صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ (۱.۵۶) (۱.۶۶) (۹۹.۶۷) (۹۹.۷۸)
۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۱.۱۸) (۰.۶۶) (۹۸.۶۸) (۹۱.۱۲)
۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ (۰.۱۳) ۰.۱۱ (۳۷.۵۳) ۴۸.۷۱
۲۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۶) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۲ ۷۰.۶۹ ۱۱۰.۸۵
۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰.۴۵ (۰.۰۶) ۴۰۸.۸۸ (۲۰.۸۱)
۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (۰.۶) (۰.۶۹) (۸۸.۷۱) (۹۲.۰۲)
۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۰.۷۴) (۰.۶۷) (۹۳.۲۷) (۹۱.۴۴)
۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۳۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۴ ۰
۳۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۴۴ (۱۲.۹۳) ۳۹۵.۲۸
۳۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۰.۵۵ (۰.۲۷) ۶۳۴.۱۲ (۶۳.۱۵)
۳۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ (۱.۱) (۰.۷۳) (۹۸.۲۶) (۹۳.۰۶)
۳۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۳۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰.۲۲) (۰.۲۷) (۵۴.۴۶) (۶۳.۰۳)
۳۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۳۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۶ ۰