صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۶,۳۲۸,۷۶۶ ۸۵.۲۱ % ۵۴۴,۸۶۶ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۸۰۳ ۶ % ۱۰۷,۹۰۶ ۱.۴۵ % ۱,۵۴۶,۰۲۸ ۲۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۶,۲۳۹,۱۱۷ ۸۴.۹۵ % ۵۴۳,۹۰۷ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۴۸۶ ۶.۱۲ % ۱۱۲,۱۶۱ ۱.۵۳ % ۱,۵۲۷,۱۸۹ ۲۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۶,۲۹۵,۷۸۷ ۸۴.۶۸ % ۵۴۳,۵۳۰ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۷۷۷ ۶.۴۴ % ۱۱۶,۶۷۶ ۱.۵۷ % ۱,۵۳۸,۴۷۳ ۲۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۶,۳۸۰,۷۳۶ ۸۴.۷۱ % ۵۴۳,۴۱۹ ۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۱۴۷ ۶.۴ % ۱۲۵,۷۲۰ ۱.۶۷ % ۱,۵۶۰,۴۹۵ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۶,۴۲۳,۶۴۸ ۸۴.۷۸ % ۵۴۲,۰۶۲ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۹۰,۳۰۵ ۶.۴۷ % ۱۲۰,۸۲۵ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۸۳۳ ۲۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۶,۴۲۳,۶۴۸ ۸۴.۸۱ % ۵۴۲,۰۶۲ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۹۴۹ ۶.۴۴ % ۱۲۰,۷۹۶ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۸۳۳ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۶,۴۲۳,۶۴۸ ۸۴.۸۱ % ۵۴۲,۰۶۱ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۹۴۹ ۶.۴۴ % ۱۲۰,۷۶۶ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۸۳۳ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۶,۴۶۳,۰۰۸ ۸۳.۹۷ % ۵۴۰,۴۰۶ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۹۱,۲۵۹ ۷.۶۸ % ۱۰۲,۴۷۷ ۱.۳۳ % ۱,۶۰۰,۳۲۹ ۲۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۶,۵۰۰,۹۰۸ ۸۴.۵۱ % ۴۹۲,۶۳۸ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۵۹۶,۲۶۹ ۷.۷۵ % ۱۰۲,۴۴۸ ۱.۳۳ % ۱,۶۱۱,۱۲۳ ۲۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۶,۴۷۳,۸۵۱ ۸۴.۴۷ % ۴۸۹,۵۰۲ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۳۰۹ ۷.۸۱ % ۱۰۲,۴۱۹ ۱.۳۴ % ۱,۵۹۸,۳۷۴ ۲۰.۸۶ % ۰ ۰ %