صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲,۶۱۴,۸۷۹ ۱۹.۴۸ % ۸,۴۲۱,۰۳۸ ۶۲.۷۳ % ۱,۳۷۱,۹۸۸ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۸۴۶ ۲.۵۴ % ۶۷۴,۹۰۹ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲,۶۴۵,۵۹۹ ۱۹.۷ % ۸,۴۶۴,۵۷۵ ۶۳.۰۲ % ۱,۱۶۰,۷۶۹ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۸۴۶ ۳.۶۲ % ۶۷۴,۵۰۲ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲,۶۰۳,۵۲۸ ۱۹.۸۸ % ۸,۳۰۲,۸۹۲ ۶۳.۴۲ % ۱,۰۱۰,۹۹۱ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۴۸۸ ۳.۸۳ % ۶۷۴,۷۱۷ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۲,۶۰۳,۵۲۸ ۱۹.۸۸ % ۸,۳۰۲,۸۹۲ ۶۳.۴۲ % ۱,۰۱۰,۸۱۵ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۴۸۸ ۳.۸۳ % ۶۷۴,۳۱۱ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲,۶۰۳,۵۲۸ ۱۹.۸۹ % ۸,۳۰۲,۸۹۲ ۶۳.۴۱ % ۱,۰۱۰,۶۴۰ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۴۸۸ ۳.۸۳ % ۶۷۳,۹۰۵ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲,۶۱۸,۳۸۹ ۱۹.۹۸ % ۸,۳۵۲,۳۳۵ ۶۳.۷۲ % ۹۶۰,۸۵۷ ۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۴۸۸ ۳.۸۳ % ۶۷۳,۵۰۰ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۲,۵۹۱,۲۴۴ ۱۹.۶۲ % ۸,۳۸۹,۸۳۶ ۶۳.۵۱ % ۹۶۰,۲۰۹ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۱۵۶ ۴.۴۸ % ۶۷۵,۳۱۳ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۲,۵۹۱,۲۴۴ ۱۹.۶۲ % ۸,۳۸۹,۸۳۶ ۶۳.۵۲ % ۹۶۰,۰۵۸ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۱۵۶ ۴.۴۸ % ۶۷۴,۹۰۸ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲,۵۹۱,۲۴۴ ۱۹.۶۲ % ۸,۳۸۹,۸۳۶ ۶۳.۵۲ % ۹۵۹,۹۰۷ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۹۲,۱۵۶ ۴.۴۸ % ۶۷۴,۵۰۴ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲,۵۵۳,۵۰۹ ۱۹.۴۸ % ۸,۳۳۲,۸۶۴ ۶۳.۵۹ % ۹۵۸,۶۷۵ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۷۱,۱۴۵ ۴.۳۶ % ۶۸۹,۰۲۲ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %