اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,153,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,846,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 230,150,549,463
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,190
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,936
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,936
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 19,190 18,936 0 0 10,030,000 1,060,000 52,890,000 12,153,924 230,150,549,463
  2 1397/05/27 18,965 18,735 0 0 10,030,000 0 51,830,000 13,213,924 247,565,360,835
  3 1397/05/26 18,807 18,580 0 0 10,030,000 0 51,830,000 13,213,924 245,508,362,153
  4 1397/05/25 18,808 18,580 0 0 10,030,000 0 51,830,000 13,213,924 245,520,649,092
  5 1397/05/24 18,809 18,581 0 0 10,030,000 270,000 51,830,000 13,213,924 245,532,943,813
  6 1397/05/23 18,908 18,683 0 0 10,030,000 900,000 51,560,000 13,483,924 251,924,974,671
  7 1397/05/22 18,667 18,460 0 0 10,030,000 50,000 50,660,000 14,383,924 265,522,226,505
  8 1397/05/21 18,760 18,552 0 0 10,030,000 10,000 50,610,000 14,433,924 267,782,008,047
  9 1397/05/20 18,664 18,457 0 0 10,030,000 0 50,600,000 14,443,924 266,595,985,648
  10 1397/05/19 18,969 18,751 0 0 10,030,000 0 50,600,000 14,443,924 270,839,400,126
  11 1397/05/18 18,969 18,752 0 0 10,030,000 0 50,600,000 14,443,924 270,846,378,772
  12 1397/05/17 18,970 18,752 0 0 10,030,000 100,000 50,600,000 14,443,924 270,850,756,942
  13 1397/05/16 19,072 18,854 0 700,000 10,030,000 400,000 50,500,000 14,543,924 274,213,113,960
  14 1397/05/15 19,024 18,814 0 1,760,000 9,330,000 0 50,100,000 14,243,924 267,979,479,837
  15 1397/05/14 18,514 18,309 0 300,000 7,570,000 0 50,100,000 12,483,924 228,569,295,290
  16 1397/05/13 18,027 17,837 0 0 7,270,000 0 50,100,000 12,183,924 217,321,211,213
  17 1397/05/12 17,764 17,598 0 0 7,270,000 0 50,100,000 12,183,924 214,418,655,538
  18 1397/05/11 17,763 17,598 0 0 7,270,000 0 50,100,000 12,183,924 214,408,540,524
  19 1397/05/10 17,763 17,597 0 300,000 7,270,000 0 50,100,000 12,183,924 214,398,443,795
  20 1397/05/09 17,549 17,373 0 3,400,000 6,970,000 0 50,100,000 11,883,924 206,462,473,945