اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,753,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,246,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 249,534,204,183
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,423
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,204
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,204
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 23,423 23,204 0 0 19,050,000 80,000 63,310,000 10,753,924 249,534,204,183
  2 1397/11/29 23,232 23,022 0 0 19,050,000 50,000 63,230,000 10,833,924 249,422,358,161
  3 1397/11/28 23,103 22,896 0 0 19,050,000 0 63,180,000 10,883,924 249,195,117,199
  4 1397/11/27 23,188 22,980 0 0 19,050,000 10,000 63,180,000 10,883,924 250,116,054,256
  5 1397/11/26 23,333 23,124 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 251,906,553,638
  6 1397/11/25 23,334 23,125 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 251,925,172,319
  7 1397/11/24 23,336 23,127 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 251,943,794,826
  8 1397/11/23 23,346 23,136 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 252,045,770,617
  9 1397/11/22 23,470 23,260 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,388,844,711
  10 1397/11/21 23,472 23,261 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,407,601,130
  11 1397/11/20 23,504 23,293 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,753,716,025
  12 1397/11/19 23,506 23,295 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,772,457,774
  13 1397/11/18 23,507 23,297 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,791,203,375
  14 1397/11/17 23,509 23,298 0 0 19,050,000 0 63,170,000 10,893,924 253,809,687,297
  15 1397/11/16 23,499 23,288 0 0 19,050,000 30,000 63,170,000 10,893,924 253,700,861,148
  16 1397/11/15 23,230 23,023 0 0 19,050,000 0 63,140,000 10,923,924 251,503,130,557
  17 1397/11/14 23,169 22,963 0 0 19,050,000 0 63,140,000 10,923,924 250,841,738,151
  18 1397/11/13 23,195 22,988 0 0 19,050,000 60,000 63,140,000 10,923,924 251,121,826,410
  19 1397/11/12 23,395 23,187 0 0 19,050,000 0 63,080,000 10,983,924 254,689,124,260
  20 1397/11/11 23,396 23,189 0 0 19,050,000 0 63,080,000 10,983,924 254,705,383,741