صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۳۶۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۶۳۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۳۲,۹۸۶,۶۴۳,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۷,۳۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۵,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۵,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۶:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۲۶۶,۳۲۶ ۲۶۴,۷۳۳ ۲۶۴,۷۳۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۳۰,۰۰۰ ۵۰,۳۶۳,۹۲۴ ۱۳,۳۳۲,۹۸۶,۶۴۳,۹۷۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۲۶۹,۰۹۸ ۲۶۷,۴۸۵ ۲۶۷,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰ ۵۰,۴۶۳,۹۲۴ ۱۳,۴۹۸,۳۵۵,۰۷۲,۰۴۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۲۷۴,۰۳۹ ۲۷۲,۳۹۳ ۲۷۲,۳۹۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۷۵۴,۱۹۰,۵۸۲,۷۷۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۲۷۴,۰۴۹ ۲۷۲,۴۰۳ ۲۷۲,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۷۵۴,۷۱۵,۵۹۷,۸۳۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۲۷۴,۰۵۵ ۲۷۲,۴۰۸ ۲۷۲,۴۰۸ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۷۵۴,۹۷۴,۰۴۵,۸۲۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۲۷۵,۲۰۹ ۲۷۳,۵۵۰ ۲۷۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۸۱۲,۶۱۶,۴۵۴,۵۶۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۲۷۸,۱۶۴ ۲۷۶,۴۸۴ ۲۷۶,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۹۶۰,۷۶۰,۵۴۴,۱۶۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۷۸,۲۴۰ ۲۷۶,۵۶۰ ۲۷۶,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۹۳,۹۲۴ ۱۳,۹۶۴,۶۲۰,۹۷۹,۲۲۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۲۷۷,۸۸۶ ۲۷۶,۲۰۹ ۲۷۶,۲۰۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۵۹۳,۹۲۴ ۱۳,۹۷۴,۴۸۱,۳۴۴,۶۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۲۸۱,۹۰۴ ۲۸۰,۲۰۱ ۲۸۰,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۶۶۳,۹۲۴ ۱۴,۱۹۶,۰۷۱,۵۳۳,۶۶۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۲۸۱,۹۰۷ ۲۸۰,۲۰۴ ۲۸۰,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۶۶۳,۹۲۴ ۱۴,۱۹۶,۲۱۷,۲۱۱,۲۴۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۲۸۲,۰۰۹ ۲۸۰,۳۰۶ ۲۸۰,۳۰۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۶۶۳,۹۲۴ ۱۴,۲۰۱,۳۸۰,۹۹۴,۷۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۲۸۲,۶۱۸ ۲۸۰,۹۱۱ ۲۸۰,۹۱۱ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۶۶۳,۹۲۴ ۱۴,۲۳۲,۰۶۰,۷۹۵,۴۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲۸۱,۹۸۰ ۲۸۰,۲۷۸ ۲۸۰,۲۷۸ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۸۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۶۵۳,۹۲۴ ۱۴,۱۹۷,۱۸۶,۶۱۰,۴۹۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۲۷۶,۲۵۷ ۲۷۴,۵۹۰ ۲۷۴,۵۹۰ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۶۸,۱۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۴۰۳,۹۲۴ ۱۳,۸۴۰,۴۱۵,۲۶۰,۰۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۲۷۱,۰۶۹ ۲۶۹,۴۳۷ ۲۶۹,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۵۰,۲۷۳,۹۲۴ ۱۳,۵۴۵,۶۴۰,۲۵۱,۲۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۲۷۱,۷۶۹ ۲۷۰,۱۳۳ ۲۷۰,۱۳۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۳۵۳,۹۲۴ ۱۳,۶۰۲,۲۳۵,۶۲۵,۹۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۲۷۱,۷۷۷ ۲۷۰,۱۴۱ ۲۷۰,۱۴۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۳۵۳,۹۲۴ ۱۳,۶۰۲,۶۶۴,۶۶۱,۶۹۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۲۷۱,۸۱۵ ۲۷۰,۱۷۹ ۲۷۰,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۳۵۳,۹۲۴ ۱۳,۶۰۴,۵۹۰,۹۰۱,۶۵۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۲۶۹,۹۰۶ ۲۶۸,۲۸۴ ۲۶۸,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۰۰۳,۹۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۳۵۳,۹۲۴ ۱۳,۵۰۹,۱۴۵,۳۶۹,۸۹۱
  مشاهده همه