ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/31 307,113 79.16 % 44,415 11.45 % 0 0 % 31,000 7.99 % 5,435 2.8 % 0 0 %
2 1397/06/30 298,159 77.49 % 36,166 9.4 % 0 0 % 45,003 11.7 % 5,426 2.82 % 0 0 %
3 1397/06/29 298,159 77.5 % 36,165 9.4 % 0 0 % 45,003 11.7 % 5,414 2.82 % 0 0 %
4 1397/06/28 298,159 77.5 % 36,164 9.4 % 0 0 % 45,003 11.7 % 5,401 2.81 % 0 0 %
5 1397/06/27 298,159 77.5 % 36,163 9.4 % 0 0 % 45,003 11.7 % 5,389 2.81 % 0 0 %
6 1397/06/26 292,234 85.36 % 22,155 6.47 % 0 0 % 22,584 6.6 % 5,383 3.15 % 0 0 %
7 1397/06/25 292,418 89.81 % 22,125 6.8 % 0 0 % 5,674 1.74 % 5,381 3.32 % 0 0 %
8 1397/06/24 276,193 90.34 % 22,112 7.23 % 0 0 % 1,993 0.65 % 5,414 3.54 % 0 0 %
9 1397/06/23 278,165 90.96 % 22,147 7.24 % 0 0 % 126 0.04 % 5,380 3.53 % 0 0 %
10 1397/06/22 278,165 90.96 % 22,146 7.24 % 0 0 % 126 0.04 % 5,380 3.53 % 0 0 %