ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 180,329 80.14 74,139 86.9 77,556 89.48 70,138 85.38
اوراق 12,567 5.58 3,123 3.66 1,416 1.63 4,011 4.88
وجه نقد 20,113 8.93 2,121 2.48 1,702 1.96 1,584 1.92
سایر دارایی ها 11,898 5.28 5,925 6.94 5,999 6.92 6,410 7.8
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 76,521 34.01 32,028 37.54 32,041 36.96 27,367 33.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق