صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۰.۵۶۳ %۰.۳۹۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۱.۳۴۲)% (۲.۰۹۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۱.۳۳۹)% (۵.۱۷۷)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۳.۹۰۷)% (۱۹.۳۵۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۰.۲۸۱)% (۲۷.۳۰۶)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۱۶۰.۴۷۷ %۱۲۴.۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ %۱۸۹۴.۳۶۵ %۱۲۴۶.۳۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۵۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۲)% (۹۹.۷۸)%