صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
22 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
23 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
24 دعوت به مجمع- سالانه-تغییر هزینه ارکان و رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- خرید بازار پایه 98.10.04 ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
25 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
26 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
27 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
28 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
29 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
30 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
سایز صفحه