صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰۶,۳۲۵ ۸۱.۹۴ ۴۰۳,۵۳۰ ۸۴.۳۶ ۴۴۸,۵۱۵ ۷۹ ۳۹۵,۱۴۹ ۶۹.۸۷
اوراق ۱۵,۱۶۶ ۶.۰۲ ۲۶,۲۶۸ ۵.۴۹ ۳۲,۹۲۵ ۵.۷۹ ۶۸,۴۵۳ ۱۲.۱
وجه نقد ۱۸,۸۳۰ ۷.۴۷ ۳۰,۱۹۰ ۶.۳۱ ۶۹,۱۸۲ ۱۲.۱۸ ۸۷,۷۵۰ ۱۵.۵۱
سایر دارایی ها ۱۳,۱۹۱ ۵.۲۳ ۳۵,۴۱۱ ۷.۴ ۲۹,۴۱۲ ۵.۱۸ ۲۵,۲۹۷ ۴.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۵,۶۵۴ ۳۴.۰۱ ۱۲۱,۰۳۹ ۲۵.۳ ۱۳۳,۷۱۲ ۲۳.۵۵ ۱۲۸,۹۶۰ ۲۲.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد