اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,573,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,426,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 383,807,637,882
قیمت صدور هر واحد (ریال): 36,781
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 36,298
قیمت آماری هر واحد (ریال): 36,298
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/04/04 36,781 36,298 0 0 21,100,000 0 65,540,000 10,573,924 383,807,637,882
  2 1398/04/03 36,239 35,763 0 0 21,100,000 60,000 65,540,000 10,573,924 378,154,055,772
  3 1398/04/02 35,498 35,036 0 0 21,100,000 0 65,480,000 10,633,924 372,567,513,172
  4 1398/04/01 35,047 34,591 0 0 21,100,000 10,000 65,480,000 10,633,924 367,839,052,207
  5 1398/03/31 35,141 34,667 0 0 21,100,000 0 65,470,000 10,643,924 368,994,900,522
  6 1398/03/30 35,144 34,670 0 0 21,100,000 0 65,470,000 10,643,924 369,022,581,219
  7 1398/03/29 35,147 34,672 0 0 21,100,000 0 65,470,000 10,643,924 369,050,267,721
  8 1398/03/28 35,301 34,825 0 0 21,100,000 0 65,470,000 10,643,924 370,671,638,426
  9 1398/03/27 35,449 34,970 0 0 21,100,000 0 65,470,000 10,643,924 372,218,602,558
  10 1398/03/26 35,271 34,794 0 0 21,100,000 10,000 65,470,000 10,643,924 370,344,427,550
  11 1398/03/25 35,165 34,690 0 0 21,100,000 0 65,460,000 10,653,924 369,585,419,140
  12 1398/03/24 35,089 34,614 0 0 21,100,000 0 65,460,000 10,653,924 368,772,096,054
  13 1398/03/23 35,092 34,616 0 0 21,100,000 0 65,460,000 10,653,924 368,800,054,198
  14 1398/03/22 35,094 34,619 0 30,000 21,100,000 0 65,460,000 10,653,924 368,828,017,936
  15 1398/03/21 34,890 34,417 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 365,639,686,854
  16 1398/03/20 34,583 34,110 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 362,379,085,827
  17 1398/03/19 34,711 34,235 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 363,713,888,261
  18 1398/03/18 34,422 33,951 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 360,690,510,054
  19 1398/03/17 34,221 33,751 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 358,571,932,300
  20 1398/03/16 34,223 33,754 0 0 21,070,000 0 65,460,000 10,623,924 358,599,755,439