اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,853,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,146,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 341,285,693,812
قیمت صدور هر واحد (ریال): 29,162
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 28,791
قیمت آماری هر واحد (ریال): 28,791
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 29,162 28,791 0 50,000 20,400,000 0 63,560,000 11,853,924 341,285,693,812
  2 1398/01/26 29,669 29,289 0 170,000 20,350,000 0 63,560,000 11,803,924 345,725,622,513
  3 1398/01/25 29,344 28,964 0 0 20,180,000 60,000 63,560,000 11,633,924 336,962,009,334
  4 1398/01/24 29,101 28,726 0 0 20,180,000 10,000 63,500,000 11,693,924 335,916,922,069
  5 1398/01/23 29,107 28,732 0 0 20,180,000 0 63,490,000 11,703,924 336,277,230,822
  6 1398/01/22 29,109 28,734 0 0 20,180,000 0 63,490,000 11,703,924 336,303,739,653
  7 1398/01/21 29,111 28,737 0 0 20,180,000 20,000 63,490,000 11,703,924 336,330,165,490
  8 1398/01/20 28,529 28,163 0 0 20,180,000 0 63,470,000 11,723,924 330,186,194,190
  9 1398/01/19 28,485 28,119 0 0 20,180,000 0 63,470,000 11,723,924 329,669,286,875
  10 1398/01/18 28,068 27,713 0 10,000 20,180,000 0 63,470,000 11,723,924 324,907,274,257
  11 1398/01/17 28,077 27,722 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,737,675,411
  12 1398/01/16 28,058 27,703 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,510,153,925
  13 1398/01/15 28,060 27,705 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,535,386,000
  14 1398/01/14 28,062 27,707 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,560,621,134
  15 1398/01/13 28,064 27,709 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,585,859,327
  16 1398/01/12 28,066 27,712 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,611,026,650
  17 1398/01/11 28,068 27,714 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 324,636,197,125
  18 1398/01/10 28,265 27,907 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 326,903,609,057
  19 1398/01/09 27,636 27,286 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 319,620,741,581
  20 1398/01/08 27,638 27,288 0 0 20,170,000 0 63,470,000 11,713,924 319,645,578,491