اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,613,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,386,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 111,735,679,008
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,884
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,675
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,675
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر بازارگردان : شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 14,884 14,675 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,735,679,008
  2 1396/12/04 14,961 14,751 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,310,675,753
  3 1396/12/03 14,963 14,752 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,323,772,339
  4 1396/12/02 14,964 14,754 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,336,868,961
  5 1396/12/01 14,973 14,763 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,400,935,392
  6 1396/11/30 14,975 14,764 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,414,037,034
  7 1396/11/29 15,057 14,844 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,020,068,564
  8 1396/11/28 15,070 14,856 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,110,790,340
  9 1396/11/27 15,144 14,929 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,665,859,898
  10 1396/11/26 15,146 14,930 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,678,918,475
  11 1396/11/25 15,148 14,932 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,691,977,220
  12 1396/11/24 15,113 14,898 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,431,144,318
  13 1396/11/23 15,144 14,928 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,658,419,633
  14 1396/11/22 15,041 14,826 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,883,803,345
  15 1396/11/21 15,043 14,828 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,896,872,710
  16 1396/11/20 15,234 15,011 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,293,107,937
  17 1396/11/19 15,236 15,013 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,306,297,631
  18 1396/11/18 15,237 15,015 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,319,487,697
  19 1396/11/17 15,163 14,940 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,752,278,193
  20 1396/11/16 15,179 14,957 0 0 300,000 200,000 47,700,000 7,613,924 113,878,477,426
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق