صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۹۴,۰۰۷ ۲۰.۹۶ ۲,۶۱۵,۴۹۰ ۱۹.۲۱ ۲,۵۲۱,۴۷۹ ۱۹.۳ ۲,۶۱۴,۸۷۹ ۱۹.۴۸
سایر سهام ۱,۷۴۷,۲۵۴ ۶۱.۶۴ ۹,۲۲۷,۲۵۶ ۶۷.۷۷ ۸,۴۳۶,۵۰۹ ۶۴.۵۹ ۸,۴۲۱,۰۳۸ ۶۲.۷۳
اوراق مشارکت ۲۳۷,۴۰۱ ۸.۳۸ ۸۴۴,۵۹۹ ۶.۲ ۹۱۷,۹۹۱ ۷.۰۳ ۱,۳۷۱,۹۸۸ ۱۰.۲۲
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۰,۹۹۱ ۶.۰۳ ۵۰۴,۷۹۵ ۳.۷۱ ۵۲۱,۰۴۳ ۳.۹۹ ۳۴۰,۸۴۶ ۲.۵۴
سایر دارایی‌ها ۸۵,۳۲۸ ۳.۰۱ ۴۲۲,۷۷۰ ۳.۱۱ ۶۶۵,۶۶۳ ۵.۱ ۶۷۴,۹۰۹ ۵.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۴,۹۱۱ ۰.۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد