صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.14 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
2 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.14 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
3 دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.14 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
4 تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.10.18ساعت 15:30 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
5 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.18 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
6 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق و تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.10.18 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
7 دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.10.18ساعت 15:30 ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
8 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.18 ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
9 تصمیمات مجمع - تغییر مظنه بازارگردانی در امیدنامه صندوق مورخ 1402.09.15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
10 اسامی حاضرین مجمع - تغییر دامنه مظنه در امیدنامه صندوق مورخ 1402.09.15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
سایز صفحه