صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۰.۶۹۵ %۰.۳۹۶
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۶.۴۶۷ %۴.۷۳۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۱۶.۱۸۱ %۱۰.۲۲۹
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۱۵.۸۵۱ %۵.۲۳۳
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۴.۷۶۳ (۳۰.۸۶۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۲۲۴۱.۸۴۷ %۱۳۹۴.۰۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۵۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۲)% (۹۹.۷۸)%