صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۳۸ ۰.۰۲ ۲۹۸.۶۸ ۷.۴۲
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۷۲) (۰.۹۶) (۹۲.۹۶) (۹۷.۰۵)
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۴۶) (۰.۲۲) (۸۱.۶۷) (۵۴.۷۴)
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۲.۱۵ ۷.۲۳
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۹۱) (۱.۳۳) (۹۶.۳۹) (۹۹.۲۴)
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۵) (۰.۱۹) (۸۴.۲۴) (۴۹.۲۶)
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۳۱ (۰.۰۳) ۲۰۳.۹۵ (۹.۹۹)
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۲۱ ۱.۱۸ ۱۱۶.۹۹ ۷,۱۲۸.۸۴
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰.۶۳ (۰.۱۱) ۸۷۴.۹۴ (۳۲.۹۵)
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۱۹ ۱.۹۵ ۱۰۰.۵۴ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۲.۴۴ ۳.۰۸ ۶۶۴,۱۱۸.۰۲ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۴۳ ۱.۲۹ ۱۷,۵۵۰.۲۸ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۲۹ ۰.۷۶ ۱۰,۷۷۷.۳۸ ۱,۵۰۷.۸۳
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۳۹) (۱.۰۶) (۹۹.۴) (۹۷.۹۷)
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱ ۰.۹۵ ۳,۷۰۸.۷۱ ۳,۰۶۴.۰۹
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰