اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,613,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,386,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,400,935,392
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,973
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,763
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,763
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر بازارگردان : شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 14,973 14,763 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,400,935,392
  2 1396/11/30 14,975 14,764 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,414,037,034
  3 1396/11/29 15,057 14,844 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,020,068,564
  4 1396/11/28 15,070 14,856 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,110,790,340
  5 1396/11/27 15,144 14,929 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,665,859,898
  6 1396/11/26 15,146 14,930 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,678,918,475
  7 1396/11/25 15,148 14,932 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,691,977,220
  8 1396/11/24 15,113 14,898 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,431,144,318
  9 1396/11/23 15,144 14,928 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,658,419,633
  10 1396/11/22 15,041 14,826 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,883,803,345
  11 1396/11/21 15,043 14,828 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,896,872,710
  12 1396/11/20 15,234 15,011 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,293,107,937
  13 1396/11/19 15,236 15,013 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,306,297,631
  14 1396/11/18 15,237 15,015 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,319,487,697
  15 1396/11/17 15,163 14,940 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,752,278,193
  16 1396/11/16 15,179 14,957 0 0 300,000 200,000 47,700,000 7,613,924 113,878,477,426
  17 1396/11/15 15,079 14,870 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 116,196,852,995
  18 1396/11/14 15,041 14,833 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 115,900,234,880
  19 1396/11/13 15,201 14,990 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 117,129,995,821
  20 1396/11/12 15,203 14,992 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 117,142,648,548
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق