بازده روزانه صندوق

از تاریخ تا تاریخ
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ¿DailyFundBenefitIndex□ بازدهی سالانه صندوق ¿YearlyFundBenefitIndex□
21 1397/03/08 0.08 (0.13) 0.28 (0.46)
22 1397/03/07 (0.34) (0.1) (1.25) (0.37)
23 1397/03/06 (0.48) (0.18) (1.75) (0.64)
24 1397/03/05 0.55 0.37 2.02 1.34
25 1397/03/04 (0.01) 0 (0.03) 0
26 1397/03/03 (0.01) 0 (0.03) 0
27 1397/03/02 0.57 0.23 2.09 0.83
28 1397/03/01 0.01 0 0.05 0.01
29 1397/02/31 0.06 0.1 0.23 0.35
30 1397/02/30 0.88 0.04 3.28 0.13
31 1397/02/29 0.09 0.17 0.31 0.63
32 1397/02/28 (0.01) 0 (0.03) 0
33 1397/02/27 (0.01) 0 (0.03) 0
34 1397/02/26 0.65 0.04 2.39 0.13
35 1397/02/25 (0.49) 0.21 (1.79) 0.78
36 1397/02/24 0.66 0.57 2.42 2.11
37 1397/02/23 0.73 0.29 2.71 1.07
38 1397/02/22 0.17 0.21 0.64 0.78
39 1397/02/21 (0.01) 0 (0.05) 0
40 1397/02/20 (0.01) 0 (0.03) 0
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق