ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/28 222,270 81.83 % 34,356 12.65 % 0 0 % 10,466 3.85 % 4,530 3.22 % 98,909 36.41 %
2 1397/10/27 222,270 81.83 % 34,356 12.65 % 0 0 % 10,466 3.85 % 4,527 3.22 % 98,909 36.41 %
3 1397/10/26 222,270 81.83 % 34,355 12.65 % 0 0 % 10,466 3.85 % 4,524 3.22 % 98,909 36.42 %
4 1397/10/25 221,926 82.69 % 31,115 11.59 % 0 0 % 10,829 4.03 % 4,520 3.26 % 99,400 37.04 %
5 1397/10/24 220,173 82.62 % 30,965 11.62 % 0 0 % 10,829 4.06 % 4,517 3.28 % 98,838 37.09 %
6 1397/10/23 220,414 82.85 % 35,951 13.51 % 0 0 % 4,543 1.71 % 5,126 3.51 % 98,844 37.15 %
7 1397/10/22 220,764 82.52 % 35,912 13.42 % 0 0 % 3,428 1.28 % 7,434 4.36 % 98,782 36.92 %
8 1397/10/21 222,723 83.03 % 36,009 13.42 % 0 0 % 3,355 1.25 % 6,147 3.87 % 100,252 37.38 %
9 1397/10/20 222,723 83.03 % 36,008 13.42 % 0 0 % 3,355 1.25 % 6,146 3.87 % 100,252 37.38 %
10 1397/10/19 222,723 83.04 % 38,837 14.48 % 0 0 % 521 0.19 % 6,145 3.87 % 100,252 37.38 %