صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۳۰۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۶۹۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۰۲,۱۸۱,۰۰۷,۰۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۷,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۶,۳۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۶,۳۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰۸:۳۵:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۷۷,۳۱۹ ۱۷۶,۳۵۰ ۲,۳۲۲ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۹۰,۰۰۰ ۹۸,۷۲۰,۰۰۰ ۳۶,۳۰۳,۹۲۴ ۶,۴۰۲,۱۸۱,۰۰۷,۰۲۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۸۱,۵۰۴ ۱۸۰,۵۰۰ ۱,۶۸۹ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۹۸,۶۳۰,۰۰۰ ۳۶,۳۹۳,۹۲۴ ۶,۵۶۹,۱۱۲,۷۰۱,۲۱۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۸۳,۵۶۱ ۱۸۲,۵۳۷ ۱,۶۹۶ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۳,۹۲۴ ۶,۶۴۸,۷۰۱,۹۵۷,۲۳۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۸۳,۵۷۳ ۱۸۲,۵۴۹ ۱,۶۹۶ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۳,۹۲۴ ۶,۶۴۹,۱۴۹,۵۱۷,۸۲۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۸۹,۷۶۹ ۱۸۸,۷۰۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۵۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۶,۸۷۸,۹۶۵,۲۹۸,۵۶۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۸۹,۷۸۲ ۱۸۸,۷۱۶ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۵۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۶,۸۷۹,۴۳۲,۶۶۴,۲۰۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۸۹,۶۶۶ ۱۸۸,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۹۸,۵۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۹۲,۸۷۳ ۱۹۱,۷۷۷ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۹۸,۵۳۰,۰۰۰ ۳۶,۴۹۳,۹۲۴ ۶,۹۹۸,۶۸۳,۹۲۷,۰۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۹۴,۳۳۶ ۱۹۳,۲۳۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۴۲۰,۰۰۰ ۳۶,۶۰۳,۹۲۴ ۷,۰۷۳,۰۹۷,۷۹۴,۷۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۰۰,۲۴۹ ۱۹۹,۰۹۱ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ ۳۶,۷۰۳,۹۲۴ ۷,۳۰۷,۴۲۷,۶۴۷,۰۸۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۰۷,۸۱۷ ۲۰۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۲۴۰,۰۰۰ ۳۶,۷۸۳,۹۲۴ ۷,۵۹۹,۹۲۰,۶۴۳,۹۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۰۷,۸۳۰ ۲۰۶,۶۲۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۲۴۰,۰۰۰ ۳۶,۷۸۳,۹۲۴ ۷,۶۰۰,۴۱۳,۱۷۹,۱۴۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۰۷,۸۴۴ ۲۰۶,۶۳۷ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۲۴۰,۰۰۰ ۳۶,۷۸۳,۹۲۴ ۷,۶۰۰,۹۰۵,۸۰۳,۶۵۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۰۷,۸۵۷ ۲۰۶,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۹۸,۲۴۰,۰۰۰ ۳۶,۷۸۳,۹۲۴ ۷,۶۰۱,۳۹۸,۵۱۷,۲۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۱۱,۳۶۴ ۲۱۰,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ ۳۶,۸۳۳,۹۲۴ ۷,۷۳۹,۸۹۳,۹۲۸,۰۲۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۱۰,۹۶۸ ۲۰۹,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۲۱۰,۰۰۰ ۹۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۶,۹۰۳,۹۲۴ ۷,۷۴۰,۲۲۱,۱۳۹,۷۶۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۱۰,۰۸۶ ۲۰۸,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۹۷,۹۱۰,۰۰۰ ۳۷,۱۱۳,۹۲۴ ۷,۷۵۲,۱۲۸,۰۱۷,۷۹۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۰۷,۷۷۷ ۲۰۶,۵۸۶ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۳۱۰,۰۰۰ ۹۷,۸۳۰,۰۰۰ ۳۷,۱۹۳,۹۲۴ ۷,۶۸۳,۷۳۲,۸۸۱,۰۹۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۰۷,۳۱۷ ۲۰۶,۱۶۱ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۳,۹۲۴ ۷,۷۳۱,۸۵۴,۸۵۴,۴۴۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۰۷,۳۳۰ ۲۰۶,۱۷۴ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۳,۹۲۴ ۷,۷۳۲,۳۴۴,۰۷۹,۱۴۰