صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۲۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ ۰.۰۲ ۱.۴۹ ۷.۹۵ ۲۲,۱۳۷.۹۳
۲۲۲۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ (۱.۵۸) (۱.۴۷) (۹۹.۷) (۹۹.۵۵)
۲۲۲۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ (۰.۴۵) (۰.۴۷) (۸۰.۸۴) (۸۱.۷۷)
۲۲۲۴ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ (۱.۱۴) (۲.۴) (۹۸.۴۶) (۹۹.۹۹)
۲۲۲۵ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۸۶ ۷.۶۹ ۲,۱۴۴.۸۸
۲۲۲۶ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ (۰.۴۶) (۲.۴۴) (۸۱.۷۴) (۹۹.۹۹)
۲۲۲۷ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۶ ۰
۲۲۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۰.۰۳ ۱.۶۴ ۱۱.۷ ۳۷,۲۵۱.۴۱
۲۲۲۹ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ (۰.۱۸) (۱.۶۱) (۴۸.۵) (۹۹.۷۳)
۲۲۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ (۰.۴۳) (۰.۰۱) (۷۹.۴۱) (۴.۲۳)
۲۲۳۱ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۱.۰۴ ۲ ۴,۱۹۴.۳۳ ۱۳۸,۰۵۵.۸۳
۲۲۳۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ (۰.۸۳) (۲.۷۲) (۹۵.۱۵) (۱۰۰)
۲۲۳۳ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ (۰.۲۹) (۱.۰۸) (۶۵.۵) (۹۸.۰۹)
۲۲۳۴ ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۲ ۰
۲۲۳۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۷۷ ۱۱.۶۲ ۱,۵۵۸.۷۴
۲۲۳۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ (۰.۵) (۰.۷۷) (۸۳.۹۳) (۹۳.۹۷)
۲۲۳۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ (۰.۱۱) (۰.۶۸) (۳۳.۰۴) (۹۱.۶۷)
۲۲۳۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ (۰.۳۸) (۰.۱۶) (۷۴.۸۹) (۴۴.۶۵)
۲۲۳۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰.۳ ۰.۶۵ ۱۹۷.۶۲ ۹۴۶.۴۷
۲۲۴۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۰.۰۱ ۱.۶۹ ۳.۷۱ ۴۴,۶۴۹.۳۸