صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۷,۰۷۲,۴۰۳ ۶۰.۱ % ۱,۰۴۴,۸۷۰ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۵۶,۲۰۸ ۷.۲۸ % ۵۵۶,۵۱۰ ۴.۷۳ % ۲,۲۳۸,۷۳۰ ۱۹.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۷,۲۱۲,۵۴۹ ۶۰.۴۳ % ۱,۰۴۹,۰۷۹ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۳۴۵ ۶.۷۶ % ۵۵۸,۳۰۲ ۴.۶۸ % ۲,۳۰۸,۹۷۹ ۱۹.۳۵ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۷,۲۱۴,۶۵۴ ۵۹.۹۴ % ۱,۰۴۹,۰۶۰ ۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۲۴,۱۰۰ ۷.۶۸ % ۵۵۸,۱۸۶ ۴.۶۴ % ۲,۲۹۰,۵۰۹ ۱۹.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۷,۳۲۵,۱۲۷ ۵۹.۴۵ % ۱,۰۴۸,۴۵۳ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۵,۷۱۶ ۸.۸۱ % ۵۵۸,۰۷۱ ۴.۵۳ % ۲,۳۰۴,۱۶۸ ۱۸.۷ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۷,۳۲۵,۱۲۷ ۵۹.۴۵ % ۱,۰۴۸,۴۴۸ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۵,۷۱۶ ۸.۸۱ % ۵۵۷,۹۵۵ ۴.۵۳ % ۲,۳۰۴,۱۶۸ ۱۸.۷ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۷,۳۲۵,۱۲۷ ۵۹.۴۵ % ۱,۰۴۸,۴۴۴ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۵,۷۱۶ ۸.۸۱ % ۵۵۷,۸۴۰ ۴.۵۳ % ۲,۳۰۴,۱۶۸ ۱۸.۷ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۷,۱۴۴,۴۶۶ ۵۸.۸۸ % ۱,۰۴۶,۱۷۴ ۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۷,۷۷۷ ۸.۸ % ۵۵۷,۷۲۳ ۴.۶ % ۲,۳۱۷,۹۵۱ ۱۹.۱ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۶,۹۸۴,۳۶۶ ۵۸.۴۵ % ۱,۰۴۷,۶۲۹ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۱,۲۰۴ ۸.۷۱ % ۵۵۷,۶۰۶ ۴.۶۷ % ۲,۳۱۷,۶۲۰ ۱۹.۴ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۶,۸۸۶,۴۱۷ ۵۸.۴۴ % ۱,۰۴۶,۹۱۷ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲,۱۰۰ ۸.۷۶ % ۵۵۷,۴۸۹ ۴.۷۳ % ۲,۲۶۱,۹۷۶ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۷,۰۱۳,۱۵۶ ۵۸.۶۹ % ۱,۰۴۷,۰۲۹ ۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۴۴۲ ۸.۷۵ % ۵۵۷,۳۷۲ ۴.۶۶ % ۲,۲۸۵,۵۴۸ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ %