صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۴,۲۷۷ ۸۴.۶۶ ۶,۵۷۳,۹۹۶ ۹۱.۰۶ ۸,۲۲۷,۷۴۶ ۹۰.۷۷ ۸,۴۵۷,۵۱۴ ۹۰.۶۱
اوراق ۳۵,۱۷۵ ۵.۵۷ ۱۳۳,۰۲۳ ۱.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۵,۰۴۵ ۷.۱۴ ۳۷۴,۶۵۹ ۵.۱۹ ۶۳۳,۰۲۲ ۶.۹۸ ۷۰۹,۵۹۲ ۷.۶
سایر دارایی ها ۱۶,۸۰۷ ۲.۶۶ ۱۳۷,۹۹۶ ۱.۹۱ ۲۰۳,۱۹۱ ۲.۲۴ ۱۶۶,۵۰۳ ۱.۷۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۷۶,۹۱۲ ۲۸.۰۳ ۱,۹۶۲,۶۷۸ ۲۷.۱۹ ۲,۴۲۵,۹۶۱ ۲۶.۷۶ ۲,۲۱۵,۸۸۴ ۲۳.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد