صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۲۱ ۰.۷۵ ۱۱۳.۹۵ ۱,۴۲۶.۷۵
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۲.۱۵ ۰.۵۲ ۲۳۶,۸۹۲.۶ ۵۵۶.۹۱
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ (۱.۲۱) ۱.۰۲ (۹۸.۸۱) ۴,۰۳۲.۹۳
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱.۲۵ ۱.۹۳ ۹,۳۷۸.۹ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۷ ۰
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (۰.۲۱) ۰ (۵۴.۲۹) ۰
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۲.۴۵ ۰ ۶۹۳,۶۵۹.۱۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ (۰.۲۱) ۲.۸۷ (۵۳.۶۴) ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۴.۶۵ ۴.۶۵ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۱۶) ۰ (۴۴.۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۳.۶۲ ۲.۱۳ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۸۷ ۰.۰۸ ۲,۲۲۲.۸۹ ۳۲
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۱ (۰.۰۹) ۲.۹۶ (۲۷.۴۲)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۰.۹۴) (۱.۸۵) (۹۶.۷۹) (۹۹.۸۹)
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۱.۷۷) (۰.۰۵) (۹۹.۸۵) (۱۶.۰۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰