صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۷۶,۰۴۶ ۲۱.۲۸ ۴,۰۹۱,۷۱۷ ۲۳.۰۸ ۴,۹۲۳,۵۴۷ ۲۲.۹۱ ۵,۳۸۶,۶۴۸ ۲۲.۰۷
سایر سهام ۲,۳۰۳,۹۱۶ ۶۳.۱۹ ۱۲,۷۲۳,۷۹۱ ۷۱.۷۷ ۱۵,۴۵۷,۷۰۶ ۷۱.۹۳ ۱۷,۴۶۶,۴۸۵ ۷۱.۵۵
اوراق مشارکت ۲۹۰,۴۳۶ ۷.۹۷ ۴۳۱,۰۸۴ ۲.۴۳ ۳۵۰,۳۵۵ ۱.۶۳ ۴۹۳,۵۷۳ ۲.۰۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۰,۰۰۰ ۴.۹۴ ۲۹۲,۰۲۹ ۱.۶۵ ۶۴۶,۱۱۶ ۳.۰۱ ۹۹۹,۱۳۰ ۴.۰۹
سایر دارایی‌ها ۹۶,۷۱۴ ۲.۶۵ ۱۸۹,۱۳۱ ۱.۰۷ ۱۱۱,۷۰۰ ۰.۵۲ ۶۴,۹۲۵ ۰.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۳۹۲ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد