صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۴۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ (۰.۱۱) (۰.۶۸) (۳۳.۰۴) (۹۱.۶۷)
۲۹۴۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ (۰.۳۸) (۰.۱۶) (۷۴.۸۹) (۴۴.۶۵)
۲۹۴۳ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰.۳ ۰.۶۵ ۱۹۷.۶۲ ۹۴۶.۴۷
۲۹۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۰.۰۱ ۱.۶۹ ۳.۷۱ ۴۴,۶۴۹.۳۸
۲۹۴۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۲۹۴۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ (۰.۹۸) ۱۵.۶۹ (۹۷.۲۱)
۲۹۴۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۰.۲۸ ۱.۰۲ ۱۷۷.۸۵ ۳,۹۰۵.۵۹
۲۹۴۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۰.۰۴ (۰.۰۳) ۱۵.۷۵ (۱۰.۶۱)
۲۹۴۹ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ (۰.۱۱) ۰.۰۳ (۳۳.۱) ۱۱.۷۸
۲۹۵۰ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۳) ۲۰.۰۴ (۶۷.۰۸)
۲۹۵۱ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۴۸) (۲۲.۵۶) (۸۲.۶۶)
۲۹۵۲ ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۸ ۰
۲۹۵۳ ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۰۹) ۱۱.۵۸ (۲۷.۳)
۲۹۵۴ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ (۰.۲) ۰.۰۹ (۵۱.۸۱) ۳۷.۵۵
۲۹۵۵ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۰.۰۲ ۱.۳۳ ۷.۵۷ ۱۲,۳۳۱.۱
۲۹۵۶ ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۸۹ ۰