صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۹۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۳۰۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۷,۴۴۵,۱۵۹,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۱۰۱
تاریخ انتشار
1398/05/26
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۸,۵۸۱ ۳۸,۱۰۱ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۵,۹۱۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۳,۹۲۴ ۴۰۷,۴۴۵,۱۵۹,۳۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۸,۵۷۰ ۳۸,۰۹۰ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۳,۹۲۴ ۴۰۷,۷۱۶,۴۲۷,۵۵۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۸,۵۷۲ ۳۸,۰۹۳ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۳,۹۲۴ ۴۰۷,۷۳۹,۵۸۴,۶۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۸,۵۷۵ ۳۸,۰۹۵ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۳,۹۲۴ ۴۰۷,۷۶۲,۷۵۵,۵۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۸,۲۳۳ ۳۷,۷۵۹ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۱۳,۹۲۴ ۴۰۴,۵۴۵,۴۷۸,۱۶۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۷,۹۵۲ ۳۷,۴۸۲ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۹۵۱,۹۱۵,۹۱۹
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۷,۹۵۴ ۳۷,۴۸۴ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۹۷۴,۵۹۹,۹۷۵
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۷,۸۰۹ ۳۷,۳۴۲ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۶۵,۸۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۰,۴۵۴,۹۰۳,۸۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۷,۸۷۷ ۳۷,۴۰۹ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۳,۹۲۴ ۴۰۱,۵۴۹,۱۷۳,۹۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۷,۸۷۹ ۳۷,۴۱۱ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۳,۹۲۴ ۴۰۱,۵۷۱,۷۷۳,۴۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۷,۸۸۱ ۳۷,۴۱۴ ۰ ۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۳,۹۲۴ ۴۰۱,۵۹۴,۳۸۶,۵۵۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳۷,۷۹۳ ۳۷,۳۲۷ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۳,۹۲۴ ۴۰۰,۶۶۶,۳۶۲,۳۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳۸,۰۶۵ ۳۷,۵۹۴ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۳,۱۵۸,۹۰۱,۴۴۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳۷,۹۳۴ ۳۷,۴۶۶ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۷۸۰,۴۱۰,۴۳۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۷,۷۲۶ ۳۷,۲۶۰ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۳۹۹,۵۷۷,۴۰۲,۶۰۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳۷,۸۹۱ ۳۷,۴۲۴ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۳۳۱,۷۳۳,۰۸۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳۷,۸۹۲ ۳۷,۴۲۶ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۳۵۲,۰۴۰,۲۹۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۳۷,۸۹۴ ۳۷,۴۲۸ ۰ ۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۱,۳۷۲,۳۶۳,۶۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۳۷,۸۱۲ ۳۷,۳۴۱ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۳,۹۲۴ ۴۰۰,۴۴۲,۰۴۱,۸۹۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳۷,۸۸۲ ۳۷,۴۰۹ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۶۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۶۸۳,۹۲۴ ۳۹۹,۶۷۲,۹۱۵,۱۰۲