صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۶,۳۶۹,۶۸۲ ۲۷.۲۲ % ۱۶,۳۶۸,۷۸۱ ۶۹.۹۷ % ۷۴,۵۵۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۵۴۰ ۰.۷ % ۴۲۰,۴۱۰ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۶,۳۶۹,۶۸۲ ۲۷.۲۲ % ۱۶,۳۶۸,۷۸۱ ۶۹.۹۷ % ۷۴,۵۱۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۵۴۰ ۰.۷ % ۴۲۰,۲۱۲ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۶,۳۶۹,۶۸۲ ۲۷.۲۳ % ۱۶,۳۶۴,۴۳۵ ۶۹.۹۶ % ۷۴,۴۷۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۵۴۰ ۰.۷ % ۴۲۰,۰۱۴ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۶,۳۸۰,۸۶۸ ۲۷.۲۴ % ۱۶,۴۶۳,۸۴۶ ۷۰.۲۹ % ۷۴,۶۱۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۸۹ ۰.۷۴ % ۳۳۱,۱۸۸ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۶,۳۸۲,۰۶۰ ۲۷.۱۸ % ۱۶,۵۹۷,۷۶۳ ۷۰.۷ % ۲۲,۲۴۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۲۰ ۰.۷۴ % ۳۰۲,۳۳۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۶,۳۵۷,۴۹۶ ۲۷.۱۶ % ۱۶,۵۶۵,۳۵۹ ۷۰.۷۵ % ۵۵,۴۸۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۹,۴۰۱ ۰.۲۵ % ۳۷۳,۷۹۱ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۶,۳۲۴,۹۷۳ ۲۷.۲۵ % ۱۶,۳۹۹,۱۴۵ ۷۰.۶۵ % ۵۵,۴۷۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۱۶ ۰.۱۱ % ۴۰۷,۶۲۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۶,۳۹۵,۷۰۹ ۲۷.۳ % ۱۶,۵۹۱,۵۳۲ ۷۰.۸۱ % ۵۵,۴۶۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۹۹ ۰.۲۲ % ۳۳۶,۸۸۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۶,۳۹۵,۷۰۹ ۲۷.۳ % ۱۶,۵۹۱,۵۳۲ ۷۰.۸۱ % ۵۵,۴۵۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۹۹ ۰.۲۲ % ۳۳۶,۷۳۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۶,۳۹۵,۷۰۹ ۲۷.۳ % ۱۶,۵۸۵,۰۶۳ ۷۰.۸۱ % ۵۵,۴۴۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۹۹ ۰.۲۲ % ۳۳۶,۵۸۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %