صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۲۰,۵۴۱ ۸۴.۲۵ ۶,۸۷۴,۴۱۱ ۸۴.۳۷ ۶,۰۹۷,۲۱۳ ۸۰.۷ ۵,۰۸۷,۴۶۳ ۷۷.۹۶
اوراق ۳۸,۸۰۸ ۴.۵۴ ۱۲۹,۶۱۴ ۱.۵۹ ۳۸۰,۴۸۰ ۵.۰۴ ۴۷۲,۶۲۴ ۷.۲۴
وجه نقد ۷۳,۳۷۴ ۸.۵۸ ۹۳۷,۳۵۵ ۱۱.۵ ۹۲۲,۰۹۴ ۱۲.۲ ۷۵۶,۸۱۶ ۱۱.۶
سایر دارایی ها ۲۲,۹۲۸ ۲.۶۸ ۲۰۶,۲۴۴ ۲.۵۳ ۱۵۶,۰۳۲ ۲.۰۷ ۲۰۸,۷۴۱ ۳.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲۵,۴۱۰ ۲۶.۳۶ ۱,۸۴۲,۸۰۰ ۲۲.۶۲ ۱,۶۴۲,۸۸۲ ۲۱.۷۴ ۱,۴۳۰,۴۸۰ ۲۱.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد