ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 70,138 85.38 % 4,011 4.88 % 1,584 1.93 % 6,410 7.8 % 27,367 33.32 %
2 1397/04/25 70,432 81.92 % 4,009 4.66 % 5,597 6.51 % 5,936 6.9 % 27,700 32.22 %
3 1397/04/24 70,498 85.91 % 0 0 % 4,408 5.37 % 7,150 8.71 % 27,772 33.85 %
4 1397/04/23 70,680 85.95 % 0 0 % 2,762 3.36 % 8,791 10.69 % 27,779 33.78 %
5 1397/04/22 72,341 87.49 % 0 0 % 60 0.07 % 10,283 12.44 % 27,999 33.86 %
6 1397/04/21 72,341 87.49 % 0 0 % 60 0.07 % 10,283 12.44 % 27,999 33.86 %
7 1397/04/20 72,817 88 % 0 0 % 60 0.07 % 9,871 11.93 % 28,003 33.84 %
8 1397/04/19 80,355 93.54 % 0 0 % 60 0.07 % 5,494 6.4 % 32,173 37.45 %
9 1397/04/18 83,665 93.91 % 0 0 % 60 0.07 % 5,365 6.02 % 34,646 38.89 %
10 1397/04/17 83,665 93.91 % 0 0 % 60 0.07 % 5,365 6.02 % 34,646 38.89 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق