صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۴ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ (۰.۱) ۰.۲۲ (۳۱.۶۲) ۱۲۶.۲۶
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۴۹ ۰.۴۲ ۵۰۳.۱۲ ۳۵۴.۷۵
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۲۵ ۰.۱۵ ۱۵۲.۱۷ ۷۴.۵
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ (۰.۱۴) ۳۴۰.۲۱ (۴۰.۶۱)
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۳۹) (۰.۱۴) (۷۶.۰۱) (۴۰.۰۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۴.۰۴ ۹۲.۸
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۲۳ (۰.۰۷) ۱۳۱.۱۷ (۲۱.۷)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۲۸ ۲.۴۹ ۱۸۰.۲
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۲,۱۷۵.۵۳ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۱.۴۶) (۱.۴۵) (۹۹.۵۴) (۹۹.۵۲)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۴.۴۷ ۱۲۵.۷۴
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۴۸ ۰.۱۶ ۴۷۴.۳۶ ۷۹.۰۸
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (۰.۲) (۰.۷۷) (۵۲.۲) (۹۴.۱۱)