ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 189,478 80.8 230,258 83.83 252,423 85.22 273,507 84.81
اوراق 14,895 6.35 32,959 11.99 29,146 9.84 34,553 10.71
وجه نقد 18,789 8.01 6,025 2.19 8,982 3.03 8,868 2.75
سایر دارایی ها 11,877 5.06 10,106 3.67 10,323 3.48 10,962 3.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,044 34.98 103,966 37.85 102,676 34.66 108,919 33.77
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد