صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۸۸۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۱۱۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۳,۷۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۲,۵۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۲,۵۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۵:۱۴:۴۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۰۵,۷۴۷ ۲۰۴,۵۲۵ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۸۰,۰۰۰ ۳۷,۸۸۳,۹۲۴ ۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۲۰۶,۹۱۷ ۲۰۵,۶۸۹ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۶۰,۰۰۰ ۳۷,۹۰۳,۹۲۴ ۷,۷۹۶,۴۲۲,۶۸۹,۶۹۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۲۰۶,۲۳۱ ۲۰۵,۰۱۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۸۶۰,۰۰۰ ۳۸,۱۰۳,۹۲۴ ۷,۸۱۱,۹۰۶,۷۹۷,۸۶۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۰۷,۵۲۷ ۲۰۶,۳۰۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۷۸۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۳,۹۲۴ ۷,۸۷۷,۵۸۱,۸۸۷,۸۰۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۲۰۹,۱۲۲ ۲۰۷,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰ ۳۸,۲۰۳,۹۲۴ ۷,۹۴۲,۲۶۰,۱۹۱,۹۵۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۲۰۹,۱۳۷ ۲۰۷,۹۰۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰ ۳۸,۲۰۳,۹۲۴ ۷,۹۴۲,۸۴۱,۵۶۲,۸۰۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲۰۹,۱۵۲ ۲۰۷,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰ ۳۸,۲۰۳,۹۲۴ ۷,۹۴۳,۴۲۲,۹۵۳,۵۱۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲۱۰,۶۴۶ ۲۰۹,۴۰۵ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ ۳۸,۲۲۳,۹۲۴ ۸,۰۰۴,۲۸۰,۸۹۹,۱۳۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۰۸,۶۴۸ ۲۰۷,۴۲۲ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ ۳۸,۲۱۳,۹۲۴ ۷,۹۲۶,۳۹۴,۴۵۲,۶۹۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲۰۷,۳۹۶ ۲۰۶,۱۷۸ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰ ۳۸,۲۱۳,۹۲۴ ۷,۸۷۸,۸۵۶,۰۷۴,۴۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲۰۸,۲۱۵ ۲۰۶,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۷۳۰,۰۰۰ ۳۸,۲۲۳,۹۲۴ ۷,۹۱۲,۰۲۶,۵۱۱,۳۰۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۰۹,۷۲۵ ۲۰۸,۴۹۲ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۸۳,۹۲۴ ۷,۹۸۱,۸۹۹,۷۳۰,۷۲۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲۰۹,۷۴۰ ۲۰۸,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۸۳,۹۲۴ ۷,۹۸۲,۴۸۳,۶۱۹,۲۱۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲۰۹,۷۵۵ ۲۰۸,۵۲۳ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۸۳,۹۲۴ ۷,۹۸۳,۰۶۷,۵۲۷,۲۹۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲۱۱,۱۸۶ ۲۰۹,۹۴۴ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۹۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۰۳۷,۴۷۹,۵۳۴,۰۴۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۱۳,۲۷۷ ۲۱۲,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۶۳,۹۲۴ ۸,۱۱۲,۷۲۱,۹۳۹,۷۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۱۳,۰۳۷ ۲۱۱,۷۷۸ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ ۳۸,۲۶۳,۹۲۴ ۸,۱۰۳,۴۶۲,۱۶۰,۰۶۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲۱۵,۰۲۸ ۲۱۳,۷۵۸ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۱۰,۰۰۰ ۳۸,۳۲۳,۹۲۴ ۸,۱۹۲,۰۳۵,۹۸۲,۲۲۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۲۱۷,۴۵۰ ۲۱۶,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۵۷۰,۰۰۰ ۳۸,۳۶۳,۹۲۴ ۸,۲۹۲,۸۸۷,۷۴۴,۰۸۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۲۱۷,۴۶۶ ۲۱۶,۱۸۰ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۴,۵۷۰,۰۰۰ ۳۸,۳۶۳,۹۲۴ ۸,۲۹۳,۴۹۷,۴۲۹,۸۱۵
  مشاهده همه