صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۶,۸۷۳,۱۳۷ ۵۹.۱۷ % ۱,۰۴۶,۴۱۳ ۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹۱,۸۵۶ ۷.۶۸ % ۵۵۷,۲۵۶ ۴.۸ % ۲,۲۴۸,۱۶۴ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۶,۸۷۳,۱۳۷ ۵۹.۱۷ % ۱,۰۴۶,۴۰۷ ۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹۱,۸۵۶ ۷.۶۸ % ۵۵۷,۱۳۹ ۴.۸ % ۲,۲۴۸,۱۶۴ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۶,۸۷۳,۱۳۷ ۵۹.۱۷ % ۱,۰۴۶,۴۰۲ ۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹۱,۸۵۶ ۷.۶۸ % ۵۵۷,۰۲۳ ۴.۸ % ۲,۲۴۸,۱۶۴ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۶,۶۶۷,۲۱۳ ۵۸.۸۱ % ۱,۰۴۴,۸۶۶ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۸۶,۸۵۰ ۷.۸۲ % ۵۵۶,۹۰۷ ۴.۹۱ % ۲,۱۸۱,۷۹۰ ۱۹.۲۴ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۶,۵۶۶,۷۲۴ ۵۸.۸۸ % ۱,۰۳۹,۵۶۵ ۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۸۵۱,۰۳۸ ۷.۶۳ % ۵۵۶,۷۹۱ ۴.۹۹ % ۲,۱۳۹,۳۰۲ ۱۹.۱۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۶,۴۳۷,۴۸۱ ۵۸.۰۱ % ۱,۰۳۷,۱۸۵ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۹۸۵,۶۸۲ ۸.۸۸ % ۵۵۶,۶۷۵ ۵.۰۲ % ۲,۰۷۹,۲۱۱ ۱۸.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۶,۶۲۸,۲۴۳ ۵۸.۶۳ % ۸۸۵,۴۹۱ ۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۵,۷۰۴ ۹.۴۳ % ۵۵۵,۶۷۴ ۴.۹۲ % ۲,۱۶۹,۰۰۰ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۶,۷۹۷,۷۷۶ ۵۸.۸۹ % ۸۶۹,۱۷۸ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۰۱۵ ۹.۸ % ۵۵۴,۵۶۵ ۴.۸ % ۲,۱۸۸,۹۶۲ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۶,۷۹۷,۷۷۶ ۵۸.۹ % ۸۶۹,۱۷۷ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۰۱۵ ۹.۸ % ۵۵۴,۴۵۲ ۴.۸ % ۲,۱۸۸,۹۶۲ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۶,۸۰۵,۳۴۵ ۵۸.۹۶ % ۸۶۹,۱۷۷ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۰۱۵ ۹.۸ % ۵۴۷,۸۱۴ ۴.۷۵ % ۲,۱۸۸,۹۶۲ ۱۸.۹۶ % ۰ ۰ %