اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,213,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 94,786,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 81,046,323,053
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,747
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,544
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,544
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/28 15,747 15,544 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,046,323,053
  2 1397/03/27 15,672 15,473 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 80,677,363,258
  3 1397/03/26 15,171 14,980 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,104,258,050
  4 1397/03/25 15,172 14,981 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,109,853,279
  5 1397/03/24 15,174 14,982 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,115,452,928
  6 1397/03/23 15,167 14,975 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,080,561,455
  7 1397/03/22 14,797 14,610 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 76,173,399,618
  8 1397/03/21 14,601 14,416 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 75,165,501,782
  9 1397/03/20 14,496 14,312 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,621,838,906
  10 1397/03/19 14,576 14,391 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 75,032,892,499
  11 1397/03/18 14,519 14,336 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,744,728,020
  12 1397/03/17 14,520 14,337 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,750,395,199
  13 1397/03/16 14,521 14,338 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,756,066,314
  14 1397/03/15 14,522 14,339 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,761,554,119
  15 1397/03/14 14,523 14,340 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,767,045,952
  16 1397/03/13 14,524 14,341 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,772,541,801
  17 1397/03/12 14,508 14,325 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,687,600,297
  18 1397/03/11 14,516 14,333 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,729,467,785
  19 1397/03/10 14,517 14,334 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,735,601,202
  20 1397/03/09 14,518 14,335 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,741,738,277
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق