صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱۰,۱۴۲ ۸۱.۳۹ ۴۱۷,۷۴۹ ۷۶.۱۶ ۳۸۸,۹۷۰ ۶۹.۲۵ ۴۲۱,۱۲۷ ۷۳.۰۸
اوراق ۱۷,۲۵۹ ۶.۶۹ ۷۰,۴۰۸ ۱۲.۸۴ ۱۳۷,۰۷۴ ۲۴.۴ ۱۴۱,۴۱۶ ۲۴.۵۴
وجه نقد ۱۹,۳۳۷ ۷.۴۹ ۴۷,۳۸۹ ۸.۶۴ ۲۶,۳۵۲ ۴.۶۹ ۶,۴۸۷ ۱.۱۳
سایر دارایی ها ۱۳,۳۱۸ ۵.۱۶ ۲۴,۰۴۰ ۴.۳۸ ۱۷,۸۱۳ ۳.۱۷ ۱۴,۶۰۶ ۲.۵۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۶,۵۷۴ ۳۳.۵۳ ۱۳۰,۵۷۲ ۲۳.۸ ۱۳۰,۷۵۳ ۲۳.۲۸ ۱۴۶,۵۰۴ ۲۵.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد