صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۷) (۰.۰۹) (۹۲.۴۱) (۲۹.۱۳)
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲.۹۴ ۲.۸۷ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۸۲) (۱.۵) (۹۴.۹۹) (۹۹.۶)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۱۳) (۲.۶۶) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ (۰.۸) ۰.۱۳ (۹۴.۶۵) ۶۰.۲۴
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰.۸۸ (۰.۷۱) ۲,۳۱۳.۸۸ (۹۲.۶)
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۲.۲۳) (۱.۴۹) (۹۹.۹۷) (۹۹.۵۹)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۲۵ ۰.۲۴ ۱۴۵.۲۲ ۱۴۲.۷۵
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰.۵۴ (۲.۸۹) ۶۱۳.۶۹
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ (۰.۱۶) ۰.۲۲ (۴۳.۸۳) ۱۲۰.۹۸
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱.۹۲ ۲.۵۴ ۱۰۴,۰۷۴.۸۳ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱.۸۲ ۰.۸۱ ۷۲,۹۷۲.۵۶ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ (۰.۳۱) ۰.۰۵ (۶۷.۴۹) ۲۰.۱