صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۷,۲۶۵,۹۴۶ ۵۶.۶۳ % ۲,۰۶۳,۱۸۴ ۱۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۰۴۰ ۶.۴ % ۵۴۱,۵۹۸ ۴.۲۲ % ۲,۱۳۸,۱۹۴ ۱۶.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۷,۳۰۴,۹۷۳ ۵۶.۴۸ % ۲,۰۵۶,۶۸۶ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۸۴۱,۶۷۸ ۶.۵۱ % ۵۴۱,۵۰۸ ۴.۱۹ % ۲,۱۹۰,۵۹۷ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۷,۳۵۴,۸۸۳ ۵۶.۶۳ % ۲,۱۴۵,۹۵۹ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۵۰,۰۴۲ ۵.۷۸ % ۵۴۱,۴۳۶ ۴.۱۷ % ۲,۱۹۵,۳۰۶ ۱۶.۹ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۷,۳۲۹,۱۲۸ ۵۵.۴۳ % ۲,۱۴۵,۲۰۰ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۴,۹۱۳ ۷.۶ % ۵۴۱,۳۴۶ ۴.۰۹ % ۲,۲۰۲,۰۶۲ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۷,۴۱۰,۸۹۴ ۵۶.۳۸ % ۱,۸۹۱,۰۶۷ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹,۷۰۴ ۸.۰۶ % ۵۴۱,۲۵۷ ۴.۱۲ % ۲,۲۴۰,۶۷۶ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۷,۴۱۰,۸۹۴ ۵۶.۳۸ % ۱,۸۹۰,۷۲۹ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹,۷۰۴ ۸.۰۶ % ۵۴۱,۱۶۸ ۴.۱۲ % ۲,۲۴۰,۶۷۶ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۷,۴۱۰,۸۹۴ ۵۶.۳۹ % ۱,۸۹۰,۳۹۱ ۱۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹,۷۰۴ ۸.۰۶ % ۵۴۱,۰۷۸ ۴.۱۲ % ۲,۲۴۰,۶۷۶ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۷,۴۶۲,۳۹۳ ۵۶.۴۵ % ۱,۸۸۸,۵۷۱ ۱۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۲,۰۱۳ ۸.۱۱ % ۵۴۰,۹۸۹ ۴.۰۹ % ۲,۲۵۵,۲۲۴ ۱۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۷,۳۹۶,۷۵۶ ۵۶.۱۶ % ۱,۸۸۶,۴۷۰ ۱۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۶,۰۱۳ ۸.۲۵ % ۵۱۱,۷۱۲ ۳.۸۹ % ۲,۲۸۸,۹۹۲ ۱۷.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۷,۳۶۳,۶۶۶ ۵۶.۰۹ % ۱,۹۱۷,۴۴۳ ۱۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۷,۵۴۸ ۷.۹۸ % ۵۱۱,۶۴۰ ۳.۹ % ۲,۲۸۸,۳۶۱ ۱۷.۴۳ % ۰ ۰ %