صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ %۰.۰۴ (۰.۶۶۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ %۰.۳۰۷ (۰.۴۶۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۵.۷۶۲)% (۸.۱۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۷.۶۶)% (۱۲.۲۸۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۴.۹۴۱)% (۱۰.۱۵۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۶.۰۵۹)% (۱۰.۲۷۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ %۲۳۶۰.۹۶۱ %۱۴۲۰.۳۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۶۷)% (۹.۵۵)%