صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۷۹,۹۰۷ ۸۴.۱۱ ۶,۳۵۸,۶۵۳ ۸۵ ۶,۲۲۸,۱۴۰ ۸۳.۵۵ ۶,۲۰۰,۴۲۹ ۸۴.۷
اوراق ۶۰,۶۳۰ ۵.۲ ۵۰۰,۰۲۹ ۶.۶۸ ۵۱۹,۰۳۰ ۶.۹۶ ۵۴۴,۲۴۵ ۷.۴۳
وجه نقد ۹۶,۶۱۴ ۸.۲۹ ۴۸۲,۹۳۰ ۶.۴۶ ۵۹۷,۴۲۲ ۸.۰۱ ۴۴۵,۱۴۵ ۶.۰۸
سایر دارایی ها ۲۸,۳۸۰ ۲.۴۴ ۱۳۹,۳۲۵ ۱.۸۶ ۱۰۹,۷۲۱ ۱.۴۷ ۱۳۰,۷۹۱ ۱.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۸۹,۵۳۵ ۲۴.۸۵ ۱,۵۹۴,۲۸۱ ۲۱.۳۱ ۱,۵۳۹,۹۶۵ ۲۰.۶۶ ۱,۵۱۰,۰۳۸ ۲۰.۶۳
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد