صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 14
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست