لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 1397/10/25
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 1397/10/09
3 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 1397/09/26
4 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 1396/11/14
5 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 1396/10/23
6 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 1396/10/23
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/20 1396/10/20
8 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/02 1396/10/02
9 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.10.02 1396/09/20
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 13/06/1396 1396/06/13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
سایز صفحه