صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۵۶۵,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۴۳۴,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۶۴۱,۴۸۷,۳۲۴,۳۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۱,۴۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۹,۸۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۹,۸۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۲۷۱,۴۴۲ ۲۶۹,۷۷۶ ۲۶۹,۷۷۶ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۵,۱۶۸,۰۰۰ ۵۰,۵۶۵,۹۲۴ ۱۳,۶۴۱,۴۸۷,۳۲۴,۳۸۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۲۷۱,۴۵۸ ۲۶۹,۷۹۲ ۲۶۹,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۵,۱۶۸,۰۰۰ ۵۰,۵۶۵,۹۲۴ ۱۳,۶۴۲,۲۷۰,۷۰۳,۵۴۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۷۱,۳۸۹ ۲۶۹,۷۲۴ ۲۶۹,۷۲۴ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۴,۰۰۰ ۱۲۵,۱۶۸,۰۰۰ ۵۰,۵۶۵,۹۲۴ ۱۳,۶۳۸,۸۱۸,۳۱۰,۳۱۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۷۱,۶۷۳ ۲۷۰,۰۰۵ ۲۷۰,۰۰۵ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۷۷,۰۰۰ ۱۲۵,۱۶۴,۰۰۰ ۵۰,۵۶۹,۹۲۴ ۱۳,۶۵۴,۱۲۵,۶۹۰,۶۱۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۷۰,۳۳۵ ۲۶۸,۶۷۹ ۲۶۸,۶۷۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۵,۰۸۷,۰۰۰ ۵۰,۶۴۶,۹۲۴ ۱۳,۶۰۷,۷۶۶,۴۱۲,۱۱۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۶۹,۶۴۸ ۲۶۷,۹۹۹ ۲۶۷,۹۹۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۸۷,۰۰۰ ۵۰,۶۴۶,۹۲۴ ۱۳,۵۷۳,۳۲۱,۴۳۳,۹۸۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۶۸,۵۵۰ ۲۶۶,۹۱۳ ۲۶۶,۹۱۳ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۴۸۵,۰۰۰ ۱۲۴,۹۳۵,۰۰۰ ۵۰,۷۹۸,۹۲۴ ۱۳,۵۵۸,۸۸۱,۰۰۷,۹۸۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۶۹,۵۹۰ ۲۶۷,۹۵۹ ۲۶۷,۹۵۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۸۳,۹۲۴ ۱۳,۷۴۱,۹۷۸,۹۳۸,۰۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲۶۹,۶۰۲ ۲۶۷,۹۶۹ ۲۶۷,۹۷۱ ۲ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۸۳,۹۲۴ ۱۳,۷۴۲,۴۹۴,۹۰۶,۹۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۶۹,۵۸۸ ۲۶۷,۹۵۸ ۲۶۷,۹۵۸ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۸۳,۹۲۴ ۱۳,۷۴۱,۹۱۸,۰۶۳,۴۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲۶۹,۳۶۷ ۲۶۷,۷۴۳ ۲۶۷,۷۴۳ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۵,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۸۳,۹۲۴ ۱۳,۷۳۰,۸۹۲,۳۸۳,۳۶۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۶۸,۷۴۶ ۲۶۷,۱۲۹ ۲۶۷,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۷۳,۹۲۴ ۱۳,۶۹۶,۷۷۰,۶۱۴,۰۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲۶۸,۷۲۷ ۲۶۷,۱۱۱ ۲۶۷,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۷۳,۹۲۴ ۱۳,۶۹۵,۸۱۱,۷۳۳,۹۴۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۶۶,۴۳۶ ۲۶۴,۸۳۴ ۲۶۴,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ ۵۱,۲۷۳,۹۲۴ ۱۳,۵۷۹,۰۸۸,۳۱۷,۵۲۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۷۰,۳۸۴ ۲۶۸,۷۶۱ ۲۶۸,۷۶۱ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۴۲۳,۹۲۴ ۱۳,۸۲۰,۷۵۹,۱۲۶,۸۵۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۲۷۰,۳۹۴ ۲۶۸,۷۷۱ ۲۶۸,۷۷۱ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۴۲۳,۹۲۴ ۱۳,۸۲۱,۲۶۷,۷۶۷,۲۸۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۲۷۰,۳۷۳ ۲۶۸,۷۵۰ ۲۶۸,۷۵۰ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۴۲۳,۹۲۴ ۱۳,۸۲۰,۱۷۶,۹۵۷,۸۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۲۷۰,۱۰۵ ۲۶۸,۵۳۲ ۲۶۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۳۹۰,۰۰۰ ۱۲۴,۲۲۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۳,۹۲۴ ۱۳,۸۳۰,۴۷۲,۳۶۰,۷۴۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۲۶۸,۷۹۱ ۲۶۷,۲۴۹ ۲۶۷,۲۴۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۴۸۰,۰۰۰ ۱۲۳,۸۳۰,۰۰۰ ۵۱,۸۹۳,۹۲۴ ۱۳,۸۶۸,۵۸۵,۷۲۵,۷۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۲۶۹,۳۱۰ ۲۶۷,۷۹۰ ۲۶۷,۷۹۰ ۰ ۰ ۱۷۵,۷۲۳,۹۲۴ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۲۳,۳۵۰,۰۰۰ ۵۲,۳۷۳,۹۲۴ ۱۴,۰۲۵,۱۹۱,۵۱۷,۱۸۸
  مشاهده همه