اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,733,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,266,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 266,021,407,042
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,876
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 22,671
قیمت آماری هر واحد (ریال): 22,671
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/26 22,876 22,671 0 0 19,040,000 0 62,320,000 11,733,924 266,021,407,042
  2 1397/09/25 23,261 23,052 0 0 19,040,000 20,000 62,320,000 11,733,924 270,490,818,351
  3 1397/09/24 23,586 23,374 0 0 19,040,000 70,000 62,300,000 11,753,924 274,735,355,967
  4 1397/09/23 23,798 23,585 0 0 19,040,000 0 62,230,000 11,823,924 278,866,562,811
  5 1397/09/22 23,800 23,587 0 0 19,040,000 0 62,230,000 11,823,924 278,886,553,445
  6 1397/09/21 23,801 23,588 0 0 19,040,000 0 62,230,000 11,823,924 278,906,550,334
  7 1397/09/20 23,926 23,712 0 0 19,040,000 0 62,230,000 11,823,924 280,369,246,980
  8 1397/09/19 24,075 23,858 0 0 19,040,000 0 62,230,000 11,823,924 282,100,373,082
  9 1397/09/18 24,116 23,899 0 0 19,040,000 50,000 62,230,000 11,823,924 282,579,481,468
  10 1397/09/17 24,279 24,060 0 0 19,040,000 0 62,180,000 11,873,924 285,684,189,598
  11 1397/09/16 24,296 24,077 0 0 19,040,000 0 62,180,000 11,873,924 285,891,795,642
  12 1397/09/15 24,298 24,079 0 0 19,040,000 0 62,180,000 11,873,924 285,912,700,507
  13 1397/09/14 24,300 24,081 0 0 19,040,000 110,000 62,180,000 11,873,924 285,933,611,445
  14 1397/09/13 24,281 24,066 0 0 19,040,000 20,000 62,070,000 11,983,924 288,409,592,403
  15 1397/09/12 24,300 24,081 0 0 19,040,000 60,000 62,050,000 12,003,924 289,060,889,476
  16 1397/09/11 23,796 23,583 0 0 19,040,000 0 61,990,000 12,063,924 284,501,718,507
  17 1397/09/10 23,214 23,005 0 0 19,040,000 40,000 61,990,000 12,063,924 277,534,817,647
  18 1397/09/09 23,612 23,399 0 0 19,040,000 0 61,950,000 12,103,924 283,217,634,167
  19 1397/09/08 23,613 23,401 0 0 19,040,000 0 61,950,000 12,103,924 283,238,770,132
  20 1397/09/07 23,615 23,402 0 0 19,040,000 490,000 61,950,000 12,103,924 283,259,911,593