صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۲) ۰.۱۱ (۵۲.۱۵) ۴۸.۴۳
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰.۷ (۰.۲۹) ۱,۱۷۰.۹۸ (۶۴.۹)
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۲.۷۱) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۰.۹۶) (۱.۷۶) (۹۷.۰۳) (۹۹.۸۵)
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۸۳) (۰.۳۷) (۹۵.۲۲) (۷۳.۸۴)
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰.۸۱ ۰.۸۵ ۱,۸۱۱.۱۹ ۲,۰۹۶.۴۳
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۳۲) ۳۷.۶۲ (۶۹.۳۱)
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ (۰.۳۳) (۰.۰۶) (۶۹.۶۹) (۲۰.۶۱)
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۶۴ ۰.۶۳ ۹۳۹.۱۷ ۸۹۷.۲۴
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰.۲۸ (۰.۴) ۱۷۷.۹۷ (۷۶.۵)
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۸۲) (۱.۲۶) (۹۵.۱) (۹۹.۰۱)
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۲۵) (۰.۵) (۵۹.۶۶) (۸۳.۹۱)
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۳۵) (۰.۳) (۷۲.۱۵) (۶۶.۲۶)
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۵۵ ۰.۰۹ ۶۵۱.۱۲ ۴۱.۱۶
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۲.۲۶) (۱.۹۶) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۳)