صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۵۳) (۱.۲۲) (۹۹.۶۵) (۹۸.۸۵)
۴۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۶۴) (۳.۱۶) (۹۹.۷۶) (۱۰۰)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۳.۲) (۰.۶۴) (۱۰۰) (۹۰.۵۶)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۷۸ ۲.۱۸ ۱,۵۸۷.۶۸ ۲۶۰,۸۵۰.۹۳
۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۶۳ ۱.۹۶ ۳۶,۵۲۴.۵۷ ۱۲۰,۴۰۰.۶۷
۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۰۹ ۷۰.۲۵ ۳۶.۷۳
۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۴۷ (۰.۹) ۴۴۷.۹۱ (۹۶.۳۵)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۰۵ ۲.۵۴ ۴,۳۷۴.۶۱ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۷۲ ۳.۰۱ ۵۰,۲۶۷.۶۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱.۴۱ (۱.۹) ۱۶,۴۰۰.۳۴ (۹۹.۹۱)
۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۹۹) ۰.۳۸ (۹۷.۳۲) ۲۹۲.۴۵
۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۲) (۰.۶۲) (۳۶.۳۵) (۸۹.۸۳)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۵۸) (۰.۳۵) (۸۸.۰۲) (۷۲.۱۳)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۴۸ ۲.۷۲ ۲۱,۳۴۰.۴۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰