صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۵,۳۸۶,۶۴۸ ۲۲.۰۷ % ۱۷,۴۶۶,۴۸۵ ۷۱.۵۵ % ۴۹۳,۵۷۳ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۹۹,۱۳۰ ۴.۰۹ % ۶۴,۹۲۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۵,۴۰۹,۷۶۱ ۲۲.۳ % ۱۷,۲۹۰,۲۷۹ ۷۱.۲۸ % ۴۹۲,۸۱۰ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۹۹,۱۳۰ ۴.۱۲ % ۶۴,۸۹۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۵,۳۱۱,۰۱۲ ۲۲.۱۷ % ۱۶,۸۶۸,۷۰۶ ۷۰.۴۳ % ۴۹۲,۴۰۲ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۴,۷۰۶ ۵.۰۷ % ۶۴,۸۶۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۵,۳۶۱,۵۶۱ ۲۲.۰۲ % ۱۷,۱۰۴,۹۳۰ ۷۰.۲۴ % ۴۹۴,۰۸۵ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴,۷۰۶ ۵.۴۴ % ۶۴,۸۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۴ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۳,۸۸۱ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۱۰۲ ۴.۱۷ % ۶۵,۹۴۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۴ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۳,۶۷۶ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۱۰۲ ۴.۱۷ % ۶۵,۹۱۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۴ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۳,۴۷۱ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۱۰۲ ۴.۱۷ % ۶۵,۸۸۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۴ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۳,۲۶۷ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۱۰۲ ۴.۱۷ % ۶۵,۸۵۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۵ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۳,۰۶۳ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۱۰۲ ۴.۱۷ % ۶۳,۱۰۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۵,۳۴۶,۰۵۱ ۲۲.۷۵ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۸ ۷۰.۷۱ % ۴۹۲,۸۵۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۰۷۶ ۴.۱۷ % ۶۳,۰۷۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %