صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۶۳۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۳۶۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۰۶۲,۵۸۹,۶۷۳,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۸,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۷,۵۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۷,۵۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۴:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۹۳,۸۸۸ ۱۹۲,۷۸۸ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۵,۹۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۳۳,۹۲۴ ۷,۰۶۲,۵۸۹,۶۷۳,۳۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۹۶,۳۳۶ ۱۹۵,۲۱۹ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۵,۹۲۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۲۳,۹۲۴ ۷,۱۴۹,۶۸۸,۷۰۰,۰۶۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۹۲,۶۳۰ ۱۹۱,۵۳۸ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۵,۸۹۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۵۹۳,۹۲۴ ۷,۰۰۹,۱۱۳,۵۳۳,۶۰۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۹۰,۸۳۲ ۱۸۹,۷۴۸ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۳۵,۷۸۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۸۳,۹۲۴ ۶,۹۲۲,۷۳۶,۸۲۰,۱۴۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۹۴,۳۸۰ ۱۹۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۱۳۵,۷۵۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۷,۰۴۵,۴۶۷,۷۳۵,۵۷۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۹۴,۳۹۲ ۱۹۳,۲۸۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۷۵۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۷,۰۴۵,۹۱۳,۶۵۷,۰۲۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۹۴,۴۰۵ ۱۹۳,۲۹۵ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۷۵۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۳,۹۲۴ ۷,۰۴۶,۳۵۹,۶۷۰,۱۱۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۸۹,۳۷۴ ۱۸۸,۲۸۸ ۰ ۰ ۱۳۵,۲۵۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۵۳,۹۲۴ ۶,۷۶۹,۶۸۳,۲۱۶,۵۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۸۴,۴۳۵ ۱۸۳,۳۹۰ ۶۵۳ ۰ ۱۳۵,۲۵۳,۹۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ ۹۹,۲۳۰,۰۰۰ ۳۶,۰۲۳,۹۲۴ ۶,۶۰۶,۴۲۸,۱۲۴,۱۳۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۷۶,۶۸۸ ۱۷۵,۷۰۲ ۳,۶۵۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳۵,۲۵۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۰۵۰,۰۰۰ ۳۶,۲۰۳,۹۲۴ ۶,۳۶۱,۰۸۵,۴۴۳,۹۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۷۸,۲۵۷ ۱۷۷,۲۶۱ ۳,۸۲۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۲۳۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۵۰,۰۰۰ ۳۶,۱۸۳,۹۲۴ ۶,۴۱۴,۰۱۰,۹۶۹,۷۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۷۳,۸۸۴ ۱۷۲,۹۱۵ ۳,۷۰۰ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۵,۹۹۳,۹۲۴ ۶,۲۲۳,۸۸۹,۳۵۱,۴۵۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۷۳,۸۹۴ ۱۷۲,۹۲۶ ۳,۷۰۰ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۵,۹۹۳,۹۲۴ ۶,۲۲۴,۲۶۹,۴۱۶,۰۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۷۳,۹۰۵ ۱۷۲,۹۳۶ ۳,۷۰۱ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۵,۹۹۳,۹۲۴ ۶,۲۲۴,۶۴۹,۵۷۱,۰۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۷۰,۸۶۸ ۱۶۹,۹۳۶ ۳,۸۰۷ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۵,۹۹۳,۹۲۴ ۶,۱۱۶,۶۶۷,۷۴۷,۱۰۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۷۲,۵۸۹ ۱۷۱,۶۴۴ ۳,۸۲۴ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۵,۹۹۳,۹۲۴ ۶,۱۷۸,۱۴۶,۷۲۰,۶۳۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۷۲,۷۱۵ ۱۷۱,۷۶۳ ۳,۸۲۷ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۹,۰۳۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۳,۹۲۴ ۶,۱۸۴,۱۳۶,۵۷۹,۸۶۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۷۷,۴۵۱ ۱۷۶,۴۶۸ ۲,۲۶۷ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۹۸,۹۱۰,۰۰۰ ۳۶,۱۲۳,۹۲۴ ۶,۳۷۴,۷۲۲,۰۲۶,۴۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۸۳,۸۲۱ ۱۸۲,۷۹۶ ۲,۳۰۵ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۸۴۰,۰۰۰ ۳۶,۱۹۳,۹۲۴ ۶,۶۱۶,۰۹۷,۸۱۲,۹۲۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۸۳,۸۳۲ ۱۸۲,۸۰۷ ۲,۳۰۵ ۰ ۱۳۵,۰۳۳,۹۲۴ ۰ ۹۸,۸۴۰,۰۰۰ ۳۶,۱۹۳,۹۲۴ ۶,۶۱۶,۵۰۷,۰۶۳,۴۱۳