صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۷۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۷۲۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۵۷,۲۱۷,۵۱۲,۷۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۵,۵۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۹:۱۶
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۷۶,۵۰۶ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۳۱,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۲۷۳,۹۲۴ ۱,۴۵۷,۲۱۷,۵۱۲,۷۳۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۷۵,۱۰۶ ۷۴,۱۹۴ ۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۹۳۳,۹۲۴ ۱,۳۳۰,۵۸۱,۹۶۳,۱۷۷
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۷۳,۹۱۸ ۷۳,۰۱۸ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۵۹۳,۹۲۴ ۱,۲۸۴,۶۸۰,۱۴۹,۴۹۷
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۷۱,۹۴۴ ۷۱,۰۷۰ ۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۹,۶۳۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۳,۹۲۴ ۱,۲۲۹,۰۷۱,۸۷۲,۶۶۵
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۷۰,۸۴۲ ۶۹,۹۷۸ ۰ ۰ ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۳,۹۲۴ ۱,۲۰۳,۹۰۲,۱۵۹,۵۹۵
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۷۰,۸۴۶ ۶۹,۹۸۳ ۰ ۰ ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۳,۹۲۴ ۱,۲۰۳,۹۷۷,۲۷۱,۴۳۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷۰,۸۴۰ ۶۹,۹۷۷ ۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۳,۹۲۴ ۱,۲۰۳,۸۷۳,۵۰۲,۶۵۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷۰,۴۰۵ ۶۹,۵۵۲ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۰۴۳,۹۲۴ ۱,۱۸۵,۴۳۴,۱۶۴,۶۶۲
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷۰,۳۲۰ ۶۹,۴۶۸ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۰۴۳,۹۲۴ ۱,۱۸۴,۰۰۲,۷۹۸,۴۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۶۹,۹۶۵ ۶۹,۱۳۶ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۹۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۳,۹۲۴ ۱,۱۸۲,۴۹۶,۶۲۷,۴۸۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۶۸,۲۵۲ ۶۷,۴۷۳ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۶۷,۲۹۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۳,۹۲۴ ۱,۱۵۴,۰۵۹,۰۹۶,۱۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶۷,۶۹۸ ۶۶,۹۱۵ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۳,۹۲۴ ۱,۱۴۶,۵۲۱,۷۰۸,۵۱۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶۷,۷۰۲ ۶۶,۹۱۹ ۰ ۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۳,۹۲۴ ۱,۱۴۶,۵۸۹,۷۵۴,۵۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶۷,۷۰۶ ۶۶,۹۲۳ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۹,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۳,۹۲۴ ۱,۱۴۶,۶۵۷,۸۲۰,۹۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶۶,۴۵۴ ۶۵,۷۰۹ ۰ ۰ ۲۹,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۱۱۳,۹۲۴ ۱,۱۲۴,۵۴۰,۲۸۶,۲۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶۶,۴۵۸ ۶۵,۷۱۳ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹,۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۱۱۳,۹۲۴ ۱,۱۲۴,۶۰۳,۴۱۹,۹۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶۷,۱۵۵ ۶۶,۳۹۴ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۹۹۳,۹۲۴ ۱,۱۲۸,۲۹۹,۴۳۲,۵۲۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۶۶,۶۷۶ ۶۵,۸۹۰ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۹,۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۸۹۳,۹۲۴ ۱,۱۱۳,۱۴۰,۴۲۰,۱۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۶۶,۱۲۱ ۶۵,۳۶۳ ۰ ۰ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۸۵۳,۹۲۴ ۱,۱۰۱,۶۲۶,۷۷۳,۵۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۶۶,۱۲۵ ۶۵,۳۶۷ ۰ ۰ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۸۵۳,۹۲۴ ۱,۱۰۱,۶۸۹,۱۰۰,۴۴۲