صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۶,۲۳۰,۹۰۵ ۲۶.۸۵ % ۱۴,۳۰۳,۹۶۹ ۶۱.۶۳ % ۲۷۱,۷۵۱ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۵۸۶ ۱.۳۹ % ۵۱۰,۰۷۱ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۹,۶۹۷ ۶.۷۶ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۶,۳۴۹,۹۹۸ ۲۷ % ۱۴,۵۰۷,۶۳۱ ۶۱.۶۹ % ۲۷۱,۱۳۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۱۰۳ ۱.۵۱ % ۴۷۵,۲۷۲ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۹,۱۶۳ ۶.۶۳ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۶,۳۴۹,۹۹۸ ۲۷ % ۱۴,۵۰۷,۶۳۱ ۶۱.۶۹ % ۲۷۱,۰۴۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۱۰۱ ۱.۵۱ % ۴۷۴,۸۵۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۹,۱۶۳ ۶.۶۳ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۶,۳۴۹,۹۹۸ ۲۷ % ۱۴,۲۲۷,۳۰۳ ۶۰.۵ % ۲۷۰,۹۴۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۰۱,۷۷۱ ۱.۲۸ % ۵۰۹,۹۱۲ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۵,۰۸۱ ۷.۸۹ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۶,۳۴۹,۲۰۴ ۲۷ % ۱۴,۲۸۱,۹۰۴ ۶۰.۷۳ % ۲۷۰,۸۳۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۹۹۰ ۱.۳۳ % ۴۵۲,۸۸۷ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۰,۲۷۱ ۷.۸۷ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۶,۳۵۵,۸۱۲ ۲۷.۰۳ % ۱۴,۲۵۴,۱۹۷ ۶۰.۶۳ % ۲۷۰,۶۳۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۲۵۸ ۱.۱۷ % ۴۹۷,۰۸۱ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۷۳۴ ۷.۹ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۶,۲۹۴,۹۸۷ ۲۶.۸۷ % ۱۴,۲۲۰,۴۲۱ ۶۰.۷۱ % ۲۷۰,۲۴۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۹۷۲ ۱.۲۴ % ۴۷۳,۷۷۲ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۵,۰۵۰ ۸ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۶,۲۰۶,۰۶۵ ۲۶.۷۶ % ۱۴,۰۶۹,۶۴۹ ۶۰.۶۶ % ۲۷۰,۱۵۶ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۹۰۱ ۱.۲۹ % ۴۷۳,۳۸۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۴,۴۷۹ ۸.۰۸ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۶,۲۹۹,۵۵۴ ۲۶.۸۱ % ۱۴,۱۸۷,۶۶۷ ۶۰.۳۷ % ۲۶۹,۶۸۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۹۷۱ ۱.۶۲ % ۴۷۲,۹۹۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۹۱۵ ۸.۰۵ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۶,۲۹۹,۵۵۴ ۲۶.۸۱ % ۱۴,۱۸۷,۶۶۷ ۶۰.۳۷ % ۲۶۹,۵۹۳ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۹۷۱ ۱.۶۲ % ۴۷۲,۵۷۰ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۹۱۵ ۸.۰۵ %