صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱.۹۷ ۰ ۱۲۴,۰۷۹.۶۳ ۱.۴۲
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۰۶) ۰.۴۳ (۹۷.۹۷) ۳۸۰.۰۶
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۵۹ ۲.۰۳ ۳۱,۵۶۸.۲۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۷۱) (۰.۵۵) (۹۲.۵۴) (۸۶.۸۴)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۶۳ ۱.۷۹ ۸۸۹.۴۸ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۹ ۰.۷۱ ۷,۲۹۶.۰۳ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۳ ۰.۲۴ ۱۹۷.۳۶ ۱۳۶.۴۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۴ ۳.۱ ۱,۳۵۰,۱۱۹.۷۸ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۴۸ ۱.۴۷ ۷۶۹,۸۲۸.۷۴ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۰۷ ۱.۲۱ ۴,۸۲۷.۵۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۲۲) (۲.۶۲) (۹۸.۸۶) (۹۹.۹۹)
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۸۶) (۱.۲۵) (۹۵.۷۵) (۹۹)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۵۸ ۱.۱۶ ۷۱۴.۴ ۶,۷۴۳.۷
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۰۹) (۰.۶۸) (۲۸.۷۸) (۹۱.۶۵)