صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۰.۴) (۰.۷۴) (۷۶.۴۴) (۹۳.۴۴)
۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۳۲) (۰.۱۸) (۶۸.۷۱) (۴۸.۸۴)
۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۶ ۲,۰۹۶.۳۲ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱.۳۳ ۰.۲۵ ۱۲,۲۰۹.۷۲ ۱۴۷.۷۷
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۲.۳۱) (۱.۹۳) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۲)
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۴۴ ۰.۱۵ ۳۹۸.۵ ۷۵.۹۸
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۴۳) (۰.۵۴) (۷۸.۹۱) (۸۶.۳۴)
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۸۲) (۱.۸۲) (۹۹.۸۸) (۹۹.۸۸)
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۱۳ ۰.۲۳ ۶۰.۷۹ ۱۲۹.۰۳
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۱.۰۹) (۱.۱۸) (۹۸.۱۶) (۹۸.۷)
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۷۴۰.۸۷ ۸۱۴.۵۸
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰.۱۲ ۰.۹۳ ۵۶.۳۹ ۲,۸۰۱.۳۴
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱.۲۶ ۰.۲۴ ۹,۵۳۴.۹۳ ۱۴۳.۱۱
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ (۱.۲۶) (۰.۶۸) (۹۹.۰۳) (۹۱.۶۳)