ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 67,145 86.24 % 2,730 3.51 % 2,211 2.84 % 5,768 7.41 % 29,518 37.91 %
2 1397/02/31 67,127 85.13 % 2,729 3.46 % 3,213 4.08 % 5,782 7.33 % 29,323 37.19 %
3 1397/02/30 66,546 82.16 % 2,728 3.37 % 5,943 7.34 % 5,782 7.14 % 29,316 36.19 %
4 1397/02/29 64,866 84.64 % 0 0 % 5,943 7.76 % 5,825 7.6 % 28,098 36.67 %
5 1397/02/28 64,793 84.63 % 0 0 % 5,943 7.76 % 5,824 7.61 % 28,007 36.58 %
6 1397/02/27 64,793 84.63 % 0 0 % 5,943 7.76 % 5,823 7.61 % 28,007 36.58 %
7 1397/02/26 64,793 84.63 % 0 0 % 5,943 7.76 % 5,822 7.6 % 28,007 36.58 %
8 1397/02/25 64,312 84.54 % 0 0 % 5,943 7.81 % 5,821 7.65 % 27,656 36.35 %
9 1397/02/24 66,799 87.39 % 0 0 % 4,896 6.41 % 4,741 6.2 % 29,658 38.8 %
10 1397/02/23 66,309 87.31 % 0 0 % 2,546 3.35 % 7,090 9.34 % 29,543 38.9 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق