صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱.۳۳ ۱.۸۹ ۱۲,۱۵۳.۷ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱.۹۵ ۰.۵ ۱۱۴,۲۸۱.۹۳ ۵۲۲.۷۵
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۲.۶۵) (۱.۳۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۲۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱.۱۶) (۰.۴۱) (۹۸.۶) (۷۷.۶۳)
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۱) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۷۵ ۰.۴۵ ۱,۴۳۸.۹۲ ۴۰۹.۴۳
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۸۲) (۱.۱۵) (۹۴.۹۹) (۹۸.۵۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱.۱۳) (۱.۱۴) (۹۸.۴۴) (۹۸.۵۱)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۱.۳۵) (۱.۱۲) (۹۹.۲۹) (۹۸.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۶ ۳۸۵.۹۱
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۵,۴۷۶.۶۸ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱.۲۶ (۰.۰۷) ۹,۵۹۵.۲۲ (۲۳.۸۵)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۶۸) (۰.۹۶) (۹۱.۶۱) (۹۷.۰۳)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۸۵) (۰.۶۴) (۹۵.۶۴) (۹۰.۳۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰