صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.09.04 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
12 تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
13 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
14 دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
15 تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 15:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
16 تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 15 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
17 اسامی حاضرین در مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 15 و 15:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
18 دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 15 و 15:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
19 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
20 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سایز صفحه