صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶,۹۸۲,۴۰۳ ۱۱۸.۸۲ ۶,۹۸۲,۴۰۳ ۲۸.۲۴ ۷,۰۳۰,۹۸۰ ۲۷.۱۹ ۷,۰۶۹,۳۵۰ ۲۶.۵۱
سایر سهام ۱۶,۰۵۰,۱۷۲ ۲۷۳.۱۴ ۱۶,۰۵۰,۱۷۲ ۶۴.۹۱ ۱۶,۱۷۵,۸۰۵ ۶۲.۵۴ ۱۶,۷۵۴,۸۱۸ ۶۲.۸۲
اوراق مشارکت ۳۰۴,۰۶۳ ۵.۱۷ ۱۷۰,۸۹۳ ۰.۶۹ ۱۳۴,۵۲۵ ۰.۵۲ ۱۳۴,۱۱۹ ۰.۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۲,۴۶۶ ۳.۱۱ ۱۷۵,۰۷۳ ۰.۷۱ ۲۸۹,۰۳۳ ۱.۱۲ ۴۰۴,۳۷۹ ۱.۵۲
سایر دارایی‌ها ۱۲۸,۲۹۱ ۲.۱۸ ۲۸۷,۱۸۹ ۱.۱۶ ۲۴۶,۵۳۸ ۰.۹۵ ۲۶۹,۹۸۳ ۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۱,۹۳۲,۲۴۷ ۳۲.۸۸ ۱,۹۳۲,۲۴۷ ۷.۸۱ ۱,۹۸۵,۹۱۶ ۷.۶۸ ۲,۰۳۶,۹۳۸ ۷.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد