴۵ ۲۰۴,۰۹۷ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۹۵,۴۳۰,۰۰۰ ۳۷,۰۷۳,۹۲۴ ۷,۵۶۶,۶۷۵,۲۱۵,۲۱۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۰۱,۳۷۱ ۲۰۰,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۰ ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ ۳۷,۰۹۳,۹۲۴ ۷,۴۲۴,۳۳۰,۷۵۸,۹۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۰۱,۳۸۰ ۲۰۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۰ ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ ۳۷,۰۹۳,۹۲۴ ۷,۴۲۴,۶۴۳,۷۴۴,۱۹۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲۰۱,۳۹۳ ۲۰۰,۱۷۲ ۰ ۰ ۱۳۲,۵۰۳,۹۲۴ ۹۱۰,۰۰۰ ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ ۳۷,۰۹۳,۹۲۴ ۷,۴۲۵,۱۵۰,۶۱۲,۳۴۶