صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۳,۲۶۲,۰۰۱ ۲۳.۵۷ % ۹,۱۷۴,۳۱۲ ۶۶.۲۸ % ۱,۲۱۰,۷۹۴ ۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۷ ۰.۰۳ % ۱۹۱,۲۰۱ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۳,۲۶۲,۰۰۱ ۲۳.۵۷ % ۹,۱۷۴,۳۱۲ ۶۶.۲۸ % ۱,۲۱۰,۴۱۸ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۷ ۰.۰۳ % ۱۹۱,۱۲۸ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳,۲۶۲,۰۰۱ ۲۳.۵۷ % ۹,۱۷۴,۳۱۲ ۶۶.۲۸ % ۱,۲۱۰,۰۴۱ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۷ ۰.۰۳ % ۱۹۱,۰۵۶ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۳,۲۶۱,۳۱۹ ۲۳.۵۳ % ۹,۱۹۲,۶۲۱ ۶۶.۳۱ % ۱,۲۳۵,۸۷۵ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۲ ۰.۰۳ % ۱۶۷,۶۱۸ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۳,۲۵۸,۸۸۰ ۲۳.۶۴ % ۹,۱۱۹,۳۸۰ ۶۶.۱۵ % ۱,۲۳۵,۴۳۳ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۲ ۰.۰۳ % ۱۶۷,۵۴۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳,۲۵۸,۱۲۵ ۲۳.۵۷ % ۹,۰۷۴,۶۵۷ ۶۵.۶۴ % ۱,۲۳۶,۳۷۳ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۳۹ ۰.۰۱ % ۲۵۵,۲۴۳ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳,۲۵۰,۰۹۵ ۲۳.۵ % ۹,۰۲۶,۶۸۰ ۶۵.۲۷ % ۱,۳۴۷,۱۵۹ ۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۳۹ ۰.۲۸ % ۱۶۷,۴۰۱ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۳,۲۷۸,۰۱۰ ۲۳.۴۹ % ۹,۰۵۷,۸۲۲ ۶۴.۹۳ % ۱,۳۴۴,۱۹۵ ۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۷۳۹ ۰.۷۵ % ۱۶۷,۳۲۹ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۳,۲۷۸,۰۱۰ ۲۳.۵ % ۹,۰۵۷,۸۲۲ ۶۴.۹۲ % ۱,۳۴۳,۸۱۴ ۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۷۳۹ ۰.۷۵ % ۱۶۷,۲۵۷ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۳,۲۷۸,۰۱۰ ۲۳.۵ % ۹,۰۵۷,۸۲۲ ۶۴.۹۲ % ۱,۳۸۱,۳۳۰ ۹.۹ % ۰ ۰ % ۶۶,۸۱۳ ۰.۴۸ % ۱۶۷,۱۸۵ ۱.۲ % ۰ ۰ %