صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۳۱) (۲.۷۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸۹) (۰.۱۱) (۹۶.۱۸) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۹ ۱.۱۹ ۱,۱۳۸.۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۱) ۰.۳۹ (۳۰.۴۷) ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۴۲ ۰.۳۶ ۳۵۹.۲۳ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۲۲) ۶۶۵.۸۸ (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۶۹ ۱.۱۴ ۱,۱۵۰.۲۹ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۰۹ ۰.۴۱ ۵,۰۵۷.۶ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۷۲) (۱.۴۱) (۹۲.۹۶) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۷ ۱۱۲.۰۷ ۱۶۶.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۲۱) ۰.۴۷ (۵۳.۳۲) ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۱۳) (۰.۵۷) (۳۸.۷۶) (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۱۷) (۰.۰۲) (۴۶.۷۱) (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰