صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱.۵۵ ۳.۰۲ ۲۶,۹۳۸.۵۹ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۲.۱۵ ۱.۶۲ ۲۳۶,۲۶۸.۷۳ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱.۲۸ ۱.۰۸ ۱۰,۱۵۹.۲۹ ۴,۹۰۹.۵۳
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱.۸۱ ۱.۵۸ ۶۹,۰۸۶.۴۹ ۳۰,۰۲۰.۱۸
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (۲.۶۷) (۲.۵۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (۱.۷) (۱.۳۱) (۹۹.۸۱) (۹۹.۱۹)
۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۶) ۰
۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۷ ۰.۶۹ ۱,۱۶۶.۱۵ ۱,۱۱۶.۱۹
۹۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰.۵۵ ۰.۰۲ ۶۴۱.۲۱ ۸.۷۶
۹۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ (۱.۷۴) (۱.۶۸) (۹۹.۸۳) (۹۹.۷۹)
۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۹۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۱.۸۸) (۱.۹۹) (۹۹.۹) (۹۹.۹۴)
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۱.۰۹) (۰.۹۱) (۹۸.۲) (۹۶.۴)
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۱۳ ۰.۸۸ ۶۳.۰۷ ۲,۳۰۸.۷۲
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۷۷ ۰.۰۶ ۱,۵۵۲.۱۱ ۲۲.۷۵