صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۷۶۰,۵۷۵ ۸۲.۱۱ ۹,۱۱۳,۵۸۵ ۷۴.۸۱ ۹,۰۴۸,۱۷۹ ۷۲.۲۸ ۷,۸۱۷,۳۶۷ ۷۰.۵۴
اوراق ۱۵۹,۹۵۹ ۷.۴۶ ۱,۵۸۳,۱۹۹ ۱۳ ۲,۱۸۵,۸۴۵ ۱۷.۴۶ ۲,۳۷۵,۹۵۸ ۲۱.۴۴
وجه نقد ۱۵۴,۸۱۸ ۷.۲۲ ۹۴۹,۶۰۷ ۷.۸ ۷۶۹,۹۲۹ ۶.۱۵ ۴۴۹,۰۵۵ ۴.۰۵
سایر دارایی‌ها ۶۹,۸۵۲ ۳.۲۶ ۵۳۵,۸۳۶ ۴.۴ ۵۱۴,۳۵۰ ۴.۱۱ ۴۳۹,۱۶۸ ۳.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷۵,۳۸۰ ۲۲.۱۷ ۲,۱۳۵,۷۰۴ ۱۷.۵۳ ۲,۰۵۵,۷۵۶ ۱۶.۴۲ ۱,۶۹۸,۳۵۹ ۱۵.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد