اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,813,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,186,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,948,863,555
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,957
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,791
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,791
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 12,957 12,791 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 99,948,863,555
  2 1396/07/29 12,953 12,787 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 99,918,170,622
  3 1396/07/28 12,818 12,655 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,885,067,067
  4 1396/07/27 12,819 12,656 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,889,881,522
  5 1396/07/26 12,819 12,656 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,894,703,673
  6 1396/07/25 12,796 12,634 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,717,872,559
  7 1396/07/24 12,741 12,579 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,290,493,444
  8 1396/07/23 12,710 12,549 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,059,296,539
  9 1396/07/22 12,713 12,551 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,076,414,047
  10 1396/07/21 12,649 12,483 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,539,752,488
  11 1396/07/20 12,650 12,483 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,545,040,838
  12 1396/07/19 12,650 12,484 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,550,178,382
  13 1396/07/18 12,647 12,481 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,526,539,566
  14 1396/07/17 12,643 12,477 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,497,070,022
  15 1396/07/16 12,641 12,476 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,486,120,677
  16 1396/07/15 12,682 12,516 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 97,796,309,972
  17 1396/07/14 12,741 12,574 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,249,301,353
  18 1396/07/13 12,741 12,574 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,254,362,793
  19 1396/07/12 12,742 12,575 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,259,431,093
  20 1396/07/11 12,746 12,579 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 98,291,609,885
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق