صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۹۷,۲۰۳ ۸۱.۷ ۳۳۷,۸۵۸ ۹۲.۷۸ ۳۵۴,۵۲۲ ۹۲.۰۳ ۳۵۰,۷۵۹ ۸۷.۵۱
اوراق ۱۴,۶۸۴ ۶.۰۸ ۵,۳۳۴ ۱.۴۶ ۱,۳۳۸ ۰.۳۴ ۴,۷۶۹ ۱.۱۹
وجه نقد ۱۸,۳۱۱ ۷.۵۸ ۱۱,۴۴۵ ۳.۱۴ ۱۸,۶۴۶ ۴.۸۴ ۳۱,۵۱۴ ۷.۸۶
سایر دارایی ها ۱۲,۱۵۶ ۵.۰۳ ۱۸,۲۷۰ ۵.۰۱ ۲۱,۱۳۶ ۵.۴۸ ۲۸,۳۷۹ ۷.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۴,۰۰۷ ۳۴.۸ ۱۱۸,۲۶۸ ۳۲.۴۸ ۱۲۰,۰۰۱ ۳۱.۱۵ ۱۱۷,۴۵۸ ۲۹.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد