صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۶۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۱۳۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۶,۸۴۱,۱۶۰,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۰۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۰۹۳
تاریخ انتشار
1398/08/21
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۶,۵۷۶ ۴۶,۰۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۸۴۱,۱۶۰,۴۱۸
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۶,۳۰۶ ۴۵,۸۲۸ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۳,۷۰۳,۸۸۱,۶۰۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۶,۲۵۵ ۴۵,۷۷۶ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۸۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۳,۵۴۰,۳۱۵,۹۶۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۶,۳۵۱ ۴۵,۸۷۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۸۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۴,۶۶۵,۳۰۴,۴۲۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۶,۴۳۴ ۴۵,۹۶۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۹۵,۵۸۶,۹۸۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۶,۴۳۶ ۴۵,۹۶۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۱۰,۱۷۵,۰۱۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۶,۴۳۷ ۴۵,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۲۴,۷۸۷,۰۶۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۶,۴۳۸ ۴۵,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۳۹,۴۲۳,۱۴۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۶,۱۳۲ ۴۵,۶۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۶۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۱,۸۹۳,۹۲۴ ۵۴۳,۰۰۸,۳۸۶,۹۳۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴۶,۴۳۴ ۴۵,۹۵۸ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۵۴,۴۳۹,۰۱۵,۲۷۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴۶,۷۱۴ ۴۶,۲۳۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۵۷,۷۳۶,۸۶۳,۲۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴۶,۹۱۸ ۴۶,۴۳۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵,۷۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴۶,۹۱۹ ۴۶,۴۳۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۶۰,۱۷۸,۳۶۵,۱۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴۶,۹۲۰ ۴۶,۴۳۵ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۶۰,۱۹۳,۷۲۹,۲۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۴۶,۵۴۷ ۴۶,۰۶۰ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۴۵۰,۴۲۴,۲۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۴۶,۵۴۹ ۴۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۴۶۵,۲۰۹,۲۵۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۴۶,۴۱۱ ۴۵,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۴,۸۵۸,۲۷۳,۹۵۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۴۶,۴۱۳ ۴۵,۹۲۷ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۴,۸۷۲,۹۷۵,۱۵۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۴۶,۵۱۸ ۴۶,۰۳۱ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۱۱,۳۰۳,۴۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۴۶,۵۲۰ ۴۶,۰۳۳ ۰ ۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۲۶,۱۵۵,۶۸۲