صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۸۱۴,۶۳۲ ۶۹.۷۶ % ۴۱۸,۴۶۷ ۱۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۳۰ ۱۳.۷۶ % ۱۰,۱۸۹ ۰.۳۹ % ۴۱۹,۰۸۰ ۱۶.۱۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۷۱۶,۵۸۱ ۶۸.۵۸ % ۴۱۷,۶۲۴ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۵۸,۷۴۹ ۱۴.۳۳ % ۱۰,۱۸۷ ۰.۴۱ % ۳۸۷,۱۹۰ ۱۵.۴۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۶۹۴,۷۵۱ ۷۰.۲۱ % ۴۱۸,۱۴۶ ۱۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۵۹۲ ۱۲.۰۴ % ۱۰,۱۸۵ ۰.۴۲ % ۳۸۲,۳۲۹ ۱۵.۸۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۶۶۳,۶۰۵ ۶۸.۰۲ % ۴۱۶,۵۶۲ ۱۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۵۵,۴۶۲ ۱۴.۵۳ % ۱۰,۱۸۳ ۰.۴۲ % ۳۷۲,۸۵۱ ۱۵.۲۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۵۷۸,۸۴۶ ۷۲.۱۹ % ۳۷۲,۱۶۱ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۳۲ % ۱۰,۱۸۰ ۰.۴۷ % ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶.۵۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۵۷۸,۸۴۶ ۷۲.۲ % ۳۷۲,۱۴۳ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۳۲ % ۱۰,۱۷۸ ۰.۴۷ % ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶.۵۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۵۷۸,۸۴۶ ۷۲.۲ % ۳۷۲,۱۲۶ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۳۲ % ۱۰,۱۷۶ ۰.۴۷ % ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶.۵۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۵۷۸,۸۴۶ ۷۲.۲ % ۳۷۲,۱۰۸ ۱۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۳۲ % ۱۰,۱۷۴ ۰.۴۷ % ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶.۵۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۵۷۸,۸۴۶ ۷۲.۲ % ۳۷۲,۰۹۰ ۱۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۳۲ % ۱۰,۱۷۲ ۰.۴۷ % ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۵۲۸,۹۵۲ ۷۱.۶ % ۳۷۰,۶۴۸ ۱۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۶ ۱۰.۵۷ % ۱۰,۱۶۹ ۰.۴۸ % ۳۵۲,۷۶۵ ۱۶.۵۲ %