ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 109,625 96.86 % 0 0 % 1,189 1.05 % 2,362 2.09 % 46,705 41.27 %
2 1396/12/04 110,186 96.87 % 0 0 % 242 0.21 % 3,313 2.91 % 46,896 41.23 %
3 1396/12/03 110,186 96.87 % 0 0 % 242 0.21 % 3,316 2.92 % 46,896 41.23 %
4 1396/12/02 110,186 96.87 % 0 0 % 242 0.21 % 3,319 2.92 % 46,896 41.23 %
5 1396/12/01 110,240 96.87 % 0 0 % 242 0.21 % 3,319 2.92 % 46,864 41.18 %
6 1396/11/30 110,240 96.87 % 0 0 % 236 0.21 % 3,327 2.92 % 46,864 41.18 %
7 1396/11/29 111,781 96.63 % 0 0 % 1,548 1.34 % 2,349 2.03 % 47,003 40.63 %
8 1396/11/28 112,559 96.8 % 0 0 % 1,370 1.18 % 2,352 2.02 % 46,942 40.37 %
9 1396/11/27 113,100 97.02 % 0 0 % 1,121 0.96 % 2,355 2.02 % 47,464 40.72 %
10 1396/11/26 113,100 97.02 % 0 0 % 1,121 0.96 % 2,358 2.02 % 47,464 40.71 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق