صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۸۸,۴۵۳ ۲۲.۵۵ ۶,۴۲۲,۰۱۷ ۲۶.۹۶ ۶,۷۳۹,۴۷۷ ۲۷.۹ ۶,۵۴۶,۰۳۸ ۲۷.۸۵
سایر سهام ۳,۱۳۷,۱۶۹ ۶۴.۹۹ ۱۶,۰۶۱,۶۷۰ ۶۷.۴۳ ۱۶,۲۰۰,۲۲۳ ۶۷.۰۸ ۱۵,۹۰۹,۶۸۹ ۶۷.۶۷
اوراق مشارکت ۲۹۹,۹۲۸ ۶.۲۱ ۴۵۰,۲۷۸ ۱.۸۹ ۵۰۶,۷۲۲ ۲.۱ ۶۳۸,۸۹۷ ۲.۷۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۳,۲۸۳ ۳.۸۰ ۱۱۰,۲۷۱ ۰.۴۶ ۱۷۰,۶۱۲ ۰.۷۱ ۸۵,۴۷۸ ۰.۳۶
سایر دارایی‌ها ۱۱۹,۷۴۹ ۲.۴۸ ۷۷۶,۴۶۸ ۳.۲۶ ۵۳۶,۲۷۱ ۲.۲۲ ۳۲۷,۸۷۹ ۱.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۶۹۵ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد