صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۶۵ ۱.۸۲ ۳۹,۶۳۴.۶۵ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۶) (۰.۳۲) (۸۸.۷۶) (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۳۶ ۳.۷۲ ۴۹۲,۳۶۱.۳۲ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۰۶ ۱.۳۴ ۵.۹۸E+۰۶ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۴۷) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۲) (۱.۵۳) (۵۱.۵۷) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۷۲) ۰.۷ (۹۲.۹۵) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۵۴ ۲.۷۶ ۹۳۶,۶۶۴.۵۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۵۹) (۱.۹۳) (۸۸.۲۸) (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۷۸) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۲۱) (۰.۳۷) (۹۸.۸۲) (۷۴.۱۸)