ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 187,814 80.64 269,135 83.77 219,087 82.01 220,173 82.62
اوراق 14,266 6.12 39,589 12.32 37,972 14.21 30,965 11.61
وجه نقد 19,253 8.26 4,490 1.39 3,771 1.41 10,829 4.06
سایر دارایی ها 11,937 5.12 12,623 3.92 10,883 4.07 8,739 3.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 81,481 34.98 131,417 40.9 118,604 44.4 98,838 37.08
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد