صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۶۲۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۳۷۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۲۵۳,۵۱۰,۹۴۰,۵۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۸,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۷,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۷,۳۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۵:۱۳:۵۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۹۹,۲۴۷ ۱۹۸,۰۵۴ ۲۰۱,۵۲۱ ۳,۴۶۷ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۰۶,۳۴۰,۰۰۰ ۳۶,۶۲۳,۹۲۴ ۷,۲۵۳,۵۱۰,۹۴۰,۵۸۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۹۶,۶۳۷ ۱۹۵,۴۶۲ ۱۹۹,۰۷۵ ۳,۶۱۳ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۶,۲۷۰,۰۰۰ ۳۶,۶۹۳,۹۲۴ ۷,۱۷۲,۲۷۵,۸۹۲,۹۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۹۲,۸۷۲ ۱۹۱,۷۲۷ ۱۹۴,۹۳۸ ۳,۲۱۱ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۳,۹۲۴ ۷,۰۵۶,۲۸۷,۹۹۱,۸۴۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۹۸,۱۲۵ ۱۹۶,۹۴۴ ۱۹۶,۹۴۴ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۶۳,۹۲۴ ۷,۲۹۹,۵۰۵,۸۲۲,۲۰۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲۰۰,۴۵۸ ۱۹۹,۲۶۰ ۱۹۹,۲۶۰ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۶۳,۹۲۴ ۷,۳۸۵,۳۴۲,۸۷۷,۴۱۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲۰۰,۴۷۲ ۱۹۹,۲۷۴ ۱۹۹,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۶۳,۹۲۴ ۷,۳۸۵,۸۸۳,۰۰۳,۶۰۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۰۰,۴۸۷ ۱۹۹,۲۸۹ ۱۹۹,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۶۳,۹۲۴ ۷,۳۸۶,۴۲۳,۱۵۴,۶۴۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۹۸,۹۸۹ ۱۹۷,۸۰۲ ۱۹۷,۸۰۲ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۸۹۰,۰۰۰ ۳۷,۰۷۳,۹۲۴ ۷,۳۳۳,۲۷۹,۲۲۰,۴۳۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۹۹,۰۰۳ ۱۹۷,۸۱۶ ۱۹۷,۸۱۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۵,۸۹۰,۰۰۰ ۳۷,۰۷۳,۹۲۴ ۷,۳۳۳,۸۱۵,۲۰۳,۰۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۰۰,۶۴۶ ۱۹۹,۴۴۵ ۱۹۹,۴۴۵ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۸۶۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۳,۹۲۴ ۷,۴۰۰,۱۹۵,۵۷۴,۹۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲۰۲,۹۴۰ ۲۰۱,۷۳۰ ۲۰۱,۷۳۰ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰ ۳۷,۴۱۳,۹۲۴ ۷,۵۴۷,۵۱۴,۱۶۳,۸۶۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲۰۵,۷۰۵ ۲۰۴,۴۸۱ ۲۰۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۱۳,۹۲۴ ۷,۶۹۱,۳۳۸,۰۸۲,۴۲۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲۰۵,۷۲۰ ۲۰۴,۴۹۶ ۲۰۴,۴۹۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۱۳,۹۲۴ ۷,۶۹۱,۹۱۲,۸۳۶,۵۴۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲۰۵,۷۳۵ ۲۰۴,۵۱۲ ۲۰۴,۵۱۲ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۱۳,۹۲۴ ۷,۶۹۲,۴۸۷,۵۹۹,۸۱۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲۰۵,۴۸۶ ۲۰۴,۲۶۳ ۲۰۴,۲۶۳ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۱۳,۹۲۴ ۷,۶۸۳,۱۳۶,۴۳۱,۶۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۰۳,۲۳۲ ۲۰۲,۰۲۵ ۲۰۲,۰۲۵ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۳۴۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۳,۹۲۴ ۷,۶۰۰,۹۶۵,۴۷۱,۴۰۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۲۰۰,۶۹۸ ۱۹۹,۵۰۹ ۱۹۹,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۵,۳۴۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۳,۹۲۴ ۷,۵۰۶,۲۹۷,۳۵۲,۱۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۲۰۲,۰۶۷ ۲۰۰,۸۶۸ ۲۰۰,۸۶۸ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۷۶۳,۹۲۴ ۷,۵۸۵,۵۵۸,۵۷۶,۵۲۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۲۰۳,۸۰۹ ۲۰۲,۶۰۰ ۲۰۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ ۳۷,۸۷۳,۹۲۴ ۷,۶۷۳,۲۷۰,۸۳۴,۸۸۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۲۰۳,۸۲۵ ۲۰۲,۶۱۵ ۲۰۲,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۴۲,۹۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ ۳۷,۸۷۳,۹۲۴ ۷,۶۷۳,۸۴۱,۱۷۵,۷۱۹
  مشاهده همه