صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 16 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
2 تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 15 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
3 تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 14 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
4 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
5 دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
6 تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
7 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
8 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
9 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
10 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
سایز صفحه