صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۶,۱۱۹,۰۰۷ ۵۵.۲۱ % ۲,۳۷۵,۹۵۸ ۲۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۰۵۵ ۴.۰۵ % ۴۳۹,۱۶۸ ۳.۹۶ % ۱,۶۹۸,۳۵۹ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۶,۲۳۶,۲۸۶ ۵۴.۳۸ % ۲,۳۷۴,۱۷۹ ۲۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۸۲,۶۶۰ ۵.۹۵ % ۴۴۶,۹۶۹ ۳.۹ % ۱,۷۲۶,۳۲۴ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۶,۳۵۵,۲۸۵ ۵۴.۴۵ % ۲,۳۷۲,۹۳۷ ۲۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۸۵,۶۴۰ ۵.۸۷ % ۴۴۹,۴۷۲ ۳.۸۵ % ۱,۸۰۷,۷۶۸ ۱۵.۴۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۶,۵۱۰,۲۷۹ ۵۴.۸۲ % ۲,۳۷۳,۳۳۸ ۱۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۸۹,۴۰۷ ۵.۸۱ % ۴۴۳,۷۷۵ ۳.۷۴ % ۱,۸۵۸,۷۳۵ ۱۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۶,۵۸۷,۷۷۴ ۵۵.۱۸ % ۲,۳۷۰,۱۵۶ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۷۸۴ ۴.۸۳ % ۵۰۸,۳۵۷ ۴.۲۶ % ۱,۸۹۵,۴۱۹ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶,۵۸۷,۷۷۴ ۵۵.۲ % ۲,۳۶۹,۶۰۶ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۷۴,۱۷۶ ۴.۸۱ % ۵۰۸,۲۷۴ ۴.۲۶ % ۱,۸۹۵,۴۱۹ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۶,۵۸۷,۷۷۵ ۵۵.۲ % ۲,۳۶۹,۰۵۶ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۷۴,۱۷۶ ۴.۸۱ % ۵۰۸,۱۹۰ ۴.۲۶ % ۱,۸۹۵,۴۱۹ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۶,۵۵۰,۲۵۶ ۵۵.۱۸ % ۲,۳۶۹,۲۰۲ ۱۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۰۴۶ ۴.۷۸ % ۴۹۹,۵۴۹ ۴.۲۱ % ۱,۸۸۵,۷۷۴ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۶,۷۳۵,۳۴۱ ۵۵.۶۹ % ۲,۳۶۲,۲۵۷ ۱۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۶۸۳ ۴.۷۴ % ۴۸۳,۹۱۸ ۴ % ۱,۹۳۹,۱۶۶ ۱۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۶,۸۵۹,۹۰۹ ۵۶.۰۴ % ۲,۳۶۰,۶۶۹ ۱۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۶۷۹ ۴.۱۱ % ۵۴۱,۲۵۱ ۴.۴۲ % ۱,۹۷۴,۹۲۳ ۱۶.۱۴ % ۰ ۰ %