صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۱۱ ۲.۴۸ ۲۰۱,۸۱۶.۶۹ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۲۱) (۰.۸۳) (۵۳.۹۳) (۹۵.۱۵)
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۸ ۲.۰۸ ۶۶,۴۹۴.۵۷ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۳۱) (۰.۷۲) (۶۷.۸۸) (۹۲.۹)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۳.۳۷ ۲.۳۶ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۴۸ (۱.۶۶) ۴۷۸.۳۴ (۹۹.۷۸)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۴.۶۸) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۲۱ ۰.۰۷ ۱۱۵.۶۹ ۲۹.۱۵
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۵۴) (۲.۷۲) (۹۹.۶۶) (۱۰۰)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۷) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۰۴) (۱.۰۸) (۹۷.۷۷) (۹۸.۰۸)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰