صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۶۲۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۳۷۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۲۲,۵۹۴,۳۹۲,۱۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۲,۶۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۱,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۱,۰۳۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳:۵۹:۴۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۰۸,۸۸۱ ۲۰۷,۳۳۱ ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۲۶,۲۱۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ ۴۰,۶۲۳,۹۲۴ ۸,۴۲۲,۵۹۴,۳۹۲,۱۵۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۰۲,۴۷۲ ۲۰۰,۹۷۵ ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۲۵,۸۹۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۳,۹۲۴ ۸,۱۰۰,۰۷۹,۶۹۶,۳۳۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۹۴,۵۵۴ ۱۹۳,۱۰۸ ۰ ۰ ۱۲۵,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۵۳,۹۲۴ ۷,۷۳۴,۷۴۹,۱۴۰,۲۷۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۹۶,۹۲۸ ۱۹۵,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۲۵,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۵۳,۹۲۴ ۷,۸۳۰,۳۴۴,۴۵۳,۰۲۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۹۶,۹۴۲ ۱۹۵,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۲۵,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۵۳,۹۲۴ ۷,۸۳۰,۹۲۵,۶۵۰,۵۱۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۹۶,۹۵۷ ۱۹۵,۵۲۴ ۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۵۳,۹۲۴ ۷,۸۳۱,۵۰۶,۹۰۸,۲۷۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۸۹,۶۹۰ ۱۸۸,۳۱۵ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۲۷۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۳۹,۷۲۳,۹۲۴ ۷,۴۸۰,۶۲۲,۷۷۳,۵۹۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۸۴,۸۴۶ ۱۸۳,۵۰۱ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۹۲۳,۹۲۴ ۱۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ ۳۹,۳۷۳,۹۲۴ ۷,۲۲۵,۱۴۴,۶۷۰,۶۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۸۲,۸۵۸ ۱۸۱,۵۳۲ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۹۱۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۳۶۰,۰۰۰ ۳۹,۵۵۳,۹۲۴ ۷,۱۸۰,۲۸۸,۹۶۰,۶۸۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۸۴,۳۷۶ ۱۸۳,۰۳۲ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۹,۴۷۳,۹۲۴ ۷,۲۲۴,۹۷۷,۲۷۹,۹۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۷۹,۷۷۶ ۱۷۸,۴۶۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۶۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۹,۳۶۳,۹۲۴ ۷,۰۲۵,۰۵۴,۷۰۰,۴۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۷۹,۷۸۹ ۱۷۸,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۲۴,۶۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۹,۳۶۳,۹۲۴ ۷,۰۲۵,۵۹۶,۰۹۵,۵۱۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۷۹,۸۰۸ ۱۷۸,۴۹۷ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۶۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۹,۳۶۳,۹۲۴ ۷,۰۲۶,۳۲۹,۷۱۵,۵۱۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۷۴,۸۷۵ ۱۷۳,۶۱۳ ۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۱۲۴,۶۸۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۹,۳۵۳,۹۲۴ ۶,۸۳۲,۳۵۵,۱۲۱,۸۹۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۷۱,۹۳۵ ۱۷۰,۶۳۱ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۲۲,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۷,۳۲۳,۹۲۴ ۶,۳۶۸,۶۲۰,۹۹۳,۲۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۶۶,۰۴۶ ۱۶۴,۷۸۰ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۲۲,۴۲۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۷,۰۹۳,۹۲۴ ۶,۱۱۲,۳۲۸,۶۹۲,۵۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۶۲,۱۰۵ ۱۶۰,۸۶۲ ۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۲۲,۱۹۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۸۵,۳۳۰,۰۰۰ ۳۶,۸۶۳,۹۲۴ ۵,۹۳۰,۰۰۲,۵۷۵,۸۰۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۵۷,۴۶۰ ۱۵۶,۲۴۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۹۲۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۱۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۳,۹۲۴ ۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۴۷,۸۰۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۵۷,۴۷۲ ۱۵۶,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۲۱,۹۲۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۱۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۳,۹۲۴ ۵,۷۲۱,۱۸۷,۸۵۴,۲۷۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۵۷,۴۸۵ ۱۵۶,۲۶۹ ۰ ۰ ۱۲۱,۹۲۳,۹۲۴ ۰ ۸۵,۳۱۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۳,۹۲۴ ۵,۷۲۱,۶۳۶,۲۹۸,۶۰۰