صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (۰.۴) (۰.۰۷) (۷۶.۴۳) (۲۲.۸۷)
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۶۶ ۰.۵۷ ۹۹۰.۵ ۷۰۸.۶۷
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۴۵) (۰.۶۳) (۸۰.۸۵) (۸۹.۹۷)
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (۰.۳۹) (۰.۰۱) (۷۶.۱) (۲.۷۵)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۰.۵۳ ۰.۲۴ ۵۹۴.۳۲ ۱۴۰.۵۶
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۵.۸۵ ۵۶۰.۳۳
۱۹۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۳۶ (۰.۵۹) ۲۶۶.۵۴ (۸۸.۵۳)
۱۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۱.۹۶) (۱.۷۱) (۹۹.۹۳) (۹۹.۸۲)
۱۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۰.۵) ۰.۲۵ (۸۳.۷۵) ۱۴۸.۵۴
۱۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۲۲ (۰.۰۱) ۱۲۳.۰۹ (۲.۰۱)
۱۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (۰.۰۵) ۰.۵۱ (۱۵.۱۹) ۵۴۲.۵۴
۱۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۶۶ ۰.۷۸ ۹۹۲.۵ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۸۵ ۲.۰۴ ۲,۱۱۱.۴۸ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۲.۰۲ ۲.۴۱ ۱۴۶,۶۶۰.۴۶ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲