صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۰.۸۱۱)% (۳.۴۵۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۲.۸۲۴ (۰.۷۷۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱.۲۹۴ (۷.۶۴۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۲۰.۱۵۵ %۱۴.۶۷۴
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱۷۱.۴۰۶ %۲۰۶.۰۱۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۳۶۳.۹۳۸ %۴۲۸.۰۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱۹۸۴.۳۸۲ %۱۷۱۰.۳۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۵۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۰۸)% (۹۹.۷۸)%