صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۵۳۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۴۶۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۹۵۳,۵۶۱,۰۶۰,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۷,۷۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴۶,۳۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴۶,۳۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۱:۴۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۲۴۷,۶۵۹ ۲۴۶,۲۹۳ ۲۴۶,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸,۵۳۳,۹۲۴ ۱۱,۹۵۳,۵۶۱,۰۶۰,۸۴۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۲۴۷,۵۶۰ ۲۴۶,۱۹۴ ۲۴۶,۱۹۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰ ۴۸,۵۵۳,۹۲۴ ۱۱,۹۵۳,۶۸۳,۴۲۴,۳۴۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۲۵۲,۷۸۲ ۲۵۱,۳۸۴ ۲۵۱,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۹۱۰,۰۰۰ ۴۸,۶۳۳,۹۲۴ ۱۲,۲۲۵,۷۸۲,۱۵۵,۵۳۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۲۵۲,۷۷۸ ۲۵۱,۳۷۹ ۲۵۱,۳۷۹ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۹۱۰,۰۰۰ ۴۸,۶۳۳,۹۲۴ ۱۲,۲۲۵,۵۶۵,۷۳۳,۳۰۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۲۵۲,۸۵۹ ۲۵۱,۴۶۱ ۲۵۱,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۹۱۰,۰۰۰ ۴۸,۶۳۳,۹۲۴ ۱۲,۲۲۹,۵۳۶,۲۲۹,۰۱۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۲۵۰,۸۸۵ ۲۴۹,۴۹۸ ۲۴۹,۴۹۸ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۸۷۰,۰۰۰ ۴۸,۶۷۳,۹۲۴ ۱۲,۱۴۴,۰۶۷,۱۷۲,۵۶۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۲۵۰,۸۸۹ ۲۴۹,۵۰۲ ۲۴۹,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۰,۸۷۰,۰۰۰ ۴۸,۶۷۳,۹۲۴ ۱۲,۱۴۴,۲۴۴,۰۳۰,۲۰۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۲۴۶,۹۰۰ ۲۴۵,۵۳۹ ۲۴۵,۵۳۹ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰ ۴۸,۷۵۳,۹۲۴ ۱۱,۹۷۰,۹۹۵,۳۵۳,۱۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۲۴۶,۸۲۲ ۲۴۵,۴۶۱ ۲۴۵,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰ ۴۸,۷۵۳,۹۲۴ ۱۱,۹۶۷,۱۷۴,۸۳۰,۴۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۲۵۲,۸۹۷ ۲۵۱,۴۹۴ ۲۵۱,۴۹۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۸,۸۲۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۸,۹۴۳,۷۳۵,۱۶۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲۵۲,۹۰۶ ۲۵۱,۵۰۳ ۲۵۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۸,۸۲۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۹,۳۵۵,۴۳۵,۶۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۲۵۲,۷۹۴ ۲۵۱,۳۹۱ ۲۵۱,۳۹۱ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۸,۸۲۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۳,۸۹۶,۳۳۵,۲۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۲۵۳,۹۶۰ ۲۵۲,۵۴۸ ۲۵۲,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۸,۸۲۳,۹۲۴ ۱۲,۳۳۰,۳۸۱,۶۷۵,۴۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۲۵۴,۴۲۴ ۲۵۳,۰۱۲ ۲۵۳,۰۱۲ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۴۳۳,۹۸۸,۱۸۳,۳۴۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۲۵۵,۲۲۶ ۲۵۳,۸۰۱ ۲۵۳,۸۰۱ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۴۷۲,۷۷۴,۹۳۷,۵۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۲۵۷,۵۲۹ ۲۵۶,۰۸۵ ۲۵۶,۰۸۵ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۵۸۵,۰۴۲,۳۴۸,۴۸۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۲۵۷,۵۳۳ ۲۵۶,۰۸۹ ۲۵۶,۰۸۹ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۵۸۵,۲۳۹,۱۵۲,۷۶۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۲۵۷,۵۳۷ ۲۵۶,۰۹۳ ۲۵۶,۰۹۳ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۵۸۵,۴۲۸,۸۳۹,۴۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۲۵۷,۴۴۴ ۲۵۶,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۴۳,۹۲۴ ۱۲,۵۸۰,۸۵۰,۷۲۸,۱۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۲۵۸,۴۲۵ ۲۵۶,۹۷۶ ۲۵۶,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۴۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ۴۹,۱۵۳,۹۲۴ ۱۲,۶۳۱,۳۶۵,۹۰۰,۶۸۱
  مشاهده همه