ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 186,017 80.61 306,426 86.81 345,573 88.18 286,639 81.13
اوراق 13,206 5.72 26,759 7.58 28,605 7.29 28,267 8
وجه نقد 19,805 8.58 11,479 3.25 6,219 1.58 6,733 1.9
سایر دارایی ها 11,975 5.18 13,462 3.81 16,385 4.18 36,485 10.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 71,925 31.16 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد