صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۲۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ (۰.۴۴) (۰.۴۶) (۷۹.۹۸) (۸۱.۳)
۲۲۲۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ (۰.۲) (۰.۰۵) (۵۱.۵۹) (۱۵.۷۱)
۲۲۲۳ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۲۴ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ ۰ ۰ ۰ (۱.۵۲)
۲۲۲۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ (۰.۲۳) ۰ (۵۶.۷۵) ۱.۵۴
۲۲۲۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۰.۱۱ (۰.۰۱) ۵۲.۰۲ (۲.۰۵)
۲۲۲۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰.۳۴ (۰.۰۶) ۲۳۹.۱ (۲۰.۲۴)
۲۲۲۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰.۱ (۰.۱۳) ۴۶.۵۹ (۳۸.۴۵)
۲۲۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ (۰.۵۳) (۰.۵۴) (۸۵.۷۲) (۸۶.۲۸)
۲۲۳۰ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ ۰ ۰.۱۲ ۰ ۵۷.۱۱
۲۲۳۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ (۰.۲۹) (۰.۱۲) (۶۵.۵) (۳۶.۳۵)
۲۲۳۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ (۰.۰۲) (۰.۱۲) (۷.۳۱) (۳۶.۴۱)
۲۲۳۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۰.۴۵ ۰.۲ ۴۱۳.۰۲ ۱۰۷.۱۶
۲۲۳۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۰.۲۴ ۰ ۱۴۰.۵۲ ۰.۱۵
۲۲۳۶ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ (۰.۹) (۰.۴) (۹۶.۳۴) (۷۶.۸۶)
۲۲۳۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۳۸ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰.۱۱ (۳.۷۱) ۵۰.۵۶
۲۲۳۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ (۰.۱۳) (۰.۱۱) (۳۸.۸۵) (۳۳.۵۸)
۲۲۴۰ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ (۰.۴۳) (۰.۰۲) (۷۹.۴۹) (۵.۵۶)