صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۳) (۲.۵۹) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۱۲) (۲.۷۳) (۹۸.۳۴) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۳.۲۶) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۶۶) (۰.۴۹) (۹۹.۷۸) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۷۵) (۲.۹۴) (۹۳.۶۸) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۹۴) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۶۴) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۶۶) (۱.۱۵) (۹۹.۷۷) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۱۹ ۰.۰۱ ۹۶.۶۶ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۴۱ (۱.۱) ۳۵۲.۷۵ (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۱۱ ۳.۵۹ ۵,۴۷۱.۵۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۲۱ ۰.۰۷ ۱۱۲.۰۵ ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰