صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 تصمیمات مجمع- تغییر هزینه.حسابرس.مدیر.نرم افزار و خرید در بازار پایه فرابورس مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
12 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
13 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
14 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
15 دعوت به مجمع- سالانه-تغییر هزینه ارکان و رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- خرید بازار پایه 98.10.04 ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
16 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
17 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
18 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
19 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
20 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
سایز صفحه