صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۴,۶۶۶,۶۶۵ ۶۳.۲۳ % ۷۴۳,۳۳۸ ۱۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۰۰۶ ۲.۶۷ % ۱۵۳,۰۱۱ ۲.۰۷ % ۱,۶۲۰,۷۲۱ ۲۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۴,۶۲۵,۴۸۴ ۶۳.۳ % ۷۴۴,۶۰۲ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۱۶۷ ۲.۴۹ % ۱۸۲,۳۶۳ ۲.۵ % ۱,۵۷۲,۰۷۵ ۲۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۴,۵۶۰,۴۲۲ ۶۳.۱۷ % ۷۴۴,۶۲۶ ۱۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۳۱۷ ۳.۱۹ % ۱۸۱,۱۹۵ ۲.۵۱ % ۱,۵۰۲,۹۷۹ ۲۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۴,۷۶۰,۶۰۹ ۶۴.۲۳ % ۷۴۴,۷۶۱ ۱۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۳۱۷ ۳.۱۱ % ۱۳۷,۱۳۸ ۱.۸۵ % ۱,۵۳۸,۶۳۲ ۲۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۴,۸۲۳,۶۰۳ ۶۴.۳۲ % ۷۴۳,۰۹۲ ۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۱۸۴ ۳.۰۷ % ۱۳۸,۶۵۴ ۱.۸۵ % ۱,۵۶۳,۱۹۳ ۲۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۴,۸۲۳,۶۰۳ ۶۴.۳۲ % ۷۴۳,۰۹۱ ۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۱۸۴ ۳.۰۷ % ۱۳۸,۶۳۵ ۱.۸۵ % ۱,۵۶۳,۱۹۳ ۲۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۴,۸۲۳,۶۰۳ ۶۴.۳۲ % ۷۴۳,۰۹۱ ۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۱۸۴ ۳.۰۷ % ۱۳۸,۶۱۷ ۱.۸۵ % ۱,۵۶۳,۱۹۳ ۲۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۴,۸۰۲,۳۲۰ ۶۴.۴۷ % ۷۴۴,۱۳۸ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۴۸۹ ۲.۹۶ % ۱۵۴,۰۸۹ ۲.۰۷ % ۱,۵۲۷,۸۹۵ ۲۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۴,۸۰۲,۳۲۰ ۶۴.۴۷ % ۷۴۴,۱۳۷ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۴۸۹ ۲.۹۶ % ۱۵۴,۰۷۰ ۲.۰۷ % ۱,۵۲۷,۸۹۵ ۲۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۴,۸۶۱,۵۵۰ ۶۴.۲۲ % ۷۴۲,۹۹۶ ۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۳۳۸ ۳.۶۵ % ۱۴۰,۴۹۵ ۱.۸۶ % ۱,۵۴۹,۲۲۶ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ %