صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱ ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ ۶,۵۳۶ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۸۷۱ ۶۳.۰۱ % ۱۶۵,۴۱۹ ۳۰.۰۵ % ۳۱,۶۶۸ ۵.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۹۴۲ ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ ۶,۵۳۶ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۸۷۱ ۶۳.۰۳ % ۱۶۵,۲۳۵ ۳۰.۰۳ % ۳۱,۶۶۸ ۵.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۹۴۳ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۶,۵۳۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۸۷۱ ۶۳.۰۵ % ۱۶۵,۰۵۱ ۳۰ % ۳۱,۶۶۸ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۹۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۱۹۰ ۵۳.۷۳ % ۲۵۵,۰۴۴ ۴۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۴۵ ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۱۹۰ ۴۵.۰۴ % ۳۰۲,۹۱۳ ۵۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %