اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,743,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,256,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 331,339,285,308
قیمت صدور هر واحد (ریال): 31,275
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 30,840
قیمت آماری هر واحد (ریال): 30,840
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 31,275 30,840 0 0 21,070,000 0 65,340,000 10,743,924 331,339,285,308
  2 1398/02/28 31,126 30,693 0 80,000 21,070,000 0 65,340,000 10,743,924 329,765,270,382
  3 1398/02/27 31,031 30,597 0 0 20,990,000 0 65,340,000 10,663,924 326,280,140,256
  4 1398/02/26 31,034 30,599 0 0 20,990,000 0 65,340,000 10,663,924 326,307,358,083
  5 1398/02/25 31,045 30,609 0 0 20,990,000 0 65,340,000 10,663,924 326,414,945,934
  6 1398/02/24 31,063 30,628 0 0 20,990,000 0 65,340,000 10,663,924 326,613,572,937
  7 1398/02/23 30,750 30,319 0 30,000 20,990,000 0 65,340,000 10,663,924 323,321,574,772
  8 1398/02/22 30,114 29,685 0 0 20,960,000 0 65,340,000 10,633,924 315,665,516,037
  9 1398/02/21 30,133 29,704 0 10,000 20,960,000 0 65,340,000 10,633,924 315,873,810,209
  10 1398/02/20 31,041 30,585 0 0 20,950,000 0 65,340,000 10,623,924 324,931,733,984
  11 1398/02/19 31,043 30,587 0 0 20,950,000 0 65,340,000 10,623,924 324,959,238,678
  12 1398/02/18 31,046 30,590 0 10,000 20,950,000 750,000 65,340,000 10,623,924 324,986,746,729
  13 1398/02/17 30,434 30,016 0 0 20,940,000 50,000 64,590,000 11,363,924 341,105,195,150
  14 1398/02/16 31,286 30,857 0 0 20,940,000 40,000 64,540,000 11,413,924 352,202,099,388
  15 1398/02/15 32,198 31,759 0 0 20,940,000 0 64,500,000 11,453,924 363,759,742,386
  16 1398/02/14 32,675 32,225 0 150,000 20,940,000 0 64,500,000 11,453,924 369,101,617,783
  17 1398/02/13 32,272 31,823 0 0 20,790,000 0 64,500,000 11,303,924 359,719,679,240
  18 1398/02/12 32,275 31,825 0 0 20,790,000 0 64,500,000 11,303,924 359,750,502,802
  19 1398/02/11 32,278 31,828 0 0 20,790,000 0 64,500,000 11,303,924 359,781,328,059
  20 1398/02/10 31,400 30,972 0 260,000 20,790,000 0 64,500,000 11,303,924 350,103,898,120