صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
2 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
3 تصمیمات مجمع- تغییر هزینه.حسابرس.مدیر.نرم افزار و خرید در بازار پایه فرابورس مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
4 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
5 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 98.10.04 ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
7 دعوت به مجمع- سالانه-تغییر هزینه ارکان و رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- خرید بازار پایه 98.10.04 ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
8 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
10 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
سایز صفحه