صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸,۰۵۹,۹۵۳ ۹۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۷۹۴ ۳.۲ % ۹۲,۹۰۶ ۱.۱ % ۲,۴۲۲,۳۷۴ ۲۸.۷۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷,۷۲۴,۰۷۵ ۹۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۷۹۴ ۳.۳۴ % ۹۲,۸۵۹ ۱.۱۵ % ۲,۳۰۱,۸۵۷ ۲۸.۴۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۷,۴۱۱,۹۷۳ ۹۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۴۱۷ ۶.۰۸ % ۸۹,۲۶۲ ۱.۱۲ % ۲,۱۸۵,۹۵۳ ۲۷.۳۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۷,۳۴۴,۴۰۹ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۲۸ % ۸۹,۲۱۶ ۱.۱۴ % ۲,۲۲۵,۵۲۸ ۲۸.۳۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۷,۳۴۴,۴۰۹ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۲۸ % ۸۹,۱۷۱ ۱.۱۴ % ۲,۲۲۵,۵۲۸ ۲۸.۳۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۷,۳۴۴,۴۰۹ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۲۸ % ۸۹,۱۲۶ ۱.۱۴ % ۲,۲۲۵,۵۲۸ ۲۸.۳۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۶,۹۹۰,۸۱۵ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۵۳ % ۸۸,۸۶۲ ۱.۱۹ % ۲,۰۶۳,۲۶۱ ۲۷.۵۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶,۷۷۹,۲۳۷ ۹۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۶۹ % ۸۷,۳۲۳ ۱.۲ % ۱,۹۹۸,۹۱۲ ۲۷.۴۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۶,۷۱۵,۵۱۵ ۹۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۱۷ ۵.۷۵ % ۷۳,۰۷۴ ۱.۰۱ % ۱,۹۸۰,۵۷۵ ۲۷.۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶,۷۹۳,۶۳۷ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۱۲۲ ۶.۲۱ % ۵۴,۱۷۹ ۰.۷۴ % ۲,۰۴۳,۳۲۳ ۲۷.۹۹ %