اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,313,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 94,686,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 75,178,188,466
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,332
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,147
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,147
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 14,332 14,147 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 75,178,188,466
  2 1397/02/31 14,329 14,145 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 75,164,557,216
  3 1397/02/30 14,318 14,136 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 75,116,481,777
  4 1397/02/29 14,190 14,012 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 74,460,826,658
  5 1397/02/28 14,177 14,000 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 74,393,841,034
  6 1397/02/27 14,178 14,001 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 74,399,336,615
  7 1397/02/26 14,179 14,002 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 74,404,836,076
  8 1397/02/25 14,088 13,912 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,929,637,611
  9 1397/02/24 14,164 13,981 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 74,296,077,152
  10 1397/02/23 14,071 13,890 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,810,891,907
  11 1397/02/22 13,972 13,789 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,273,884,462
  12 1397/02/21 13,954 13,765 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,147,457,074
  13 1397/02/20 13,956 13,767 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,155,936,725
  14 1397/02/19 13,957 13,768 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,164,417,928
  15 1397/02/18 14,056 13,861 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,655,827,281
  16 1397/02/17 14,032 13,836 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,523,990,572
  17 1397/02/16 13,967 13,772 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,184,436,718
  18 1397/02/15 14,002 13,805 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,357,997,801
  19 1397/02/14 14,059 13,857 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,633,479,958
  20 1397/02/13 14,061 13,858 0 0 300,000 0 50,000,000 5,313,924 73,642,447,677
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق