صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۴۳ ۰.۱۹ ۳۸۳.۷۱ ۱۰۲.۴۹
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۸) ۰.۴۸ (۲۶.۵۲) ۴۷۰.۷۶
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۱۷ ۱.۳ ۶,۷۶۰.۰۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۵۵ ۱.۰۸ ۶۳۲.۷۷ ۴,۹۲۳.۹۴
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۵۴۷.۹۶ ۵۴۵.۷۷
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۶۱ ۰.۳۸ ۸۱۲.۲۵ ۲۹۶.۵۴
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۴ ۰.۸۸ ۳۳۰.۶۴ ۲,۳۸۳.۱۴
۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۴.۰۶ ۱۹.۸۹
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۲۳) ۰.۲۱ (۵۶.۵۷) ۱۱۱.۲۲
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱ ۰.۱ ۴۶.۳۸ ۴۴.۶۸
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۵۴ ۰.۶۵ ۶۰۹.۳۴ ۹۵۷.۵
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۱۳ ۱۶۳.۱۴ ۵۹.۲۲
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۶۷) (۱.۴۸) (۹۱.۳) (۹۹.۵۷)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۴۷) (۰.۰۷) (۸۲.۲۷) (۲۱.۹۴)
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰