ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/20 286,639 81.14 % 28,267 8 % 0 0 % 6,733 1.91 % 31,643 10.33 % 0 0 %
2 1397/08/19 293,106 81.51 % 28,261 7.86 % 0 0 % 6,330 1.76 % 31,877 10.21 % 0 0 %
3 1397/08/18 325,286 88.96 % 28,262 7.73 % 0 0 % 324 0.09 % 11,789 4.55 % 0 0 %
4 1397/08/17 325,286 88.96 % 28,260 7.73 % 0 0 % 324 0.09 % 11,789 4.55 % 0 0 %
5 1397/08/16 325,286 88.96 % 28,258 7.73 % 0 0 % 324 0.09 % 11,790 4.55 % 0 0 %
6 1397/08/15 325,286 88.96 % 28,256 7.73 % 0 0 % 324 0.09 % 11,791 4.55 % 0 0 %
7 1397/08/14 326,616 87.48 % 28,202 7.55 % 0 0 % 916 0.25 % 17,627 6.02 % 0 0 %
8 1397/08/13 328,778 89.17 % 30,149 8.18 % 0 0 % 916 0.25 % 8,865 3.72 % 0 0 %
9 1397/08/12 335,889 90.37 % 30,135 8.11 % 0 0 % 916 0.25 % 4,729 2.58 % 0 0 %
10 1397/08/11 337,396 89.43 % 30,100 7.98 % 0 0 % 1,156 0.31 % 8,611 3.57 % 0 0 %