اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,613,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,386,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,433,533,338
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,557
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,373
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,373
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 14,557 14,373 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,433,533,338
  2 1396/12/26 14,487 14,304 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,905,775,948
  3 1396/12/25 14,463 14,280 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,724,856,376
  4 1396/12/24 14,465 14,281 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,735,836,215
  5 1396/12/23 14,466 14,283 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 108,746,816,782
  6 1396/12/22 14,635 14,450 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,024,712,047
  7 1396/12/21 14,596 14,413 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,736,910,058
  8 1396/12/20 14,611 14,428 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 109,853,195,756
  9 1396/12/19 14,673 14,487 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,303,180,305
  10 1396/12/18 14,673 14,486 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,297,977,515
  11 1396/12/17 14,674 14,488 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,309,075,536
  12 1396/12/16 14,675 14,489 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,318,652,536
  13 1396/12/15 14,688 14,499 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,397,430,232
  14 1396/12/14 14,762 14,572 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,951,186,930
  15 1396/12/13 14,781 14,590 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,087,714,005
  16 1396/12/12 14,765 14,573 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 110,956,994,100
  17 1396/12/11 14,921 14,725 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,115,961,456
  18 1396/12/10 14,922 14,727 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,126,541,818
  19 1396/12/09 14,924 14,728 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,137,123,355
  20 1396/12/08 14,946 14,750 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,304,267,579
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi