صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۴۷ ۱.۵۱ ۲۰,۷۹۱.۸۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۵ ۱.۰۸ ۲۲,۶۹۳.۳۸ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۸ ۰.۷۲ ۳۵.۹۱ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۵۹ ۱.۵۲ ۳۱,۰۰۷.۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۱۵ ۱.۶۱ ۶,۳۲۶.۴۹ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۲ ۰.۸۹ ۷,۶۶۹.۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۵۷) (۱.۰۷) (۹۹.۶۹) (۹۸.۰۱)
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۹۸ ۰.۷ ۳,۴۴۶.۱۴ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۴۵ ۱.۹۶ ۴۲۱.۳۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۹ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱.۸۲ ۰.۰۷ ۷۲,۷۹۱.۷۸ ۳۰.۸۱
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ (۰.۳۶) ۱.۳۱ (۷۲.۸۷) ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۷۲ ۲.۱ ۱,۷۷۴,۹۲۸.۱۷ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹