صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۴.۵۷۷ %۴.۲۸۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۱۶.۰۷۹ %۱۶.۴۲۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۵۲.۴۵۸ %۵۶.۶۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۷۶.۸۵۵ %۷۷.۸۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۱۹۳.۲۷۴ %۲۰۰.۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۵۹۹.۲۲۱ %۴۴۳.۳۳۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۴۲۶۵۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۰۸)% (۹۸.۶۲)%