صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۶۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۱۳۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۴,۳۷۹,۶۳۱,۰۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸,۲۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۷۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۷۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲:۵۹:۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۸,۱۰۱ ۴۷,۵۷۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۶۴,۳۷۹,۶۳۱,۰۵۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۷,۸۹۵ ۴۷,۳۶۶ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۶۱,۹۵۲,۵۳۴,۲۹۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۷,۹۲۱ ۴۷,۴۰۶ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۶۲,۴۲۵,۷۳۲,۲۸۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۷,۳۶۶ ۴۶,۸۶۰ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۶,۴۱۷,۳۹۸,۲۹۹
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴۷,۱۰۶ ۴۶,۶۰۵ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۳,۳۸۲,۰۴۴,۷۴۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴۷,۱۰۸ ۴۶,۶۰۶ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۳,۳۹۷,۷۴۸,۷۰۲
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴۷,۱۰۹ ۴۶,۶۰۷ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۳,۴۱۳,۴۷۶,۸۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴۶,۸۶۵ ۴۶,۳۶۹ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۵۰,۵۷۹,۱۴۲,۲۹۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴۶,۵۸۱ ۴۶,۰۸۹ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۷,۲۶۱,۲۵۰,۹۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴۶,۳۹۴ ۴۵,۹۰۵ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۵,۰۶۶,۷۱۸,۹۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴۶,۳۸۹ ۴۵,۹۰۰ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۵,۰۱۰,۰۲۱,۶۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴۶,۴۹۵ ۴۶,۰۰۵ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۷۱۹,۲۷۹,۶۸۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴۶,۴۹۱ ۴۶,۰۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۶۶۷,۶۱۵,۹۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۴۶,۴۹۲ ۴۶,۰۰۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۶۸۲,۸۳۵,۲۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴۶,۴۴۴ ۴۵,۹۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۱۴,۸۱۳,۰۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴۶,۱۹۳ ۴۵,۷۰۸ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۳,۱۹۲,۲۲۲,۶۱۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴۶,۰۷۱ ۴۵,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۰,۸۴۰,۷۲۵,۸۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴۶,۳۷۴ ۴۵,۸۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۴,۴۷۲,۲۵۴,۹۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۶,۵۹۵ ۴۶,۱۱۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۷,۰۶۰,۱۱۳,۵۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۶,۵۹۶ ۴۶,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۷,۰۷۵,۱۳۴,۷۹۹