صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۴۴) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۲۲) (۰.۶۲) (۵۴.۴۸) (۸۹.۶)
۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۲۳ ۰.۱۷ ۱۲۷.۸۳ ۸۳.۶۸
۶۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۰۷ ۲.۵۵ ۱۷۷,۷۵۵.۳۱ ۹۷۶,۵۵۳.۲۱
۶۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۹۱ ۰.۹۳ ۱۰۰,۶۰۰.۴۱ ۲,۸۱۷.۶۴
۶۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۲۶) (۰.۱۳) (۶۱) (۳۸.۲۸)
۶۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۵) ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۷۱ ۰.۳۲ ۱,۲۰۵.۳۸ ۲۲۵.۷۵
۷۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۷۲ ۰.۰۷ ۱,۲۷۵.۷ ۲۹.۶۵
۷۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۲.۰۳) (۱.۷۹) (۹۹.۹۴) (۹۹.۸۷)
۷۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۷۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۷۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۶۱) (۰.۰۵) (۸۹.۴۲) (۱۵.۸۹)
۷۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۲۸۸.۵۵ ۲۵۳.۷۶
۷۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ (۰.۴۴) ۰.۲۲ (۸۰.۰۳) ۱۲۰.۳۱
۷۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۰.۱۱) (۱.۲۵) (۳۳.۱۴) (۹۸.۹۷)