صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳۵,۰۵۵ ۸۰.۱۸ ۲,۸۹۸,۶۹۴ ۷۷.۶۴ ۴,۶۸۰,۳۵۴ ۸۱.۵۱ ۴,۶۳۲,۵۸۸ ۸۴.۹۵
اوراق ۳۴,۷۶۵ ۸.۳۲ ۳۸۳,۲۵۱ ۱۰.۲۷ ۴۳۰,۸۵۸ ۷.۵ ۴۳۳,۵۸۹ ۷.۹۵
وجه نقد ۳۵,۱۸۹ ۸.۴۲ ۳۹۹,۴۰۷ ۱۰.۷ ۴۹۹,۰۵۵ ۸.۶۹ ۳۴۱,۱۱۰ ۶.۲۶
سایر دارایی ها ۱۲,۹۶۲ ۳.۱ ۵۲,۰۱۳ ۱.۳۹ ۱۳۱,۶۹۸ ۲.۲۹ ۴۵,۷۹۸ ۰.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۸,۱۱۵ ۲۸.۲۶ ۷۶۶,۷۹۶ ۲۰.۵۴ ۱,۳۶۲,۴۸۳ ۲۳.۷۳ ۱,۳۹۸,۸۲۴ ۲۵.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد