اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,613,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,386,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,338,800,732
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,407
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,229
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,229
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/28 14,407 14,229 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,338,800,732
  2 1397/01/27 14,412 14,233 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,369,373,875
  3 1397/01/26 14,488 14,308 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,940,737,193
  4 1397/01/25 14,589 14,407 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,695,606,878
  5 1397/01/24 14,590 14,408 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,704,591,753
  6 1397/01/23 14,591 14,410 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,713,579,674
  7 1397/01/22 14,592 14,411 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,722,570,637
  8 1397/01/21 14,657 14,476 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,215,588,476
  9 1397/01/20 14,796 14,611 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,245,449,366
  10 1397/01/19 14,562 14,378 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,473,623,676
  11 1397/01/18 14,638 14,453 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,044,073,335
  12 1397/01/17 14,769 14,583 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,030,202,992
  13 1397/01/16 14,771 14,584 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,041,838,149
  14 1397/01/15 14,772 14,586 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,053,473,761
  15 1397/01/14 14,820 14,633 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,414,964,954
  16 1397/01/13 14,826 14,638 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,456,121,047
  17 1397/01/12 14,827 14,640 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,467,792,042
  18 1397/01/11 14,829 14,642 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,479,463,492
  19 1397/01/10 14,830 14,643 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,491,135,396
  20 1397/01/09 14,832 14,645 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,502,807,755
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi