صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۳ ۰.۷۴ ۱۳.۲۷ ۱,۳۸۱.۶۹
۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۵۷ ۰.۷۷ ۶۸۶.۸ ۱,۵۴۱.۶۸
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۹۵ ۱.۰۵ ۳,۰۹۴.۸۳ ۴,۴۰۶.۷۳
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۷) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱.۱۵ ۱ ۶,۲۹۰.۰۹ ۳,۶۱۲.۶۶
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۹۹ ۰.۶۹ ۳,۵۹۱.۷۷ ۱,۱۳۸.۵۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۱ ۸۹.۵۹ ۴۸.۴
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۳۹) ۰.۲۴ (۷۵.۶۹) ۱۳۹.۷۳
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۲۱ ۱.۱۵ ۷,۹۰۹.۵۹ ۶,۴۰۹.۶۱
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۹۴ (۰.۰۱) ۲,۹۴۸.۳۹ (۵.۰۱)
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۹ ۱.۰۸ ۳۸.۰۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۴۷ ۰.۹۷ ۲۰,۶۷۰.۲ ۳,۲۸۵.۹۵
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۲۵ ۱.۵۱ ۹,۰۶۹.۰۷ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۵۴ ۱.۵۸ ۲۶,۲۷۳.۴۶ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۳۹ ۰.۵۳ ۳۱۵.۵۱ ۵۹۹.۰۱