ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 192,789 81.17 284,731 88.3 322,838 92.71 324,817 96.08
اوراق 15,095 6.35 24,883 7.71 12,067 3.46 0 0
وجه نقد 18,416 7.75 6,438 1.99 5,637 1.61 6,004 1.77
سایر دارایی ها 11,905 5.01 11,842 3.67 14,053 4.03 14,681 4.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,023 34.95 110,890 34.39 119,754 34.39 111,463 32.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد