صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۰.۱۶۶ %۰.۴۳۳
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۰.۰۴۷)% %۰.۰۴۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۶.۵۳۹)% (۶.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۲۱.۲۶۳ %۲۵.۹۶۵
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۶۳.۵۶۵ %۶۳.۲۰۹
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۶۴.۰۵۷ %۵۱.۱۹۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۲۲۲.۲۵۵ %۱۱۴.۲۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۲۹۴۷.۹۸۸ %۲۲۸۴.۹۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۴۲۶۶.۴۰۷ %۲۵۳۲.۹۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۴۳)% (۱۰.۱۶)%