صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۸۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۱۱۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۶,۱۱۴,۸۱۳,۰۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۴۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۰۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۲:۵۹:۴۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴۶,۴۴۴ ۴۵,۹۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۱۴,۸۱۳,۰۷۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴۶,۱۹۳ ۴۵,۷۰۸ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۳,۱۹۲,۲۲۲,۶۱۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴۶,۰۷۱ ۴۵,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۰,۸۴۰,۷۲۵,۸۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴۶,۳۷۴ ۴۵,۸۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۴,۴۷۲,۲۵۴,۹۵۱
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۶,۵۹۵ ۴۶,۱۱۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۷,۰۶۰,۱۱۳,۵۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۶,۵۹۶ ۴۶,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۷,۰۷۵,۱۳۴,۷۹۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴۶,۵۹۷ ۴۶,۱۱۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۷,۰۹۰,۱۸۰,۱۱۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۶,۵۷۶ ۴۶,۰۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۶,۸۴۱,۱۶۰,۴۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۶,۳۰۶ ۴۵,۸۲۸ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۳,۹۲۴ ۵۴۳,۷۰۳,۸۸۱,۶۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۶,۲۵۵ ۴۵,۷۷۶ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۸۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۳,۵۴۰,۳۱۵,۹۶۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۶,۳۵۱ ۴۵,۸۷۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۸۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۳,۹۲۴ ۵۴۴,۶۶۵,۳۰۴,۴۲۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۶,۴۳۴ ۴۵,۹۶۱ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۱۹۵,۵۸۶,۹۸۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۶,۴۳۶ ۴۵,۹۶۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۱۰,۱۷۵,۰۱۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۶,۴۳۷ ۴۵,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۲۴,۷۸۷,۰۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۶,۴۳۸ ۴۵,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۳,۹۲۴ ۵۴۶,۲۳۹,۴۲۳,۱۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۶,۱۳۲ ۴۵,۶۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۶۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۱,۸۹۳,۹۲۴ ۵۴۳,۰۰۸,۳۸۶,۹۳۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴۶,۴۳۴ ۴۵,۹۵۸ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۵۴,۴۳۹,۰۱۵,۲۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴۶,۷۱۴ ۴۶,۲۳۲ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۵۷,۷۳۶,۸۶۳,۲۴۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴۶,۹۱۸ ۴۶,۴۳۳ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۶۰,۱۶۳,۰۲۵,۷۳۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴۶,۹۱۹ ۴۶,۴۳۴ ۰ ۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۹۲۴ ۵۶۰,۱۷۸,۳۶۵,۱۳۹