صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۲۸۶,۵۲۴ ۸۴.۱۴ ۶,۵۷۹,۵۰۱ ۸۴.۵ ۷,۱۵۹,۵۴۳ ۸۳.۴۶ ۷,۳۱۱,۴۶۵ ۸۲.۳۱
اوراق ۹۵,۸۸۵ ۶.۲۷ ۷۲۱,۲۴۵ ۹.۲۶ ۶۸۶,۱۹۷ ۸ ۶۹۳,۴۰۸ ۷.۸۱
وجه نقد ۱۰۸,۲۰۸ ۷.۰۸ ۱۸۷,۸۸۸ ۲.۴۱ ۲۸۷,۱۳۶ ۳.۳۵ ۳۵۶,۸۰۱ ۴.۰۲
سایر دارایی‌ها ۳۹,۱۱۸ ۲.۵۶ ۲۹۸,۱۱۰ ۳.۸۳ ۴۴۵,۴۲۰ ۵.۱۹ ۵۲۱,۳۹۶ ۵.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶۷,۰۷۶ ۲۴.۰۱ ۱,۷۸۸,۳۴۰ ۲۲.۹۷ ۱,۹۸۹,۴۲۱ ۲۳.۱۹ ۱,۹۷۱,۱۰۰ ۲۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد