صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۵۵۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۴۴۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۰۱,۵۶۹,۹۰۹,۷۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۰,۸۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۹,۵۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۹,۵۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۲:۵۶:۴۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۲۳۵,۷۲۱ ۲۳۴,۳۷۲ ۲۳۴,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۵۳,۹۲۴ ۸,۸۰۱,۵۶۹,۹۰۹,۷۸۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۲۳۵,۷۳۲ ۲۳۴,۳۸۲ ۲۳۴,۳۸۲ ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۵۳,۹۲۴ ۸,۸۰۱,۹۷۸,۳۸۸,۴۶۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۲۳۵,۷۴۳ ۲۳۴,۳۹۳ ۲۳۴,۳۹۳ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۵۳,۹۲۴ ۸,۸۰۲,۳۸۷,۱۷۸,۱۳۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۲۳۳,۴۱۷ ۲۳۲,۰۸۵ ۲۳۲,۰۸۵ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۹۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۴۵۳,۹۲۴ ۸,۶۹۲,۵۱۰,۵۸۶,۳۷۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۳۵,۳۲۷ ۲۳۳,۹۸۰ ۲۳۳,۹۸۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۸۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۳۹۳,۹۲۴ ۸,۷۴۹,۴۴۴,۸۴۳,۸۵۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۳۴,۱۱۸ ۲۳۲,۷۷۵ ۲۳۲,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۱,۱۰۹,۹۴۴,۷۳۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۲۳۴,۱۲۹ ۲۳۲,۷۸۶ ۲۳۲,۷۸۶ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۱,۵۱۱,۶۳۰,۹۱۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۲۳۴,۰۹۶ ۲۳۲,۷۵۴ ۲۳۲,۷۵۴ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۰,۳۰۰,۲۱۳,۵۱۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲۳۴,۱۰۳ ۲۳۲,۷۶۰ ۲۳۲,۷۶۰ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۰,۵۴۵,۸۵۲,۸۶۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۲۳۴,۱۹۹ ۲۳۲,۸۵۳ ۲۳۲,۸۵۳ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۴,۰۰۰,۶۸۶,۲۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۲۳۴,۲۱۰ ۲۳۲,۸۶۴ ۲۳۲,۸۶۴ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۴,۴۰۲,۴۸۴,۵۸۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۳۴,۲۷۹ ۲۳۲,۹۲۹ ۲۳۲,۹۲۹ ۰ ۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۸۶,۸۳۸,۱۵۵,۰۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲۳۲,۰۰۳ ۲۳۰,۶۶۵ ۲۳۰,۶۶۵ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴۴,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۹۳,۹۲۴ ۸,۶۰۲,۳۹۸,۵۹۶,۷۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۲۳۳,۳۴۰ ۲۳۱,۹۸۴ ۲۳۱,۹۸۴ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۴,۷۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۲۷۳,۹۲۴ ۸,۶۴۶,۹۵۰,۱۸۴,۶۳۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲۳۳,۶۹۶ ۲۳۲,۳۳۱ ۲۳۲,۳۳۱ ۰ ۰ ۱۴۴,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۱۶۳,۹۲۴ ۸,۶۳۴,۳۴۷,۳۷۴,۴۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۲۳۳,۷۰۸ ۲۳۲,۳۴۴ ۲۳۲,۳۴۴ ۰ ۰ ۱۴۴,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۱۶۳,۹۲۴ ۸,۶۳۴,۸۰۳,۰۲۶,۹۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۲۳۳,۷۵۱ ۲۳۲,۳۸۵ ۲۳۲,۳۸۵ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۱۶۳,۹۲۴ ۸,۶۳۶,۳۲۲,۵۵۲,۵۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۲۳۱,۵۲۲ ۲۳۰,۱۷۴ ۲۳۰,۱۷۴ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۵۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۳,۹۲۴ ۸,۵۴۰,۳۴۳,۰۰۶,۶۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۲۳۱,۵۵۷ ۲۳۰,۲۰۲ ۲۳۰,۲۰۲ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰ ۳۷,۰۹۳,۹۲۴ ۸,۵۳۹,۰۸۴,۹۳۶,۸۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۲۳۰,۸۲۲ ۲۲۹,۴۶۱ ۲۲۹,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۴۴,۴۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰ ۳۶,۹۷۳,۹۲۴ ۸,۴۸۴,۰۶۳,۴۱۳,۷۸۹
  مشاهده همه