صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۵۰,۷۵۹ ۸۷.۵۱ % ۴,۷۶۹ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۱۴ ۷.۸۶ % ۱۳,۷۵۷ ۷.۰۸ % ۱۱۷,۴۵۸ ۲۹.۳۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۶۱,۰۰۷ ۸۸.۹۶ % ۴,۷۶۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۵۹ ۶.۷۴ % ۱۲,۶۷۱ ۶.۴۳ % ۱۱۹,۷۳۹ ۲۹.۵۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۵۸,۰۴۶ ۹۱.۲۱ % ۴,۷۶۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۹۰ ۳.۶۷ % ۱۵,۳۳۲ ۷.۰۸ % ۱۲۰,۲۵۶ ۳۰.۶۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۵۹,۷۴۳ ۹۱.۳۹ % ۴,۷۶۹ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۳۹ % ۱۱,۸۴۷ ۶.۱۷ % ۱۱۹,۹۳۲ ۳۰.۴۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۶۲,۵۳۸ ۹۲.۷ % ۱,۸۷۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۲ % ۹,۴۰۳ ۴.۹۴ % ۱۲۰,۱۵۱ ۳۰.۷۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۶۲,۵۳۸ ۹۲.۷ % ۱,۸۷۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۲ % ۹,۴۰۰ ۴.۹۳ % ۱۲۰,۱۵۱ ۳۰.۷۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۶۲,۵۳۸ ۹۲.۷ % ۱,۸۷۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۲ % ۹,۳۹۷ ۴.۹۳ % ۱۲۰,۱۵۱ ۳۰.۷۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۶۰,۸۹۶ ۹۲.۶۷ % ۱,۸۷۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۴ % ۹,۳۹۴ ۴.۹۵ % ۱۲۰,۰۵۸ ۳۰.۸۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۵۸,۷۱۵ ۹۲.۶۳ % ۱,۸۷۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۶ % ۹,۳۹۱ ۴.۹۸ % ۱۲۰,۵۲۳ ۳۱.۱۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۵۶,۰۴۲ ۹۲.۵۸ % ۱,۸۶۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۸۴ ۴.۴۹ % ۹,۳۸۸ ۵.۰۱ % ۱۱۹,۹۹۲ ۳۱.۲ %