صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۴۳۸,۲۱۷ ۸۹.۲۴ % ۱۰,۵۲۶ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۶۱ ۶.۰۶ % ۱۲,۵۳۱ ۵.۲ % ۱۲۵,۱۸۴ ۲۵.۴۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۴۳۸,۲۱۷ ۸۹.۲۴ % ۱۰,۵۲۶ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۶۱ ۶.۰۶ % ۱۲,۵۲۶ ۵.۲ % ۱۲۵,۱۸۴ ۲۵.۴۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۴۳۸,۲۱۷ ۸۹.۲۵ % ۱۰,۵۲۶ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۶۱ ۶.۰۶ % ۱۲,۵۲۱ ۵.۲ % ۱۲۵,۱۸۴ ۲۵.۴۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۴۴۴,۲۰۴ ۸۹.۷۸ % ۱۰,۵۴۳ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۹۲ ۵.۵۶ % ۱۲,۵۱۶ ۵.۱۶ % ۱۲۶,۰۰۲ ۲۵.۴۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴۴۸,۴۶۰ ۸۹.۸۷ % ۱۰,۵۲۵ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۹۲ ۵.۵۱ % ۱۲,۵۱۱ ۵.۱۲ % ۱۲۸,۰۷۹ ۲۵.۶۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴۴۵,۶۱۹ ۸۹.۸۲ % ۱۰,۵۰۴ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۹۲ ۵.۵۴ % ۱۲,۵۰۶ ۵.۱۵ % ۱۲۷,۵۷۴ ۲۵.۷۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴۴۶,۰۵۵ ۹۰.۷۳ % ۱۰,۴۹۳ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۵ ۴.۶ % ۱۲,۵۰۱ ۵.۱۹ % ۱۲۹,۳۸۲ ۲۶.۳۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴۳۹,۰۱۶ ۹۲.۰۲ % ۱۰,۴۷۱ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۰ ۳.۱۷ % ۱۲,۴۹۷ ۵.۳۵ % ۱۲۶,۵۲۱ ۲۶.۵۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۳۹,۰۱۶ ۹۲.۰۲ % ۱۰,۴۷۱ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۰ ۳.۱۷ % ۱۲,۴۹۲ ۵.۳۵ % ۱۲۶,۵۲۱ ۲۶.۵۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴۳۹,۰۱۶ ۹۲.۰۲ % ۱۰,۴۷۱ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۰ ۳.۱۷ % ۱۲,۴۸۷ ۵.۳۵ % ۱۲۶,۵۲۱ ۲۶.۵۲ %