اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,673,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,326,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 316,319,477,007
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,345
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,096
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,096
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/05 27,345 27,096 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 316,319,477,007
  2 1398/01/04 27,302 27,058 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 315,869,788,541
  3 1398/01/03 27,304 27,060 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 315,893,956,766
  4 1398/01/02 27,306 27,062 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 315,918,128,102
  5 1398/01/01 27,308 27,064 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 315,942,302,545
  6 1397/12/29 27,310 27,066 0 0 20,130,000 0 63,470,000 11,673,924 315,966,480,095
  7 1397/12/28 27,312 27,068 0 0 20,130,000 10,000 63,470,000 11,673,924 315,990,660,745
  8 1397/12/27 26,988 26,744 0 0 20,130,000 0 63,460,000 11,683,924 312,474,165,625
  9 1397/12/26 26,400 26,162 0 0 20,130,000 0 63,460,000 11,683,924 305,675,258,237
  10 1397/12/25 26,209 25,973 0 0 20,130,000 10,000 63,460,000 11,683,924 303,469,876,800
  11 1397/12/24 25,862 25,631 0 0 20,130,000 0 63,450,000 11,693,924 299,731,334,235
  12 1397/12/23 25,864 25,633 0 0 20,130,000 0 63,450,000 11,693,924 299,754,626,617
  13 1397/12/22 25,866 25,635 0 0 20,130,000 0 63,450,000 11,693,924 299,777,921,537
  14 1397/12/21 25,548 25,318 0 0 20,130,000 0 63,450,000 11,693,924 296,071,775,122
  15 1397/12/20 25,302 25,075 0 0 20,130,000 0 63,450,000 11,693,924 293,219,566,464
  16 1397/12/19 24,982 24,757 0 0 20,130,000 40,000 63,450,000 11,693,924 289,507,457,724
  17 1397/12/18 24,600 24,379 0 0 20,130,000 20,000 63,410,000 11,733,924 286,062,310,472
  18 1397/12/17 24,594 24,375 0 0 20,130,000 0 63,390,000 11,753,924 286,497,419,402
  19 1397/12/16 24,596 24,377 0 0 20,130,000 0 63,390,000 11,753,924 286,520,259,598
  20 1397/12/15 24,598 24,379 0 610,000 20,130,000 20,000 63,390,000 11,753,924 286,543,101,682