صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۰۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۰۹۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۱۹,۳۵۶,۸۶۵,۶۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۷,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۲۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۲۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳:۵۹:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۸۵,۶۲۵ ۸۴,۷۵۸ ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۳,۹۲۴ ۲,۶۱۹,۳۵۶,۸۶۵,۶۲۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۸۳,۹۴۵ ۸۳,۰۹۲ ۰ ۰ ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۳,۹۲۴ ۲,۴۶۸,۱۴۵,۵۵۶,۵۲۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۸۳,۶۵۴ ۸۲,۸۱۱ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۱۳,۹۲۴ ۲,۴۶۰,۶۵۴,۱۷۳,۷۴۸
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۸۲,۸۳۶ ۸۲,۰۰۶ ۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۰۳,۹۲۴ ۲,۴۲۷,۷۰۱,۲۸۰,۶۹۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۸۱,۰۷۶ ۸۰,۲۵۸ ۰ ۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۸۲,۸۴۷,۵۹۰,۳۶۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۸۱,۰۸۱ ۸۰,۲۶۳ ۰ ۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۸۲,۹۸۳,۷۳۸,۲۶۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۸۱,۰۸۶ ۸۰,۲۶۷ ۰ ۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۸۳,۱۱۹,۹۰۷,۷۲۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۸۱,۰۹۱ ۸۰,۲۷۲ ۰ ۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۸۳,۲۵۶,۰۹۸,۷۲۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۸۱,۰۹۵ ۸۰,۲۷۷ ۰ ۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۸۳,۳۹۲,۳۱۱,۲۶۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۷۹,۹۹۶ ۷۹,۲۰۳ ۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۴۳,۹۲۴ ۲,۲۵۲,۸۴۴,۶۳۲,۶۵۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۷۹,۱۶۹ ۷۸,۳۳۷ ۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۳,۹۲۴ ۲,۰۸۸,۷۷۵,۲۵۳,۴۵۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷۷,۶۸۶ ۷۶,۸۵۲ ۰ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۱۳,۹۲۴ ۱,۹۸۳,۸۵۲,۹۶۳,۵۹۱
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷۷,۶۹۱ ۷۶,۸۵۷ ۰ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۱۳,۹۲۴ ۱,۹۸۳,۹۷۴,۱۱۱,۱۴۷
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷۷,۶۹۵ ۷۶,۸۶۱ ۰ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۱۳,۹۲۴ ۱,۹۸۴,۰۹۵,۲۸۰,۱۸۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷۶,۰۸۳ ۷۵,۲۷۵ ۰ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۱۳,۹۲۴ ۱,۹۴۳,۱۴۶,۵۰۲,۹۲۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷۶,۲۰۹ ۷۵,۴۳۵ ۲۷۴ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۲۶,۸۷۳,۹۲۴ ۲,۰۲۷,۲۲۹,۷۸۰,۹۹۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷۶,۲۱۴ ۷۵,۴۳۹ ۲۷۵ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۲۶,۸۷۳,۹۲۴ ۲,۰۲۷,۳۴۹,۵۳۰,۵۳۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷۶,۲۱۸ ۷۵,۴۴۴ ۲۷۴ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۲۶,۸۷۳,۹۲۴ ۲,۰۲۷,۴۶۹,۳۰۱,۵۱۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷۶,۲۲۳ ۷۵,۴۴۹ ۲۷۵ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۲۶,۸۷۳,۹۲۴ ۲,۰۲۷,۶۱۱,۸۸۸,۴۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷۶,۲۲۸ ۷۵,۴۵۴ ۲۷۴ ۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۲۶,۸۷۳,۹۲۴ ۲,۰۲۷,۷۳۲,۳۸۸,۹۲۶