صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲۹,۱۰۰ ۸۱.۵۲ ۶۹۴,۷۷۳ ۸۱.۸۴ ۹۱۷,۱۴۴ ۸۰.۵۴ ۱,۱۹۰,۷۸۶ ۸۳.۴۹
اوراق ۲۰,۳۷۱ ۷.۲۵ ۱۰۴,۵۱۳ ۱۲.۳۱ ۱۳۶,۱۴۳ ۱۱.۹۶ ۱۶۱,۱۴۲ ۱۱.۳
وجه نقد ۲۰,۱۶۹ ۷.۱۸ ۳۹,۱۱۶ ۴.۶۱ ۷۳,۴۸۹ ۶.۴۵ ۶۲,۹۴۳ ۴.۴۱
سایر دارایی ها ۱۱,۳۹۰ ۴.۰۵ ۱۰,۵۷۴ ۱.۲۵ ۱۱,۹۷۵ ۱.۰۵ ۱۱,۴۵۸ ۰.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۱,۴۳۹ ۳۲.۵۴ ۲۱۱,۰۹۰ ۲۴.۸۶ ۲۵۷,۰۲۴ ۲۲.۵۷ ۳۰۶,۸۸۷ ۲۱.۵۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد