ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 324,817 96.08 % 0 0 % 0 0 % 6,004 1.78 % 7,230 4.34 % 111,463 32.97 %
2 1398/02/28 322,532 96.78 % 0 0 % 0 0 % 3,499 1.05 % 7,229 4.4 % 110,894 33.28 %
3 1398/02/27 321,575 96.79 % 0 0 % 0 0 % 3,499 1.05 % 7,178 4.4 % 113,509 34.16 %
4 1398/02/26 321,575 96.79 % 0 0 % 0 0 % 3,499 1.05 % 7,178 4.4 % 113,509 34.16 %
5 1398/02/25 322,169 96.94 % 0 0 % 0 0 % 3,499 1.05 % 6,663 4.07 % 113,509 34.16 %
6 1398/02/24 322,393 96.96 % 0 0 % 0 0 % 2,479 0.75 % 7,629 4.66 % 113,906 34.26 %
7 1398/02/23 319,075 97.4 % 0 0 % 0 0 % 368 0.11 % 8,142 4.89 % 113,516 34.65 %
8 1398/02/22 316,516 97.54 % 0 0 % 0 0 % 368 0.11 % 7,627 4.78 % 114,006 35.13 %
9 1398/02/21 313,685 91.43 % 0 0 % 0 0 % 6,279 1.83 % 23,107 9.03 % 113,015 32.94 %
10 1398/02/20 332,736 93.84 % 6,445 1.82 % 0 0 % 7,771 2.19 % 7,624 4.37 % 123,779 34.91 %