صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۳.۱۶۳ %۴.۸۹۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۱۲.۹۸۶ %۱۷.۱۷۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۵۲.۸۹۴ %۶۲.۴۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۱۴۴.۶۱۵ %۱۹۷.۶۴۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۲۹۱.۳۵۳ %۳۹۰.۷۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۴۶۶.۸۵ %۶۰۴.۵۷۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ %۱۹۷۱.۶۵۳ %۱۸۷۰.۶۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۵۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۰۸)% (۹۸.۶۲)%