صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۴۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ (۰.۰۳) ۰.۰۱ (۱۰.۶۲) ۳.۸۳
۲۹۴۲ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ (۰.۴۳) ۰.۴۲ (۷۹.۱۶) ۳۶۴.۴۱
۲۹۴۳ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۴۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ ۰ (۰.۴۲) ۰ (۷۸.۶)
۲۹۴۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ (۰.۱۱) ۰.۴۲ (۳۳.۶۱) ۳۶۷.۳۶
۲۹۴۶ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۰.۴۴ ۰.۸۶ ۳۹۷.۱۶ ۲,۱۷۸.۸۹
۲۹۴۷ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ (۰.۱۴) ۰.۱۹ (۴۰.۷۲) ۱۰۰.۱۱
۲۹۴۸ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ (۰.۰۷) ۰.۴ (۲۲.۹۹) ۳۲۶.۱۱
۲۹۴۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۵۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۵۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۰ (۰.۴) ۰ (۷۶.۹۹)
۲۹۵۲ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۰.۵۲ ۰.۴ ۵۷۳.۴۱ ۳۳۴.۶۲
۲۹۵۳ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۰.۴۵ ۰.۱۵ ۴۲۲.۵ ۷۳.۲۳
۲۹۵۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ۰.۵۲ ۰.۱۷ ۵۶۰.۶۶ ۸۲.۸۷
۲۹۵۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ (۰.۶۲) (۰.۴۵) (۸۹.۶۱) (۸۰.۶)
۲۹۵۶ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۰.۶ ۰.۷۳ ۷۹۲.۴۵ ۱,۳۰۶.۹۳
۲۹۵۷ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۵۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ ۰ (۰.۵۳) ۰ (۸۵.۷۹)
۲۹۵۹ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۰.۳۱ ۰.۵۴ ۲۱۱.۸۴ ۶۰۳.۶۵