صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰,۲۱۲,۰۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۷۸۷,۹۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۰۹۵,۷۰۲,۸۹۸,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۹,۴۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۶,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۶,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۴۰۲,۷۳۲ ۴۰۰,۱۸۱ ۴۰۰,۱۸۱ ۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۹۲,۱۸۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۷۳,۴۰۰ ۶۰,۲۱۲,۰۲۴ ۲۴,۰۹۵,۷۰۲,۸۹۸,۰۴۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۴۰۱,۸۹۴ ۳۹۹,۳۴۸ ۳۹۹,۳۴۸ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹۱,۹۲۵,۴۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۱,۹۷۳,۴۰۰ ۵۹,۹۵۲,۰۲۴ ۲۳,۹۴۱,۷۱۱,۵۴۰,۸۷۶
  ۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۳۹۳,۴۲۳ ۳۹۰,۹۳۶ ۳۹۰,۹۳۶ ۰ ۰ ۱۹۱,۸۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۹۵۲,۰۲۴ ۲۳,۴۳۷,۴۰۹,۳۹۴,۸۶۷
  ۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۳۹۸,۲۳۰ ۳۹۵,۷۱۲ ۳۹۵,۷۱۲ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۹۱,۸۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۹۵۲,۰۲۴ ۲۳,۷۲۳,۷۲۴,۶۲۴,۸۲۱
  ۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۳۹۳,۲۸۱ ۳۹۰,۸۰۸ ۳۹۰,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۳,۳۳۹,۸۲۱,۰۵۶,۳۱۲
  ۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۳۹۳,۲۹۷ ۳۹۰,۸۲۴ ۳۹۰,۸۲۴ ۰ ۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۳,۳۴۰,۸۱۷,۰۷۹,۵۸۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۳۹۳,۳۲۱ ۳۹۰,۸۴۸ ۳۹۰,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۳,۳۴۲,۲۳۰,۴۰۰,۱۰۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۳۹۳,۲۶۶ ۳۹۰,۷۹۳ ۳۹۰,۷۹۳ ۰ ۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۳,۳۳۸,۹۳۰,۴۴۶,۹۳۴
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۳۹۴,۱۰۵ ۳۹۱,۶۳۲ ۳۹۱,۶۳۲ ۰ ۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۳,۳۸۹,۰۴۴,۲۸۸,۲۸۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۳۸۴,۷۲۹ ۳۸۲,۲۵۶ ۳۸۲,۲۵۶ ۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۱۹۱,۶۴۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۹,۷۲۲,۰۲۴ ۲۲,۸۲۹,۰۹۹,۶۳۱,۰۸۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۳۸۵,۴۹۹ ۳۸۳,۰۶۲ ۳۸۱,۶۱۳ -۱,۴۴۹ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۷۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۸,۸۵۲,۰۲۴ ۲۲,۵۴۳,۹۵۰,۴۴۴,۱۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۳۶۸,۳۷۱ ۳۶۶,۰۲۸ ۳۶۶,۰۲۸ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۷,۲۵۲,۰۲۴ ۲۰,۹۵۵,۸۶۳,۶۱۷,۶۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۳۶۸,۲۶۵ ۳۶۵,۹۲۳ ۳۶۵,۹۲۳ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۷,۲۵۲,۰۲۴ ۲۰,۹۴۹,۸۲۶,۹۵۰,۰۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۳۶۸,۸۶۴ ۳۶۶,۵۲۱ ۳۶۶,۵۲۱ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۱۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۷,۲۵۲,۰۲۴ ۲۰,۹۸۴,۰۹۷,۲۲۶,۱۸۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۳۵۶,۰۱۰ ۳۵۳,۷۰۹ ۳۵۳,۷۰۹ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۸۷,۶۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۵,۷۵۲,۰۲۴ ۱۹,۷۱۹,۹۸۵,۳۱۵,۰۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۳۵۲,۹۷۰ ۳۵۰,۶۷۴ ۳۵۰,۲۱۴ -۴۶۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۸۷,۳۱۵,۴۲۴ ۵۳۶,۰۰۰ ۱۳۱,۹۲۳,۴۰۰ ۵۵,۳۹۲,۰۲۴ ۱۹,۴۲۴,۵۲۲,۳۳۳,۳۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۳۵۲,۹۳۹ ۳۵۰,۶۴۶ ۳۵۰,۲۰۰ -۴۴۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۶,۸۷۵,۴۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۷,۴۰۰ ۵۵,۴۸۸,۰۲۴ ۱۹,۴۵۶,۶۳۷,۸۴۹,۶۶۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۳۵۶,۲۸۹ ۳۵۳,۹۶۶ ۳۵۳,۵۳۳ -۴۳۳ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۶,۷۷۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۳۶۷,۴۰۰ ۵۵,۴۰۸,۰۲۴ ۱۹,۶۱۲,۵۶۸,۶۱۹,۰۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۳۶۲,۷۱۳ ۳۶۰,۳۴۱ ۳۵۹,۹۰۶ -۴۳۵ ۰ ۱۸۶,۵۱۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۳۶۷,۴۰۰ ۵۵,۱۴۸,۰۲۴ ۱۹,۸۷۲,۱۲۰,۶۷۷,۶۸۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۳۶۲,۷۳۳ ۳۶۰,۳۶۲ ۳۵۹,۹۲۶ -۴۳۶ ۰ ۱۸۶,۵۱۵,۴۲۴ ۰ ۱۳۱,۳۶۷,۴۰۰ ۵۵,۱۴۸,۰۲۴ ۱۹,۸۷۳,۲۵۰,۷۶۶,۲۵۵
  مشاهده همه