صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
12 دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
13 تصمیمات مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال 1400.04.12 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
14 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1400.04.12 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
15 دعوت به مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال 1400.04.12 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
16 تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی 99.10.14 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
17 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس 99.10.14 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
18 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 99.10.14 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
19 دعوت به مجمع- سالانه-تغییر کارمزد رکن متولی- انتشار آگهی های صندوق در سامانه کدال 99.10.14 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
20 حذف تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
سایز صفحه