صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۵۶ ۰.۳۹ ۶۷۶.۹۷ ۳۱۷.۵۵
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱ (۰.۳۳) ۳,۶۵۶.۴۵ (۷۰.۵۳)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۶۴) (۰.۷) (۹۰.۵۳) (۹۲.۴۱)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۰.۵۳) (۰.۹۸) (۸۵.۵) (۹۷.۲۶)
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۱.۷) (۰.۴۸) (۹۹.۸۱) (۸۲.۷)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱.۲۴ (۰.۲۳) ۸,۹۰۳.۰۲ (۵۷.۴۵)
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۷۷) (۰.۶۷) (۹۴.۰۴) (۹۱.۲۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۱.۰۱) (۰.۸۲) (۹۷.۵۸) (۹۵.۰۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۳.۷۴) (۸۱.۱۱)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۱۹) (۰.۶) (۵۰.۵۷) (۸۹.۰۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰.۴۷) (۰.۹۱) (۸۱.۹۵) (۹۶.۴)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰ (۰.۵۶) ۰ (۸۷.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۱.۵۴) ۰.۱۷ (۹۹.۶۵) ۸۴.۲۴
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۳.۰۹ ۳.۹۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰