صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۸۷,۰۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۵۱۲,۹۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۸۸۸,۰۰۱,۱۰۶,۳۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۷,۲۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۵,۱۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۵,۱۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۳۰۹,۰۷۱ ۳۰۷,۰۵۱ ۳۰۷,۰۵۱ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۵۳,۰۰۰ ۱۲۹,۸۰۶,۴۰۰ ۴۸,۴۸۷,۰۲۴ ۱۴,۸۸۸,۰۰۱,۱۰۶,۳۰۱
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۳۰۵,۱۴۷ ۳۰۳,۱۴۷ ۳۰۳,۱۴۷ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۲۹,۷۵۳,۴۰۰ ۴۸,۵۴۰,۰۲۴ ۱۴,۷۱۴,۷۸۱,۶۱۷,۳۸۴
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۳۰۰,۹۸۰ ۲۹۹,۰۰۵ ۲۹۹,۰۰۵ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۷۴,۰۰۰ ۱۲۹,۵۸۸,۴۰۰ ۴۸,۷۰۵,۰۲۴ ۱۴,۵۶۳,۰۴۳,۰۴۰,۴۱۷
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۳۰۷,۴۴۸ ۳۰۵,۴۳۲ ۳۰۵,۴۳۲ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۰ ۱۲۹,۵۱۴,۴۰۰ ۴۸,۷۷۹,۰۲۴ ۱۴,۸۹۸,۶۹۴,۵۰۸,۷۴۷
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۳۰۷,۴۶۳ ۳۰۵,۴۴۸ ۳۰۵,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۰ ۱۲۹,۵۱۴,۴۰۰ ۴۸,۷۷۹,۰۲۴ ۱۴,۸۹۹,۴۴۱,۹۶۶,۲۴۱
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۳۰۷,۴۶۶ ۳۰۵,۴۵۰ ۳۰۵,۴۵۰ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۰ ۱۲۹,۵۱۴,۴۰۰ ۴۸,۷۷۹,۰۲۴ ۱۴,۸۹۹,۵۴۹,۷۱۲,۵۴۵
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۳۰۷,۶۰۲ ۳۰۵,۵۸۶ ۳۰۵,۵۸۶ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۲۹,۵۱۴,۴۰۰ ۴۸,۷۷۹,۰۲۴ ۱۴,۹۰۶,۱۹۴,۵۶۷,۰۷۸
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۳۰۶,۲۶۷ ۳۰۴,۲۵۴ ۳۰۴,۲۵۴ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۷۸,۲۹۳,۴۲۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۹,۴۹۴,۴۰۰ ۴۸,۷۹۹,۰۲۴ ۱۴,۸۴۷,۳۰۸,۱۰۸,۴۲۶
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۳۰۵,۹۵۶ ۳۰۳,۹۶۱ ۳۰۳,۹۶۱ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۲۹,۳۶۴,۴۰۰ ۴۸,۹۰۴,۰۲۴ ۱۴,۸۶۴,۹۳۱,۱۵۵,۰۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۳۰۴,۲۴۵ ۳۰۲,۲۶۲ ۳۰۲,۲۶۲ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۲۹,۱۹۹,۴۰۰ ۴۹,۰۶۹,۰۲۴ ۱۴,۸۳۱,۷۱۷,۴۹۷,۱۵۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۳۱۱,۸۰۳ ۳۰۹,۷۸۷ ۳۰۹,۷۸۷ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۶۴۹,۴۰۰ ۴۹,۶۱۹,۰۲۴ ۱۵,۳۷۱,۳۳۲,۴۱۰,۷۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۳۱۴,۰۹۸ ۳۱۲,۰۷۴ ۳۱۲,۰۷۴ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۰ ۱۲۸,۳۸۹,۴۰۰ ۴۹,۸۷۹,۰۲۴ ۱۵,۵۶۵,۹۶۵,۶۷۲,۸۷۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۳۱۴,۱۰۴ ۳۱۲,۰۸۱ ۳۱۲,۰۸۱ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۰ ۱۲۸,۳۸۹,۴۰۰ ۴۹,۸۷۹,۰۲۴ ۱۵,۵۶۶,۲۸۶,۱۲۵,۱۱۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۳۱۴,۱۷۴ ۳۱۲,۱۵۰ ۳۱۲,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۳۶۲,۰۰۰ ۱۲۸,۳۸۹,۴۰۰ ۴۹,۸۷۹,۰۲۴ ۱۵,۵۶۹,۷۴۰,۲۹۰,۵۶۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۳۱۹,۴۰۰ ۳۱۷,۳۴۹ ۳۱۷,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۰ ۱۲۸,۰۲۷,۴۰۰ ۵۰,۲۴۱,۰۲۴ ۱۵,۹۴۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۳۲۰,۰۳۶ ۳۱۷,۹۸۲ ۳۱۷,۹۸۲ ۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۷۸,۲۶۸,۴۲۴ ۰ ۱۲۸,۰۲۷,۴۰۰ ۵۰,۲۴۱,۰۲۴ ۱۵,۹۷۵,۷۳۹,۲۷۲,۹۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۳۲۱,۶۶۷ ۳۱۹,۶۱۸ ۳۱۹,۶۱۸ ۰ ۲۷,۰۰۰ ۱۷۸,۲۵۳,۴۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۲۷,۴۰۰ ۵۰,۲۲۶,۰۲۴ ۱۶,۰۵۳,۱۳۴,۸۴۹,۲۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۳۱۸,۵۵۶ ۳۱۶,۵۲۹ ۳۱۶,۵۲۹ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۲۶,۴۲۴ ۴۴,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۷,۴۰۰ ۵۰,۲۱۹,۰۲۴ ۱۵,۸۹۵,۷۸۶,۶۴۶,۲۴۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۳۲۴,۲۱۲ ۳۲۲,۱۴۷ ۳۲۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۲۶,۴۲۴ ۰ ۱۲۷,۹۶۳,۴۰۰ ۵۰,۲۶۳,۰۲۴ ۱۶,۱۹۲,۰۷۸,۹۳۲,۳۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۳۲۴,۱۹۹ ۳۲۲,۱۳۵ ۳۲۲,۱۳۵ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۲۶,۴۲۴ ۰ ۱۲۷,۹۶۳,۴۰۰ ۵۰,۲۶۳,۰۲۴ ۱۶,۱۹۱,۴۵۵,۸۵۱,۲۴۵
  مشاهده همه