صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۱۷,۰۳۲ ۸۳.۴۷ % ۱۶۱,۰۲۴ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۱۳ ۲.۵۶ % ۹,۲۱۵ ۰.۷۶ % ۲۶۹,۵۸۹ ۲۲.۱۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۱۷,۰۳۲ ۸۳.۴۷ % ۱۶۱,۰۰۵ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۱۳ ۲.۵۶ % ۹,۲۱۶ ۰.۷۶ % ۲۶۹,۵۸۹ ۲۲.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۱۷,۰۳۲ ۸۳.۴۸ % ۱۶۰,۹۸۶ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۳۴ ۲.۵۵ % ۹,۲۱۷ ۰.۷۶ % ۲۶۹,۵۸۹ ۲۲.۱۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۹۹۵,۲۹۳ ۸۲.۰۸ % ۱۶۰,۹۲۱ ۱۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۸۵ ۳.۸۹ % ۹,۲۱۸ ۰.۷۶ % ۲۶۵,۷۳۹ ۲۱.۹۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹۹۳,۹۱۶ ۷۹.۶۷ % ۱۶۰,۷۷۵ ۱۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۱۴ ۶.۷ % ۹,۲۱۹ ۰.۷۴ % ۲۶۵,۰۳۰ ۲۱.۲۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹۷۱,۶۹۴ ۸۰.۵۵ % ۱۳۹,۷۲۰ ۱۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۲۸ ۷.۱ % ۹,۲۲۰ ۰.۷۶ % ۲۶۱,۰۳۱ ۲۱.۶۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۹۱۲,۶۲۳ ۷۷.۹۱ % ۱۳۹,۶۷۹ ۱۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۹۷ ۹.۳۷ % ۹,۲۲۱ ۰.۷۹ % ۲۵۵,۱۱۹ ۲۱.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۹۱۸,۳۲۸ ۷۸.۱ % ۱۳۹,۷۹۷ ۱۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۵۶ ۹.۲۲ % ۹,۲۲۳ ۰.۷۸ % ۲۵۶,۷۵۴ ۲۱.۸۴ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۹۱۸,۳۲۸ ۷۸.۱ % ۱۳۹,۷۷۹ ۱۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۵۶ ۹.۲۲ % ۹,۲۲۴ ۰.۷۸ % ۲۵۶,۷۵۴ ۲۱.۸۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹۱۸,۳۲۸ ۷۸.۱ % ۱۳۹,۷۶۰ ۱۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۵۶ ۹.۲۲ % ۹,۲۲۵ ۰.۷۸ % ۲۵۶,۷۵۴ ۲۱.۸۴ %