صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۶۳,۸۱۷ ۲۰.۹۲ ۲,۶۹۰,۸۵۰ ۲۰.۹۷ ۳,۰۸۰,۶۲۹ ۲۲.۳۵ ۳,۲۶۲,۰۰۱ ۲۳.۵۷
سایر سهام ۱,۹۵۶,۸۲۹ ۶۱.۶۸ ۷,۸۹۱,۵۹۳ ۶۱.۴۹ ۸,۶۱۹,۱۰۷ ۶۲.۵۵ ۹,۱۷۴,۳۱۲ ۶۶.۲۸
اوراق مشارکت ۲۸۱,۹۰۲ ۸.۸۸ ۱,۵۸۹,۰۸۱ ۱۲.۳۸ ۱,۵۹۱,۵۴۶ ۱۱.۵۵ ۱,۲۱۰,۷۹۴ ۸.۷۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۷,۳۲۸ ۵.۵۹ ۳۷۴,۸۲۰ ۲.۹۲ ۲۹۴,۸۰۶ ۲.۱۴ ۳,۶۴۷ ۰.۰۳
سایر دارایی‌ها ۹۳,۶۶۱ ۲.۹۵ ۲۸۷,۶۴۳ ۲.۲۴ ۱۹۴,۵۲۸ ۱.۴۱ ۱۹۱,۲۰۱ ۱.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۴,۰۳۲ ۰.۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد