صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۵,۴۲۹,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۴,۵۷۰,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۱۷۳,۷۲۱,۹۶۰,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۶,۲۲۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۹۲۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۴۶,۵۹۴ ۴۶,۲۹۰ ۴۶,۲۹۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۹۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۹,۲۴۰ ۲۶,۱۷۳,۷۲۱,۹۶۰,۷۹۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۴۶,۵۲۴ ۴۶,۲۲۱ ۴۶,۲۲۱ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۱۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۲۹,۲۴۰ ۲۶,۰۹۷,۷۶۳,۵۸۳,۳۰۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۴۶,۵۰۳ ۴۶,۲۰۱ ۴۶,۲۰۱ ۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۳۷,۶۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۲,۱۲۹,۲۴۰ ۲۵,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰,۴۷۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۴۴,۹۲۳ ۴۴,۶۳۰ ۴۴,۶۳۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۴۴,۹۳۲ ۴۴,۶۳۹ ۴۴,۶۳۹ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۴۶,۱۶۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۴۴,۹۳۰ ۴۴,۶۳۸ ۴۴,۶۳۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۱,۸۱۷,۳۸۷,۸۰۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۴۴,۷۴۳ ۴۴,۴۵۱ ۴۴,۴۵۱ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۸۸۷,۴۱۶,۴۵۵,۹۳۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۴۴,۸۵۶ ۴۴,۵۶۲ ۴۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۹۶۹,۴۷۵,۴۱۲,۱۲۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۴۴,۵۴۹ ۴۴,۲۵۸ ۴۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۷۹۹,۱۱۲,۶۰۸,۶۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴۴,۳۹۹ ۴۴,۱۱۰ ۴۴,۱۱۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۹۴,۰۰۰ ۵۶۲,۵۹۹,۲۴۰ ۲۴,۸۱۶,۲۷۲,۶۶۸,۶۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۴۵,۸۶۰ ۴۵,۵۶۲ ۴۵,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۴,۹۳۵,۶۲۰,۰۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۴۵,۸۶۳ ۴۵,۵۶۴ ۴۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۶,۴۰۲,۸۰۱,۶۶۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۴۵,۸۶۳ ۴۵,۵۶۴ ۴۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۶,۵۲۰,۰۹۷,۰۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۴۵,۸۸۷ ۴۵,۵۸۸ ۴۵,۵۸۸ ۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۳۹,۸۰۵,۱۸۰,۷۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۴۵,۵۴۹ ۴۵,۲۵۲ ۴۵,۲۵۲ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۴,۲۴۰ ۲۵,۵۳۵,۵۵۰,۷۰۲,۰۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۴۵,۳۹۶ ۴۵,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۳,۶۹۴,۲۴۰ ۲۵,۴۲۲,۶۰۷,۰۵۶,۹۴۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۴۵,۰۱۱ ۴۴,۷۱۸ ۴۴,۷۱۸ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۳۲۴,۰۰۰ ۵۶۴,۱۴۴,۲۴۰ ۲۵,۲۲۷,۱۸۰,۴۱۵,۲۰۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۴۵,۶۹۲ ۴۵,۳۹۴ ۴۵,۳۹۴ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۶۳,۴۳۲,۷۰۸,۱۷۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۴۵,۷۰۰ ۴۵,۴۰۲ ۴۵,۴۰۲ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۶۷,۷۴۳,۹۵۱,۶۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۴۵,۶۴۸ ۴۵,۳۵۱ ۴۵,۳۵۱ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۸,۸۱۳,۷۷۱,۴۴۴
  مشاهده همه