صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 15 و 15:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
22 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
23 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
24 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
25 تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/18 ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
26 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/18 ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
27 دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/10/18 ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
28 تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 16 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
29 تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 15 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
30 تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.08.21 ساعت 14 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
سایز صفحه