صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۰۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۱۵۹)% (۱.۹۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱۱.۱۷۷ %۱۰.۵۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۲۵.۴۹۲ %۲۵.۷۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۶۰.۴۲۹ %۶۴.۶۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۹۰.۷۵۸ %۸۶.۹۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۳۳۳.۷۴۳ %۲۳۳.۸۴۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۱۸۶۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۸۷)% (۹۷.۴۶)%