اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,623,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 86,376,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 349,439,293,843
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,872
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,649
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,649
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/20 25,872 25,649 0 0 19,040,000 0 60,430,000 13,623,924 349,439,293,843
  2 1397/08/19 26,301 26,074 0 0 19,040,000 0 60,430,000 13,623,924 355,227,475,365
  3 1397/08/18 26,716 26,464 0 0 19,040,000 0 60,430,000 13,623,924 360,543,740,027
  4 1397/08/17 26,718 26,466 0 0 19,040,000 0 60,430,000 13,623,924 360,571,833,718
  5 1397/08/16 26,720 26,468 0 0 19,040,000 0 60,430,000 13,623,924 360,599,932,680
  6 1397/08/15 26,722 26,470 0 0 19,040,000 20,000 60,430,000 13,623,924 360,628,036,911
  7 1397/08/14 26,751 26,498 0 0 19,040,000 30,000 60,410,000 13,643,924 361,531,885,801
  8 1397/08/13 26,414 26,160 0 0 19,040,000 280,000 60,380,000 13,673,924 357,708,223,726
  9 1397/08/12 26,583 26,328 0 0 19,040,000 0 60,100,000 13,953,924 367,385,471,113
  10 1397/08/11 26,692 26,436 0 0 19,040,000 0 60,100,000 13,953,924 368,888,394,869
  11 1397/08/10 26,694 26,438 0 0 19,040,000 0 60,100,000 13,953,924 368,917,210,309
  12 1397/08/09 26,696 26,440 0 0 19,040,000 0 60,100,000 13,953,924 368,946,031,106
  13 1397/08/08 26,838 26,581 0 0 19,040,000 0 60,100,000 13,953,924 370,907,397,075
  14 1397/08/07 26,840 26,583 0 0 19,040,000 180,000 60,100,000 13,953,924 370,934,911,519
  15 1397/08/06 26,739 26,486 0 0 19,040,000 750,000 59,920,000 14,133,924 374,347,173,088
  16 1397/08/05 26,406 26,162 0 0 19,040,000 10,000 59,170,000 14,883,924 389,394,773,713
  17 1397/08/04 26,941 26,688 0 0 19,040,000 0 59,160,000 14,893,924 397,489,954,895
  18 1397/08/03 26,943 26,690 0 0 19,040,000 0 59,160,000 14,893,924 397,519,187,932
  19 1397/08/02 26,945 26,692 0 20,000 19,040,000 0 59,160,000 14,893,924 397,548,426,340
  20 1397/08/01 27,711 27,450 0 0 19,020,000 20,000 59,160,000 14,873,924 408,290,785,821