صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۵۶) ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۵ ۰.۰۲ ۵۱۶.۱۶ ۶.۸۱
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۸۵) (۰.۸۳) (۹۵.۵۳) (۹۵.۲۸)
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۱.۰۳) (۰.۶۴) (۹۷.۷۳) (۹۰.۴۳)
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۸.۳۳) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۲۱ ۰.۰۱ ۱۱۵.۷۳ ۴.۴۴
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۲ (۰.۱۶) ۶.۲۴ (۴۳.۷۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۱.۰۵) (۰.۸۲) (۹۷.۸۶) (۹۵)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۴) (۰.۱۴) (۴۰.۰۸) (۳۸.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۴۳) (۰.۳۴) (۷۹.۴۸) (۷۱.۳۵)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ (۰.۲۳) ۱۶.۳۶ (۵۷.۵۴)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۶۲) (۰.۱۱) (۸۹.۶۵) (۳۲.۴)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۴۳۰.۷۶ ۳۷۰.۲
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰