ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/05 273,507 84.81 % 34,553 10.71 % 0 0 % 8,868 2.75 % 5,554 3.4 % 108,919 33.78 %
2 1398/01/04 268,491 83.92 % 34,522 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.3 %
3 1398/01/03 268,491 83.92 % 34,521 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.3 %
4 1398/01/02 268,491 83.92 % 34,520 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.3 %
5 1398/01/01 268,491 83.92 % 34,519 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.3 %
6 1397/12/29 268,491 83.92 % 34,518 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.31 %
7 1397/12/28 268,491 83.92 % 34,517 10.79 % 0 0 % 8,868 2.77 % 8,063 4.21 % 109,756 34.31 %
8 1397/12/27 267,961 84.58 % 34,420 10.86 % 0 0 % 8,868 2.8 % 5,553 3.46 % 108,204 34.16 %
9 1397/12/26 261,191 83.63 % 34,432 11.02 % 0 0 % 11,209 3.59 % 5,487 3.49 % 105,408 33.75 %
10 1397/12/25 259,545 84.37 % 34,315 11.15 % 0 0 % 8,753 2.85 % 5,021 3.21 % 106,117 34.49 %