صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۰۳۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۹۶۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵۳,۲۱۰,۵۶۲,۶۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۴۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۹۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۹۷۱
تاریخ انتشار
1398/07/27
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۴۶,۴۵۴ ۴۵,۹۷۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۴۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۳,۹۲۴ ۵۵۳,۲۱۰,۵۶۲,۶۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۴۶,۴۵۵ ۴۵,۹۷۲ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۴۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۳,۹۲۴ ۵۵۳,۲۲۴,۸۱۴,۳۴۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۴۶,۴۵۶ ۴۵,۹۷۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۴۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۳,۹۲۴ ۵۵۳,۲۳۹,۰۹۲,۱۲۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۴۶,۴۵۷ ۴۵,۹۷۴ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۴۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۳,۹۲۴ ۵۵۳,۲۵۳,۳۹۵,۹۵۲
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۶,۴۴۰ ۴۵,۹۵۶ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۶۶,۴۱۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۳,۹۲۴ ۵۵۳,۰۲۹,۴۰۳,۲۱۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۷,۵۵۳ ۴۷,۰۵۵ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۷۱,۹۰۰,۹۶۷,۶۲۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۷,۹۲۳ ۴۷,۴۰۲ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۷۶,۱۱۶,۳۶۵,۰۸۳
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۷,۹۷۰ ۴۷,۴۴۶ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۷۶,۶۶۰,۱۴۹,۷۰۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۷,۲۷۳ ۴۶,۷۶۰ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۶۸,۳۱۸,۳۴۳,۹۱۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۷,۲۷۵ ۴۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۶۸,۳۳۴,۸۴۶,۵۷۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۷,۲۷۶ ۴۶,۷۶۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۳,۹۲۴ ۵۶۸,۳۵۱,۳۷۵,۱۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۶,۷۳۰ ۴۶,۲۰۹ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۶,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۳,۹۲۴ ۵۶۲,۰۸۲,۸۴۰,۵۶۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۷,۷۸۸ ۴۷,۲۴۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۲۳,۹۲۴ ۵۷۷,۴۶۴,۴۶۱,۳۱۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۷,۹۲۳ ۴۷,۳۷۳ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۶۶,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۲۳,۹۲۴ ۵۷۹,۰۸۷,۴۲۴,۶۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۸,۰۴۶ ۴۷,۵۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۳,۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۳,۹۲۴ ۵۸۶,۳۳۶,۰۴۳,۴۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۸,۵۰۵ ۴۷,۹۵۲ ۰ ۰ ۲۳,۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۳۳,۹۲۴ ۵۹۱,۴۳۰,۴۰۳,۳۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۸,۵۰۸ ۴۷,۹۵۵ ۰ ۰ ۲۳,۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۳۳,۹۲۴ ۵۹۱,۴۶۹,۸۳۰,۳۹۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۸,۵۱۱ ۴۷,۹۵۸ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳,۴۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۳۳,۹۲۴ ۵۹۱,۵۰۹,۲۶۵,۲۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴۷,۵۹۹ ۴۷,۰۳۱ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۳,۳۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۳,۹۲۴ ۵۷۹,۱۳۹,۹۶۷,۴۶۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴۸,۱۱۳ ۴۷,۵۳۶ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۳,۹۲۴ ۵۸۲,۵۰۰,۵۸۷,۶۲۴