صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۶۵ (۰.۲۸) ۹۴۹.۱۹ (۶۴.۲۹)
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۷ ۱.۴۵ ۱,۱۷۲.۳۳ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۹,۱۲۴.۱ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۵۸ ۰.۷۵ ۷۳۰.۳۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۶۴ (۰.۱۶) ۹۰۸.۴۳ (۴۳.۹۲)
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۱۱.۱۱ ۲.۰۲
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۸۹ ۱.۶۷ ۲,۴۳۷.۰۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۷۴ ۰.۴۸ ۱,۳۶۹.۵ ۴۶۸.۳۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۳۸ ۰.۲۲ ۲۹۹.۶۲ ۱۲۵.۶۴
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۱۸) ۰.۰۶ (۴۸.۰۲) ۲۲.۷۱
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۲۳ (۰.۱۴) ۱۳۳.۹ (۳۹.۲۶)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۱) (۰.۴۶) (۹۲.۵۸) (۸۱.۵۶)