صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۱۴ ۱۸.۰۹ ۶۸.۴۸
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۸ ۰.۸۹ ۷۲۰.۳۲ ۲,۴۵۷.۴۵
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۵۱.۳۵ ۲۹۸.۴۴
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۲۱) (۱) (۵۳.۰۸) (۹۷.۴۶)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۲) ۰.۱۷ (۵۱.۱) ۸۷.۳۲
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۶۸ ۰.۲۲ ۱,۰۹۱.۷۳ ۱۱۹.۴۸
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۶۶) (۱.۳۹) (۹۱.۱۳) (۹۹.۳۹)
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۵۹) ۰.۰۷ (۸۸.۵۸) ۳۱.۳۳
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۴۳) (۰.۳) (۷۹.۴۷) (۶۶.۶۹)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۸۱ ۱.۲۱ ۱,۸۲۹.۰۹ ۷,۸۶۲.۰۱
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۲۹ ۰.۸۳ ۱۹۱.۹۳ ۱,۹۴۶.۴۷
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۳) (۰.۷۷) (۵۶.۲) (۹۴.۰۷)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰