صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۰۴ ۲.۴ ۴,۲۰۵.۸۲ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۲۳ ۴.۲۳ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۴۹ ۴.۴۸ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۰۴ ۳.۸ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۰۷ ۳.۱ ۱۷۹,۷۸۳.۳۷ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۶۳ ۲.۸۴ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۳۸ ۳.۷ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۷۶ ۳.۷ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۷۵ ۲.۱۸ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱.۶۹ ۲.۴۲ ۴۵,۳۵۶.۶۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۳.۷۴ ۲.۷۵ ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۲۱ ۳.۱۶ ۱۱۷.۰۲ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۵ ۳.۵۸ ۸,۱۴۰,۰۰۰ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۲۶ ۳.۰۹ ۳۴۵,۸۴۳.۵۱ ۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹