صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۵,۳۴۰,۳۶۵ ۶۰.۱۲ % ۶۹۳,۴۰۸ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۸۰۱ ۴.۰۲ % ۵۲۱,۳۹۶ ۵.۸۷ % ۱,۹۷۱,۱۰۰ ۲۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۵,۳۴۰,۳۶۵ ۶۰.۱۲ % ۶۹۳,۴۰۸ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۸۰۱ ۴.۰۲ % ۵۲۱,۱۵۶ ۵.۸۷ % ۱,۹۷۱,۱۰۰ ۲۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۵,۳۴۰,۳۶۵ ۶۰.۱۲ % ۶۹۳,۴۰۷ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۸۰۱ ۴.۰۲ % ۵۲۰,۹۱۷ ۵.۸۶ % ۱,۹۷۱,۱۰۰ ۲۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۵,۲۳۵,۶۵۲ ۵۹.۸۳ % ۶۹۱,۱۰۱ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۷۹۴ ۳.۹۲ % ۵۲۰,۶۷۸ ۵.۹۵ % ۱,۹۵۹,۸۰۶ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۵,۲۶۴,۳۶۳ ۵۹.۸۷ % ۶۹۰,۷۶۸ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۷۳ ۳.۵۴ % ۵۲۸,۵۳۳ ۶.۰۱ % ۱,۹۹۹,۱۱۰ ۲۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۵,۲۴۲,۰۰۴ ۵۹.۹۲ % ۶۸۸,۶۴۷ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۹۶۴ ۳.۲۲ % ۵۵۷,۵۰۴ ۶.۳۷ % ۱,۹۷۸,۳۸۱ ۲۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۵,۲۴۲,۰۰۴ ۵۹.۹۳ % ۶۸۸,۶۴۷ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۹۶۴ ۳.۲۲ % ۵۵۷,۲۶۶ ۶.۳۷ % ۱,۹۷۸,۳۸۱ ۲۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۵,۲۴۲,۰۰۴ ۵۹.۹۳ % ۶۸۸,۶۴۶ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۹۶۴ ۳.۲۲ % ۵۵۵,۴۱۴ ۶.۳۵ % ۱,۹۷۸,۳۸۱ ۲۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۵,۲۴۲,۰۰۴ ۵۹.۹۴ % ۶۸۸,۶۴۶ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۸۰۴ ۳.۲۲ % ۵۵۵,۱۷۸ ۶.۳۵ % ۱,۹۷۸,۳۸۱ ۲۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۵,۲۶۴,۰۸۸ ۶۰.۱۷ % ۶۸۸,۶۴۶ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۸۰۴ ۳.۲۲ % ۵۳۵,۹۰۹ ۶.۱۳ % ۱,۹۷۸,۳۸۱ ۲۲.۶۱ % ۰ ۰ %