صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۶۴) (۳.۱۶) (۹۹.۷۶) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۳.۲) (۰.۶۴) (۱۰۰) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۷۸ ۲.۱۸ ۱,۵۸۷.۶۸ ۲۶۰,۸۵۰.۹۳
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۶۳ ۱.۹۶ ۳۶,۵۲۴.۵۷ ۱۲۰,۴۰۰.۶۷
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۰۹ ۷۰.۲۵ ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۴۷ (۰.۹) ۴۴۷.۹۱ (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۰۵ ۲.۵۴ ۴,۳۷۴.۶۱ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۷۲ ۳.۰۱ ۵۰,۲۶۷.۶۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱.۴۱ (۱.۹) ۱۶,۴۰۰.۳۴ (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۹۹) ۰.۳۸ (۹۷.۳۲) ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۲) (۰.۶۲) (۳۶.۳۵) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۵۸) (۰.۳۵) (۸۸.۰۲) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۴۸ ۲.۷۲ ۲۱,۳۴۰.۴۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰