صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۶,۷۶۱,۸۸۱ ۵۸.۹۴ % ۸۳۴,۸۵۰ ۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۱,۰۱۵ ۱۰.۲۱ % ۵۴۷,۷۰۵ ۴.۷۷ % ۲,۱۵۶,۸۳۴ ۱۸.۸ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۶,۶۹۴,۰۴۲ ۵۹.۲۴ % ۸۰۰,۶۳۱ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶,۴۱۱ ۱۰.۰۶ % ۵۴۷,۵۹۷ ۴.۸۵ % ۲,۱۲۰,۵۴۶ ۱۸.۷۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۶,۸۴۶,۸۳۰ ۵۹.۵۸ % ۸۰۰,۲۳۹ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۸,۸۹۴ ۹.۸۲ % ۵۴۷,۴۸۸ ۴.۷۶ % ۲,۱۶۷,۸۵۳ ۱۸.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۶,۸۴۶,۸۳۰ ۵۹.۵۸ % ۸۰۰,۲۳۸ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۸,۸۹۴ ۹.۸۲ % ۵۴۷,۳۸۰ ۴.۷۶ % ۲,۱۶۷,۸۵۳ ۱۸.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۷,۰۸۸,۳۸۴ ۶۰.۵۹ % ۷۱۳,۶۴۶ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۷۳۲ ۹.۶۱ % ۵۸۳,۵۶۳ ۴.۹۹ % ۲,۱۸۹,۸۱۸ ۱۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۷,۰۸۸,۳۸۴ ۶۰.۵۹ % ۷۱۳,۶۴۶ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۷۳۲ ۹.۶۱ % ۵۸۳,۴۳۲ ۴.۹۹ % ۲,۱۸۹,۸۱۸ ۱۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۷,۰۸۸,۳۸۴ ۶۰.۵۹ % ۷۱۳,۶۴۵ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۷۳۲ ۹.۶۱ % ۵۸۳,۳۰۲ ۴.۹۹ % ۲,۱۸۹,۸۱۸ ۱۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۷,۲۳۰,۲۹۳ ۶۰.۹۷ % ۷۱۲,۶۴۲ ۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۱,۱۵۹ ۹.۴۵ % ۵۴۶,۸۸۰ ۴.۶۱ % ۲,۲۴۸,۷۸۶ ۱۸.۹۶ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۷,۱۷۷,۹۰۲ ۶۰.۸۸ % ۷۱۱,۸۶۴ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۷,۸۷۳ ۹.۳۱ % ۵۴۵,۴۲۳ ۴.۶۳ % ۲,۲۵۷,۵۹۱ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۷,۱۰۱,۲۴۷ ۶۰.۶۶ % ۷۱۲,۹۳۵ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۵,۷۳۸ ۹.۳۶ % ۵۶۰,۱۶۸ ۴.۷۸ % ۲,۲۳۶,۷۸۵ ۱۹.۱۱ % ۰ ۰ %