صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱.۳۲۶ %۱.۸۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۰.۱۲۷ %۱.۰۷
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (۳.۹۴)% (۴.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (۲.۳۲)% (۲.۸۷۳)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱۴.۵۳۱ (۳.۴۰۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۴۸.۲۲ %۱۲.۵۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱۸۷۸.۹۵۷ %۱۲۳۸.۶۴۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۵۷۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۲)% (۹۹.۷۸)%