صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۶,۹۳۸,۳۶۰ ۵۷.۵۵ % ۱,۴۱۸,۳۵۰ ۱۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۹,۲۶۲ ۸.۴۵ % ۵۵۸,۴۴۷ ۴.۶۳ % ۲,۱۲۲,۰۲۹ ۱۷.۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۶,۸۶۷,۳۴۹ ۵۸.۰۹ % ۱,۳۶۷,۲۸۵ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۹۳۲,۱۷۵ ۷.۸۸ % ۵۵۸,۳۶۳ ۴.۷۲ % ۲,۰۹۷,۸۵۸ ۱۷.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۶,۸۴۳,۵۸۳ ۵۸.۲۲ % ۱,۳۶۵,۶۰۷ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۰۳,۳۶۹ ۷.۶۹ % ۵۵۸,۲۷۸ ۴.۷۵ % ۲,۰۸۳,۹۱۰ ۱۷.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۶,۸۴۳,۶۲۰ ۵۸.۲۱ % ۱,۳۶۶,۴۹۴ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۰۳,۳۶۹ ۷.۶۸ % ۵۵۸,۱۹۴ ۴.۷۵ % ۲,۰۸۳,۹۱۰ ۱۷.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۶,۸۴۳,۶۵۷ ۵۸.۲۲ % ۱,۳۶۶,۳۴۲ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۰۲,۳۳۲ ۷.۶۸ % ۵۵۸,۱۱۰ ۴.۷۵ % ۲,۰۸۳,۹۱۰ ۱۷.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۶,۹۱۴,۴۸۶ ۵۷.۲۷ % ۱,۳۶۵,۷۲۷ ۱۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۵,۳۳۲ ۹.۳۲ % ۵۵۸,۰۲۶ ۴.۶۲ % ۲,۱۱۰,۴۷۳ ۱۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۶,۹۱۹,۷۰۸ ۵۸.۱۸ % ۱,۱۵۹,۸۲۱ ۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۵,۳۳۲ ۹.۵۵ % ۵۵۷,۹۴۲ ۴.۶۹ % ۲,۱۲۰,۷۵۲ ۱۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۶,۹۳۰,۴۵۲ ۵۸.۱۲ % ۱,۱۵۸,۹۰۵ ۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳,۰۵۳ ۹.۵۹ % ۵۵۷,۸۵۹ ۴.۶۸ % ۲,۱۳۴,۷۵۳ ۱۷.۹ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۶,۸۸۰,۳۸۷ ۵۸.۰۶ % ۱,۱۵۸,۴۵۴ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴,۸۶۸ ۹.۶۶ % ۵۵۷,۷۷۵ ۴.۷۱ % ۲,۱۰۸,۹۵۹ ۱۷.۸ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۷,۰۶۹,۵۵۱ ۵۸.۱۸ % ۱,۱۵۳,۰۸۱ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۰,۹۰۰ ۹.۸ % ۵۵۷,۶۹۲ ۴.۵۹ % ۲,۱۸۰,۱۰۳ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ %