اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,083,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 84,916,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 405,474,711,500
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,137
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 26,881
قیمت آماری هر واحد (ریال): 26,881
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 27,137 26,881 0 0 19,020,000 0 58,950,000 15,083,924 405,474,711,500
  2 1397/07/26 27,139 26,883 0 0 19,020,000 0 58,950,000 15,083,924 405,504,875,665
  3 1397/07/25 27,141 26,885 0 0 19,020,000 0 58,950,000 15,083,924 405,535,045,560
  4 1397/07/24 26,767 26,511 0 20,000 19,020,000 190,000 58,950,000 15,083,924 399,883,734,672
  5 1397/07/23 26,525 26,271 0 0 19,000,000 60,000 58,760,000 15,253,924 400,742,570,613
  6 1397/07/22 25,676 25,433 0 0 19,000,000 60,000 58,700,000 15,313,924 389,471,418,629
  7 1397/07/21 25,312 25,070 0 0 19,000,000 210,000 58,640,000 15,373,924 385,416,694,918
  8 1397/07/20 26,370 26,120 0 0 19,000,000 0 58,430,000 15,583,924 407,056,427,972
  9 1397/07/19 26,372 26,122 0 0 19,000,000 0 58,430,000 15,583,924 407,088,444,577
  10 1397/07/18 26,374 26,124 0 140,000 19,000,000 10,000 58,430,000 15,583,924 407,120,465,899
  11 1397/07/17 26,036 25,786 0 20,000 18,860,000 10,000 58,420,000 15,453,924 398,491,501,532
  12 1397/07/16 25,661 25,408 0 120,000 18,840,000 610,000 58,410,000 15,443,924 392,396,894,074
  13 1397/07/15 25,157 24,912 0 0 18,720,000 820,000 57,800,000 15,933,924 396,949,278,254
  14 1397/07/14 25,704 25,465 0 50,000 18,720,000 510,000 56,980,000 16,753,924 426,632,409,919
  15 1397/07/13 26,737 26,492 0 0 18,670,000 0 56,470,000 17,213,924 456,038,869,569
  16 1397/07/12 26,739 26,494 0 0 18,670,000 0 56,470,000 17,213,924 456,071,515,128
  17 1397/07/11 26,741 26,496 0 100,000 18,670,000 510,000 56,470,000 17,213,924 456,104,166,795
  18 1397/07/10 26,690 26,451 0 0 18,570,000 1,650,000 55,960,000 17,623,924 466,166,688,788
  19 1397/07/09 27,457 27,229 0 200,000 18,570,000 0 54,310,000 19,273,924 524,809,499,079
  20 1397/07/08 27,465 27,237 0 1,630,000 18,370,000 0 54,310,000 19,073,924 519,516,226,865