صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۱.۰۱) (۰.۲۲) (۹۷.۵۸) (۵۵.۸)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۰۱ ۱.۵۴ ۳,۷۷۰.۶۵ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۶۴ ۰.۵۶ ۳۸,۲۵۶.۱۸ ۶۷۶.۵۳
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۳۴ ۰.۳۱ ۲۴۳.۸۷ ۲۱۴.۳۶
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۳۱ ۱.۴۱ ۱۱,۶۲۷.۷۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۸۷ ۱.۲۸ ۸۶,۰۳۸.۹۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۳) (۰.۹۳) (۹۹.۱۶) (۹۶.۶۶)
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۷۲) (۰.۲۲) (۹۲.۹۴) (۵۴.۵۷)
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۱۸) ۰.۱۸ (۴۷.۹) ۹۱.۷۹
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۶۹ ۲.۶۳ ۴۴,۸۲۱.۶ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۳۰,۳۳۴.۵۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۵۴ ۰.۹۹ ۲۶,۲۷۵.۵۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵۳ ۴.۳۶ ۳۱,۱۱۲,۳۴۴.۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵