صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۴۱) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۲ ۱.۲۹ ۱۳۶,۳۲۷.۸۹ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (۰.۲۱) (۰.۲۶) (۵۳) (۶۰.۹۹)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱.۸۱ ۲.۱۲ ۶۹,۷۵۷.۷۹ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۲.۰۴ ۱.۴۴ ۱۶۱,۴۵۲.۱۶ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱.۶۹ ۱.۰۸ ۴۴,۶۵۴.۷۱ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۶۶ ۰.۷۲ ۹۹۳.۹۸ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (۰.۸۵) ۰.۱۲ (۹۵.۵۵) ۵۶.۳۲
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۱۳ ۲.۲۱ ۲۱۷,۹۴۰.۷۲ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱.۱۱ ۱.۳۱ ۵,۵۴۲.۲۷ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۰.۰۳) (۰.۱۷) (۹.۱۸) (۴۶.۸۲)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ (۰.۳۴) ۰.۶۵ (۷۰.۸۶) ۹۵۳.۳۱
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲.۲۲ ۲.۶۶ ۲۹۹,۹۸۷.۵۵ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰