صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۲.۲۳) (۲.۵) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۰.۶۹) ۰.۵۴ (۹۲.۰۱) ۶۰۹.۵۵
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱.۵۷ ۰ ۲۹,۳۱۰.۰۸ ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۳.۲۲ ۴.۱۷ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۲.۲۳ ۲.۵۸ ۳۱۶,۲۱۷.۳۱ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۲.۴۳) (۳.۲۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۸۶) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۱.۶۶) (۱.۷۱) (۹۹.۷۸) (۹۹.۸۱)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۲.۳۲) (۳.۷۳) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۴۹) ۰.۵۳ (۸۳.۵۲) ۵۹۳.۳۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱.۹۳ ۰.۱۲ ۱۰۸,۷۴۶.۹۷ ۵۳.۲۴
۳۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۳.۳۳) (۴.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱.۵۲) (۳.۶۶) (۹۹.۶۳) (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰