صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۷,۱۹۰,۱۲۴ ۶۰.۹۸ % ۷۱۲,۳۴۴ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶,۷۰۰ ۹.۱۳ % ۵۷۴,۰۰۱ ۴.۸۷ % ۲,۲۳۷,۴۷۹ ۱۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۶,۹۶۹,۳۴۱ ۶۱.۳۶ % ۷۱۱,۹۰۲ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۷۱,۱۳۵ ۸.۵۵ % ۵۵۹,۰۰۲ ۴.۹۲ % ۲,۱۴۶,۵۶۲ ۱۸.۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۶,۹۶۹,۳۴۱ ۶۱.۳۶ % ۷۱۱,۹۰۲ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۷۱,۱۳۵ ۸.۵۵ % ۵۵۸,۸۷۷ ۴.۹۲ % ۲,۱۴۶,۵۶۲ ۱۸.۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۶,۹۶۹,۳۴۱ ۶۱.۳۶ % ۷۱۱,۹۰۱ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۷۱,۱۳۵ ۸.۵۵ % ۵۵۸,۷۵۳ ۴.۹۲ % ۲,۱۴۶,۵۶۲ ۱۸.۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۷,۰۶۴,۷۳۵ ۶۱.۶۶ % ۷۱۰,۸۸۷ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۹۸۱,۰۰۵ ۸.۵۶ % ۵۵۸,۶۱۰ ۴.۸۸ % ۲,۱۴۲,۹۱۲ ۱۸.۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۷,۲۶۴,۹۷۸ ۶۱.۹۳ % ۷۱۱,۵۹۰ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱,۶۶۹ ۸.۵۴ % ۵۶۵,۴۲۳ ۴.۸۲ % ۲,۱۸۷,۶۵۳ ۱۸.۶۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۷,۳۴۸,۴۱۲ ۶۲.۰۸ % ۷۱۷,۰۱۰ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۹۸,۲۵۰ ۸.۴۳ % ۵۷۶,۸۲۰ ۴.۸۷ % ۲,۱۹۶,۳۶۴ ۱۸.۵۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۷,۲۷۹,۶۳۶ ۶۱.۹۶ % ۷۱۶,۶۶۲ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱,۹۵۷ ۸.۵۳ % ۵۸۱,۱۵۹ ۴.۹۵ % ۲,۱۷۰,۲۶۸ ۱۸.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۷,۴۹۵,۹۱۳ ۶۲.۳۱ % ۷۱۵,۰۳۱ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۷,۵۶۳ ۸.۴۶ % ۵۶۹,۶۷۰ ۴.۷۴ % ۲,۲۳۱,۹۲۷ ۱۸.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۷,۴۹۵,۹۱۳ ۶۲.۳۱ % ۷۱۵,۰۳۱ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۷,۵۶۳ ۸.۴۶ % ۵۶۹,۵۲۸ ۴.۷۳ % ۲,۲۳۱,۹۲۷ ۱۸.۵۵ % ۰ ۰ %