صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۵۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۲۴۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۹,۴۸۲,۹۴۰,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۶۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۲۱۸
تاریخ انتشار
1398/04/25
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۶,۶۸۹ ۳۶,۲۱۸ ۰ ۰ ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۳,۹۲۴ ۳۸۹,۴۸۲,۹۴۰,۳۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۷,۵۵۸ ۳۷,۰۷۳ ۰ ۰ ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۳,۹۲۴ ۳۹۸,۶۷۸,۱۴۸,۴۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۷,۸۸۷ ۳۷,۴۰۶ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۳,۹۲۴ ۴۰۲,۲۶۴,۰۲۵,۱۷۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۷,۶۵۱ ۳۷,۱۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۰,۳۵۳,۹۲۴ ۳۸۴,۶۴۰,۰۷۸,۶۴۹
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۷,۶۸۸ ۳۷,۱۸۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۷,۲۴۹,۰۲۳,۲۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۷,۶۹۱ ۳۷,۱۸۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۷,۲۷۸,۰۸۴,۲۵۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۷,۶۹۴ ۳۷,۱۹۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۷,۳۰۷,۱۵۱,۰۲۰
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۷,۵۳۷ ۳۷,۰۳۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۵,۶۹۴,۵۵۱,۹۰۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۷,۳۲۷ ۳۶,۸۳۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۳,۵۴۰,۰۸۰,۶۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۷,۰۶۹ ۳۶,۵۷۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۸۰,۸۹۴,۹۷۵,۸۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۶,۶۷۱ ۳۶,۱۸۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۷۶,۸۰۴,۸۹۸,۲۹۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۳۶,۹۳۹ ۳۶,۴۴۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۷۹,۵۵۸,۰۳۰,۶۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۳۶,۹۴۲ ۳۶,۴۵۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۷۹,۵۸۶,۴۸۰,۷۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۳۶,۹۴۴ ۳۶,۴۵۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۹۲۴ ۳۷۹,۶۱۴,۹۳۶,۵۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۳۶,۸۶۷ ۳۶,۳۷۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۳,۹۲۴ ۳۸۰,۲۹۶,۵۷۱,۶۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۳۶,۹۴۴ ۳۶,۴۵۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۳,۹۲۴ ۳۸۱,۰۸۴,۰۸۶,۴۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۳۶,۹۹۴ ۳۶,۵۰۳ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۳,۹۲۴ ۳۸۱,۶۰۰,۶۴۹,۱۰۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۳۷,۰۵۵ ۳۶,۵۶۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۵۸۰,۰۰۰ ۱۰,۵۴۳,۹۲۴ ۳۸۵,۵۵۱,۹۵۶,۹۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۳۷,۰۵۸ ۳۶,۵۶۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۵۸۰,۰۰۰ ۱۰,۵۴۳,۹۲۴ ۳۸۵,۵۸۱,۱۵۹,۴۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۳۷,۰۶۱ ۳۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۵۸۰,۰۰۰ ۱۰,۵۴۳,۹۲۴ ۳۸۵,۶۱۰,۳۶۶,۸۹۳