صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۵۶) (۹۶.۷۲) (۸۷.۱۵)
۴۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۰.۵۴ ۰.۲۶ ۶۱۲.۷۲ ۱۵۸
۴۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ (۰.۱۲) ۰.۲۸ (۳۶.۴۱) ۱۷۴.۹۶
۴۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۸۷ ۰.۰۹ ۲,۲۶۶.۶۷ ۳۸.۹۶
۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۱.۳۹) (۰.۸) (۹۹.۴) (۹۴.۶۴)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۰۸) ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۴۳ (۰.۰۵) ۳۸۴.۰۲ (۱۵.۹۱)
۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۶۷ ۰.۶۹ ۱,۰۵۶.۹۱ ۱,۱۲۷.۶۷
۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۳۵ ۰.۱۸ ۲۵۹.۶۶ ۹۳.۸۶
۵۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۰۳) (۱.۲۵) (۹۷.۷۱) (۹۸.۹۸)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۸) (۰.۸۵) (۹۹.۸۷) (۹۵.۵۹)
۵۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۴۲) (۰.۴۱) (۷۸.۲۸) (۷۷.۲۸)
۵۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۱.۰۶) (۰.۴۹) (۹۷.۹۶) (۸۳.۴۸)
۵۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۳) ۰.۰۸ (۹.۵۴) ۳۵.۴۱
۵۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۱۳ (۰.۱۱) ۵۸.۹۷ (۳۴.۲۳)
۵۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۴۲) (۱.۰۶) (۹۹.۴۷) (۹۷.۹۶)