صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ %۱.۱۰۹ %۰.۵۷۱
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۱.۶۷۷)% (۲.۰۹۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۹.۲۲۵)% (۹.۴۰۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۰.۰۸۷)% %۰.۷۳۲
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۰.۱۰۹)% %۰.۴۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ (۵.۵۰۱)% (۹.۰۳۲)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ %۱۰۸.۶۴ %۸۱.۶۴۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ %۱۱۴۸.۱۷۸ %۸۲۲.۰۸۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ %۴۰۰۷.۷۱۴ %۲۲۸۰.۳۴۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۴۳)% (۱۰.۱۶)%