صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۸,۱۷۹,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۱,۸۲۰,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۱۲۲,۴۹۳,۲۶۱,۴۹۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۲۰۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۲۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۴۱,۶۹۷ ۴۱,۴۲۵ ۴۱,۴۲۵ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۵,۷۷۹,۰۰۰ ۵۵۸,۱۷۹,۲۴۰ ۲۳,۱۲۲,۴۹۳,۲۶۱,۴۹۲
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۴۲۸ ۴۱,۴۲۸ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۵,۷۷۹,۰۰۰ ۵۵۸,۱۷۹,۲۴۰ ۲۳,۱۲۴,۲۶۴,۰۶۴,۰۵۶
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۱,۶۹۲ ۴۱,۴۲۱ ۴۱,۴۲۱ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۵,۷۷۹,۰۰۰ ۵۵۸,۱۷۹,۲۴۰ ۲۳,۱۲۰,۱۱۶,۹۷۱,۲۹۷
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۱,۷۲۵ ۴۱,۴۵۲ ۴۱,۴۵۲ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۶۵,۵۲۹,۰۰۰ ۵۵۸,۴۲۹,۲۴۰ ۲۳,۱۴۷,۹۹۲,۳۷۸,۰۲۳
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۱,۸۲۱ ۴۱,۵۴۶ ۴۱,۵۴۶ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۶۵,۵۰۴,۰۰۰ ۵۵۸,۴۵۴,۲۴۰ ۲۳,۲۰۱,۶۹۱,۷۷۸,۱۰۳
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۱,۷۲۹ ۴۱,۴۵۶ ۴۱,۴۵۶ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۵,۴۷۹,۰۰۰ ۵۵۸,۴۷۹,۲۴۰ ۲۳,۱۵۲,۱۱۳,۲۲۴,۱۸۲
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۱,۳۷۴ ۴۱,۱۰۲ ۴۱,۱۰۲ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱۶۵,۴۷۹,۰۰۰ ۵۵۸,۴۷۹,۲۴۰ ۲۲,۹۵۴,۷۰۶,۷۳۲,۳۰۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۴۱,۷۰۳ ۴۱,۴۲۸ ۴۱,۴۲۸ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۴,۵۶۹,۰۰۰ ۵۵۹,۳۸۹,۲۴۰ ۲۳,۱۷۴,۴۹۱,۸۹۶,۰۴۰
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۱,۷۰۷ ۴۱,۴۳۳ ۴۱,۴۳۳ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۴,۵۶۹,۰۰۰ ۵۵۹,۳۸۹,۲۴۰ ۲۳,۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴,۵۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۱,۶۹۱ ۴۱,۴۱۶ ۴۱,۴۱۶ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۱۶۴,۵۶۹,۰۰۰ ۵۵۹,۳۸۹,۲۴۰ ۲۳,۱۶۷,۸۸۲,۳۲۵,۰۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۱,۹۷۵ ۴۱,۶۹۸ ۴۱,۶۹۸ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۶۳,۹۴۹,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۹,۲۴۰ ۲۳,۳۵۱,۴۴۲,۹۰۸,۵۹۲
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۱,۹۹۸ ۴۱,۷۲۱ ۴۱,۷۲۱ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۷۴۰,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۹,۰۰۰ ۵۶۰,۵۴۹,۲۴۰ ۲۳,۳۸۶,۸۰۳,۷۱۹,۶۱۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۴۲,۲۹۱ ۴۲,۰۱۳ ۴۲,۰۱۳ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۲,۶۶۹,۰۰۰ ۵۶۱,۲۸۹,۲۴۰ ۲۳,۵۸۱,۴۲۹,۰۴۲,۶۰۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۲,۲۶۷ ۴۱,۹۸۹ ۴۱,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۶۲,۶۶۹,۰۰۰ ۵۶۱,۲۸۹,۲۴۰ ۲۳,۵۶۷,۸۹۴,۶۸۶,۴۸۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۴۲,۴۹۸ ۴۲,۲۱۷ ۴۲,۲۱۷ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۲,۳۱۹,۰۰۰ ۵۶۱,۶۳۹,۲۴۰ ۲۳,۷۱۰,۸۱۹,۸۵۶,۳۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۴۲,۴۹۷ ۴۲,۲۱۶ ۴۲,۲۱۶ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۲,۳۱۹,۰۰۰ ۵۶۱,۶۳۹,۲۴۰ ۲۳,۷۱۰,۳۳۶,۸۵۴,۵۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۲,۵۳۲ ۴۲,۲۵۱ ۴۲,۲۵۱ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۳۱۹,۰۰۰ ۵۶۱,۶۳۹,۲۴۰ ۲۳,۷۲۹,۸۵۹,۰۳۹,۴۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۲,۱۹۶ ۴۱,۹۱۹ ۴۱,۹۱۹ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۱۹,۰۰۰ ۵۶۱,۹۳۹,۲۴۰ ۲۳,۵۵۵,۸۳۲,۵۳۶,۲۶۸
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۲,۱۵۶ ۴۱,۸۷۸ ۴۱,۸۷۸ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۱,۴۹۹,۰۰۰ ۵۶۲,۴۵۹,۲۴۰ ۲۳,۵۵۴,۸۵۷,۱۶۷,۵۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۲,۲۴۳ ۴۱,۹۶۵ ۴۱,۹۶۵ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۶۱,۴۹۹,۰۰۰ ۵۶۲,۴۵۹,۲۴۰ ۲۳,۶۰۳,۷۴۵,۱۵۰,۷۱۴
  مشاهده همه