اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان:اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در سهام و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران* حداقل 70% از دارایی‌های صندوق
۲- سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**  
۲-۱ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر 10% از دارایی های صندوق
۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداكثر 5% از دارايي هاي صندوق
۳- سهام و حق‌تقدم سهام طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر 30 % از كل دارايي هاي صندوق
۴- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از دارایی‌های صندوق
5-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر