صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰ ۰.۱۸ ۱.۰۱ ۹۵.۴۷
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱.۲۶ ۲.۵۷ ۹,۴۹۱.۰۹ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۱.۷۷ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰.۸۱ (۰.۳۴) ۱,۸۱۳.۸۹ (۷۱.۵۷)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۲.۱۴) (۲.۵۶) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۹۵۵.۷۵ ۵۴۸.۵۱
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۱۶) (۲.۰۵) (۹۸.۶) (۹۹.۹۵)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۵۴) (۲.۵۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۷۴) (۰.۵۸) (۹۳.۲۳) (۸۸.۲۳)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۲۸,۰۶۲.۵۱ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۱.۱۸) (۰.۹۹) (۹۸.۶۸) (۹۷.۳۶)
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۱.۴۳) (۲.۶۴) (۹۹.۴۸) (۹۹.۹۹)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ (۰.۴) ۰.۲۹ (۷۶.۴۸) ۱۸۹.۶۹
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۵۷ ۰.۱۹ ۶۸۳.۴۶ ۱۰۲.۵۷