صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۴۱۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۵۸۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۵۳,۰۰۰,۳۰۷,۸۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۰۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۲۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰,۲۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۲:۵۹:۱۳
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۵۹,۸۹۶ ۵۹,۱۷۹ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۶,۶۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴,۴۱۳,۹۲۴ ۸۵۳,۰۰۰,۳۰۷,۸۱۸
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶۰,۶۹۹ ۵۹,۹۶۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۶,۵۷۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴,۳۴۳,۹۲۴ ۸۶۰,۰۵۴,۹۶۶,۳۴۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۶۱,۱۶۶ ۶۰,۳۹۷ ۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴,۱۹۳,۹۲۴ ۸۵۷,۲۷۵,۴۰۸,۷۶۶
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۶۱,۲۹۶ ۶۰,۵۰۵ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۶,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۲۳,۹۲۴ ۸۳۶,۴۱۳,۹۹۹,۶۶۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۶۰,۲۷۳ ۵۹,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۳,۹۲۴ ۸۱۹,۵۶۳,۰۰۱,۴۶۷
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۶۰,۲۷۶ ۵۹,۵۰۵ ۰ ۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۳,۹۲۴ ۸۱۹,۶۱۱,۲۶۷,۵۷۲
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۶۰,۲۸۰ ۵۹,۵۰۸ ۰ ۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۳,۹۲۴ ۸۱۹,۶۵۹,۵۵۱,۸۳۱
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۹,۳۰۶ ۵۸,۵۸۳ ۰ ۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۳,۹۲۴ ۸۰۶,۹۱۳,۱۰۶,۸۶۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۵۸,۴۰۱ ۵۷,۶۹۵ ۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۳,۹۲۴ ۷۹۴,۶۷۹,۸۳۱,۴۹۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۵۶,۴۳۱ ۵۵,۷۳۰ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳,۳۳۳,۹۲۴ ۷۴۳,۰۹۴,۳۶۵,۱۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۵۴,۵۴۲ ۵۳,۸۴۴ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۳,۹۲۴ ۶۹۴,۸۰۰,۲۳۸,۴۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵۳,۶۵۷ ۵۲,۹۷۳ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۳,۹۲۴ ۶۸۳,۵۵۴,۶۹۹,۰۱۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۵۳,۶۶۰ ۵۲,۹۷۶ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۳,۹۲۴ ۶۸۳,۵۹۲,۴۰۲,۸۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۵۳,۶۶۳ ۵۲,۹۷۸ ۰ ۰ ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۶۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۳,۹۲۴ ۶۸۳,۶۳۰,۱۲۴,۸۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۵۳,۵۴۲ ۵۲,۸۵۹ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۵,۱۲۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۶۷,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳,۰۱۳,۹۲۴ ۶۸۷,۸۹۶,۵۳۶,۶۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۵۵,۴۸۶ ۵۴,۷۷۷ ۰ ۰ ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۳,۹۲۴ ۷۱۷,۲۵۱,۲۶۳,۲۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۵۵,۴۸۹ ۵۴,۷۸۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۳,۹۲۴ ۷۱۷,۲۹۱,۶۷۹,۸۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۵۵,۶۳۴ ۵۴,۹۱۸ ۰ ۰ ۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۶۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۹۳,۹۲۴ ۷۱۳,۶۰۴,۷۹۸,۶۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۵۷,۸۸۰ ۵۷,۱۴۳ ۰ ۰ ۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۳,۹۲۴ ۷۵۵,۰۸۳,۵۱۶,۴۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۵۷,۸۸۳ ۵۷,۱۴۶ ۰ ۰ ۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۳,۹۲۴ ۷۵۵,۱۲۶,۷۶۹,۷۳۳