صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۵۶) (۱) (۸۷.۱۵) (۹۷.۴۸)
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۱.۳۹) ۰.۰۹ (۹۹.۳۹) ۳۶.۴۸
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۳۲) (۰.۲۵) (۶۸.۹۱) (۵۹.۹۵)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱,۹۱۵.۶ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۸۸ ۱.۶۴ ۹۰,۳۹۳.۴۶ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۰.۵۷) (۱.۸۳) (۸۷.۴۱) (۹۹.۸۸)
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ (۲.۲۲) (۳.۱۴) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ (۲.۲۲) (۰.۱۵) (۹۹.۹۷) (۴۲.۰۸)
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱.۳۳ ۱.۶۵ ۱۲,۴۷۰.۸۶ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۵۹ ۰.۴۴ ۷۷۱.۱۱ ۳۹۲.۹۲
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱.۶۷ ۱.۸۲ ۴۱,۷۶۳.۴۵ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۷۸ ۰.۰۲ ۱,۵۹۴.۵۸ ۹.۴۵
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۳,۳۰۰.۶۷ ۴,۲۹۳.۳۲
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰