صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۷,۰۶۹,۵۵۱ ۵۸.۱۸ % ۱,۱۵۳,۰۳۳ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۰,۹۰۰ ۹.۸ % ۵۵۷,۶۰۸ ۴.۵۹ % ۲,۱۸۰,۱۰۳ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۷,۰۶۹,۵۵۱ ۵۸.۱۸ % ۱,۱۵۲,۹۸۵ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۰,۹۰۰ ۹.۸ % ۵۵۷,۵۲۵ ۴.۵۹ % ۲,۱۸۰,۱۰۳ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۷,۰۷۴,۴۲۷ ۵۸.۶۸ % ۱,۱۵۴,۱۴۵ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۷,۵۸۱ ۸.۷۷ % ۵۵۷,۴۴۲ ۴.۶۲ % ۲,۲۱۲,۷۴۲ ۱۸.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۷,۰۵۸,۶۳۵ ۵۹.۴۸ % ۱,۰۵۰,۰۹۰ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۷۵,۴۵۹ ۸.۲۲ % ۵۵۷,۳۵۹ ۴.۷ % ۲,۲۲۶,۳۷۱ ۱۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۶,۹۹۳,۰۴۹ ۵۹.۷۳ % ۱,۰۴۹,۹۷۱ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۰۸,۳۹۱ ۷.۷۶ % ۵۵۷,۲۷۶ ۴.۷۶ % ۲,۱۹۸,۲۷۴ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۶,۹۰۲,۰۷۷ ۵۹.۹۲ % ۱,۰۴۷,۳۴۲ ۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۷۶۶ ۷.۵۷ % ۵۵۷,۰۶۵ ۴.۸۴ % ۲,۱۴۰,۳۶۹ ۱۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۷,۰۷۶,۷۹۶ ۶۰.۰۴ % ۱,۰۴۵,۳۵۵ ۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۷۶۶ ۷.۴ % ۵۵۶,۹۵۴ ۴.۷۳ % ۲,۲۳۵,۹۶۴ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۷,۰۷۶,۷۹۶ ۶۰.۰۴ % ۱,۰۴۵,۳۵۰ ۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۷۶۶ ۷.۴ % ۵۵۶,۸۴۳ ۴.۷۲ % ۲,۲۳۵,۹۶۴ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۷,۰۷۶,۷۹۶ ۶۰.۰۴ % ۱,۰۴۵,۳۴۵ ۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۷۶۶ ۷.۴ % ۵۵۶,۷۳۲ ۴.۷۲ % ۲,۲۳۵,۹۶۴ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۷,۰۵۱,۵۶۶ ۶۰.۰۴ % ۱,۰۴۵,۸۱۳ ۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۸۱,۷۶۶ ۷.۵۱ % ۵۵۶,۶۲۱ ۴.۷۴ % ۲,۲۰۹,۰۶۳ ۱۸.۸۱ % ۰ ۰ %