صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۲۸,۳۷۲ ۸۴.۰۸ ۶,۶۱۰,۳۱۴ ۸۳.۹۹ ۶,۵۳۶,۲۴۳ ۸۴.۵۹ ۶,۲۸۷,۳۸۷ ۸۵.۱۹
اوراق ۷۷,۴۲۶ ۵.۷۷ ۶۶۶,۶۶۲ ۸.۴۷ ۷۴۰,۹۳۲ ۹.۵۹ ۷۴۳,۳۳۸ ۱۰.۰۷
وجه نقد ۱۰۶,۰۲۹ ۷.۹ ۴۷۳,۰۸۸ ۶.۰۱ ۳۱۹,۷۰۶ ۴.۱۴ ۱۹۷,۰۰۶ ۲.۶۷
سایر دارایی ها ۳۰,۸۲۹ ۲.۳ ۱۲۰,۵۰۱ ۱.۵۳ ۱۳۰,۴۶۴ ۱.۶۹ ۱۵۳,۰۱۱ ۲.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲۳,۹۶۷ ۲۴.۱۴ ۱,۶۰۲,۳۳۵ ۲۰.۳۶ ۱,۵۸۶,۵۷۰ ۲۰.۵۳ ۱,۶۲۰,۷۲۱ ۲۱.۹۶
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد