صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۶,۶۶۳,۱۲۰ ۸۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۶۹۲ ۱۷.۵ % ۱۴۲,۳۱۳ ۱.۷۳ % ۱,۸۶۶,۴۴۳ ۲۲.۶۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۶,۵۹۵,۳۹۲ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۱,۰۰۸ ۱۶.۸۹ % ۱۴۹,۱۱۹ ۱.۸۴ % ۱,۸۹۲,۶۶۷ ۲۳.۳۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶,۷۵۸,۵۵۵ ۸۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۶,۱۳۴ ۱۶.۹۹ % ۱۶۱,۰۲۷ ۱.۹۳ % ۱,۹۶۳,۵۰۸ ۲۳.۵۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶,۷۴۴,۰۰۴ ۸۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۵,۳۱۸ ۱۷.۵۵ % ۱۴۲,۰۷۰ ۱.۷ % ۱,۹۵۵,۹۸۴ ۲۳.۴۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶,۷۴۴,۰۰۴ ۸۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۵,۳۱۸ ۱۷.۵۵ % ۱۴۱,۹۹۰ ۱.۷ % ۱,۹۵۵,۹۸۴ ۲۳.۴۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶,۷۴۴,۰۰۴ ۸۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۱,۵۰۹ ۱۷.۳۸ % ۱۵۵,۷۲۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۵۵,۹۸۴ ۲۳.۴۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶,۶۱۸,۰۳۵ ۸۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۴,۸۷۸ ۱۳.۳۶ % ۱۵۵,۶۴۱ ۱.۹۹ % ۱,۹۱۹,۹۳۴ ۲۴.۵۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۶,۳۰۹,۹۱۸ ۸۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۴,۸۷۸ ۱۳.۹۱ % ۱۵۹,۱۰۸ ۲.۱۲ % ۱,۸۳۶,۸۲۷ ۲۴.۴۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۶,۱۲۲,۸۹۸ ۸۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۵۷۰ ۱۳.۷۸ % ۲۰۰,۸۹۵ ۲.۷۴ % ۱,۷۷۹,۶۳۸ ۲۴.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۶,۱۸۱,۲۴۲ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۹,۷۲۳ ۱۰.۹۵ % ۴۰۳,۶۱۳ ۵.۴۶ % ۱,۷۸۴,۶۹۵ ۲۴.۱۴ %