ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 181,074 80.3 167,667 84.58 254,919 88.53 307,113 79.16
اوراق 12,535 5.55 8,964 4.52 15,230 5.28 44,415 11.44
وجه نقد 20,107 8.91 15,087 7.61 11,938 4.14 31,000 7.99
سایر دارایی ها 11,876 5.26 10,005 5.04 11,034 3.83 10,851 2.79
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 73,998 32.81 16,693 8.42 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد