صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
32 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
33 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
34 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
35 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
36 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
37 تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
38 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
39 دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
40 تصمیمات مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال 1400.04.12 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
سایز صفحه