صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۹۷ ۰.۳ ۳,۲۸۷.۵۳ ۱۹۹.۵۸
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۳۶ ۰.۲ ۲۷۳.۰۵ ۱۱۰.۰۶
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲.۲۳ ۲.۵۳ ۳۱۴,۸۱۲.۰۹ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۴۵ ۱.۷۸ ۱۸,۹۸۵.۷۳ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۷ ۲.۳۸ ۴۶,۷۲۹.۳۹ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۰۱ ۲.۴۱ ۱۴۰,۱۳۰.۶۹ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۳۴ (۰.۷۴) ۲۴۴.۳۴ (۹۳.۲۸)
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۹۸ ۱.۱۴ ۳,۴۳۵.۷۱ ۶,۲۰۳.۷۲
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۱۸ ۳.۶۱ ۲۶۰,۱۶۳.۳۲ ۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۳۶ ۰.۳۷ ۱۳,۵۴۷.۹۸ ۲۸۲.۳
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۱۱ ۲.۴۶ ۵,۴۳۰.۵ ۷۲۳,۱۸۹
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۹۳ ۲.۱۶ ۱۰۷,۹۹۱.۸۷ ۲۴۳,۶۷۵.۸۱
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰