ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 184,074 80.05 89,550 86.11 74,510 85.26 67,145 86.24
اوراق 12,941 5.62 6,570 6.31 4,016 4.59 2,730 3.5
وجه نقد 20,734 9.01 3,572 3.43 2,047 2.34 2,211 2.84
سایر دارایی ها 12,114 5.26 4,299 4.13 6,808 7.79 5,768 7.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 78,120 33.97 38,962 37.46 33,585 38.43 29,518 37.91
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق