صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۴۵۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۵۴۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۵۹۹,۴۷۰,۴۸۵,۴۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۵,۷۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۳,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۳,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۶:۵۹:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۸۵,۴۹۲ ۲۸۳,۷۳۹ ۲۸۳,۷۳۹ ۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۶۷,۵۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۱,۴۵۳,۹۲۴ ۱۴,۵۹۹,۴۷۰,۴۸۵,۴۱۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۸۳,۹۵۴ ۲۸۲,۲۱۶ ۲۸۲,۲۱۶ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۵۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۱,۳۷۳,۹۲۴ ۱۴,۴۹۸,۵۱۹,۳۴۹,۵۹۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۸۴,۵۹۹ ۲۸۲,۸۵۳ ۲۸۲,۸۵۳ ۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۱۶۷,۴۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۱,۲۷۳,۹۲۴ ۱۴,۵۰۲,۹۶۲,۰۹۵,۱۹۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۸۱,۵۷۴ ۲۷۹,۸۳۶ ۲۷۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۸۰۳,۹۲۴ ۱۴,۲۱۶,۷۸۰,۳۴۷,۲۷۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۲۸۱,۵۷۹ ۲۷۹,۸۴۲ ۲۷۹,۸۴۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۸۰۳,۹۲۴ ۱۴,۲۱۷,۰۴۷,۱۹۲,۳۷۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲۸۱,۶۴۸ ۲۷۹,۹۱۰ ۲۷۹,۹۱۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۶,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۸۰۳,۹۲۴ ۱۴,۲۲۰,۵۵۱,۶۰۶,۰۸۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۷۷,۰۸۵ ۲۷۵,۳۷۸ ۲۷۵,۳۷۸ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۶۶,۷۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۵۹۳,۹۲۴ ۱۳,۹۳۲,۴۶۵,۵۶۷,۸۶۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۲۷۴,۶۷۳ ۲۷۲,۹۹۱ ۲۷۲,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۵۲۳,۹۲۴ ۱۳,۷۹۲,۵۸۷,۰۵۵,۶۹۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۲۷۸,۴۸۲ ۲۷۶,۷۷۵ ۲۷۶,۷۷۵ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶۶,۶۶۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ۵۰,۵۲۳,۹۲۴ ۱۳,۹۸۳,۷۸۲,۵۰۲,۰۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۲۷۶,۲۵۷ ۲۷۴,۵۷۳ ۲۷۴,۵۷۳ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۶,۰۸۰,۰۰۰ ۵۰,۵۷۳,۹۲۴ ۱۳,۸۸۶,۲۱۳,۵۸۲,۰۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۲۷۴,۰۲۳ ۲۷۲,۳۶۲ ۲۷۲,۳۶۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۲,۵۲۸,۶۶۷,۵۸۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۲۷۴,۰۳۲ ۲۷۲,۳۷۱ ۲۷۲,۳۷۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۳,۰۰۲,۳۰۶,۷۷۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۲۷۴,۰۴۲ ۲۷۲,۳۸۱ ۲۷۲,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۳,۴۸۶,۰۱۹,۷۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۲۷۴,۰۵۱ ۲۷۲,۳۹۰ ۲۷۲,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۳,۹۸۶,۰۲۹,۶۲۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۲۷۴,۰۵۴ ۲۷۲,۳۹۳ ۲۷۲,۳۹۳ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۴۲۰,۰۰۰ ۱۱۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۴,۱۰۸,۲۰۴,۵۱۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۲۷۳,۱۳۶ ۲۷۱,۴۹۴ ۲۷۱,۴۹۴ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۶۶,۶۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰ ۵۱,۱۳۳,۹۲۴ ۱۳,۸۸۲,۵۳۸,۱۹۰,۶۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۲۷۲,۵۳۵ ۲۷۰,۸۹۹ ۲۷۰,۸۹۹ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۱۳,۹۲۴ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰ ۵۱,۰۹۳,۹۲۴ ۱۳,۸۴۱,۳۱۴,۶۸۸,۵۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۲۷۰,۹۴۶ ۲۶۹,۳۲۸ ۲۶۹,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۵۱,۲۵۳,۹۲۴ ۱۳,۸۰۴,۱۰۰,۸۳۷,۴۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۲۷۰,۹۵۷ ۲۶۹,۳۳۹ ۲۶۹,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۵۱,۲۵۳,۹۲۴ ۱۳,۸۰۴,۶۷۹,۵۹۴,۱۰۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۲۷۰,۹۵۱ ۲۶۹,۳۳۲ ۲۶۹,۳۳۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۵۱,۲۵۳,۹۲۴ ۱۳,۸۰۴,۳۳۹,۲۸۹,۵۸۶
  مشاهده همه