اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,163,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,836,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 263,270,446,245
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,792
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,582
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,582
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/24 23,792 23,582 0 0 19,050,000 10,000 62,900,000 11,163,924 263,270,446,245
  2 1397/10/23 23,815 23,604 0 0 19,050,000 0 62,890,000 11,173,924 263,753,411,432
  3 1397/10/22 23,845 23,634 0 0 19,050,000 0 62,890,000 11,173,924 264,084,617,857
  4 1397/10/21 23,911 23,698 0 0 19,050,000 0 62,890,000 11,173,924 264,800,707,721
  5 1397/10/20 23,913 23,700 0 0 19,050,000 0 62,890,000 11,173,924 264,819,823,347
  6 1397/10/19 23,914 23,701 0 0 19,050,000 50,000 62,890,000 11,173,924 264,836,205,585
  7 1397/10/18 23,904 23,690 0 0 19,050,000 0 62,840,000 11,223,924 265,897,650,008
  8 1397/10/17 23,584 23,374 0 0 19,050,000 180,000 62,840,000 11,223,924 262,343,310,973
  9 1397/10/16 23,345 23,140 0 0 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 263,891,590,954
  10 1397/10/15 23,205 23,001 0 0 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 262,306,245,778
  11 1397/10/14 23,230 23,026 0 0 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 262,582,694,720
  12 1397/10/13 23,231 23,027 0 0 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 262,599,655,972
  13 1397/10/12 23,233 23,029 0 0 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 262,616,622,896
  14 1397/10/11 23,454 23,248 0 10,000 19,050,000 0 62,660,000 11,403,924 265,116,011,118
  15 1397/10/10 23,518 23,311 0 0 19,040,000 0 62,660,000 11,393,924 265,600,067,384
  16 1397/10/09 23,560 23,352 0 0 19,040,000 0 62,660,000 11,393,924 266,070,495,405
  17 1397/10/08 23,595 23,387 0 0 19,040,000 0 62,660,000 11,393,924 266,470,207,857
  18 1397/10/07 23,274 23,069 0 0 19,040,000 0 62,660,000 11,393,924 262,843,746,082
  19 1397/10/06 23,275 23,070 0 0 19,040,000 0 62,660,000 11,393,924 262,860,345,855
  20 1397/10/05 23,276 23,072 0 0 19,040,000 10,000 62,660,000 11,393,924 262,876,951,876