اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,813,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,186,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,510,561,953
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,950
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,759
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,759
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/20 13,950 13,759 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,510,561,953
  2 1396/09/19 13,935 13,744 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,398,052,974
  3 1396/09/18 13,896 13,709 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,124,117,623
  4 1396/09/17 13,890 13,704 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,083,639,247
  5 1396/09/16 13,891 13,705 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,092,014,184
  6 1396/09/15 13,892 13,706 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,100,393,769
  7 1396/09/14 13,893 13,707 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,108,778,006
  8 1396/09/13 13,911 13,725 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 107,244,941,660
  9 1396/09/12 13,832 13,647 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,633,148,394
  10 1396/09/11 13,866 13,678 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,880,909,890
  11 1396/09/10 13,874 13,687 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,946,074,386
  12 1396/09/09 13,875 13,688 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,954,395,323
  13 1396/09/08 13,876 13,689 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,962,721,027
  14 1396/09/07 13,849 13,663 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,761,135,057
  15 1396/09/06 13,782 13,597 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,242,782,018
  16 1396/09/05 13,783 13,597 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 106,249,302,721
  17 1396/09/04 13,710 13,525 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 105,682,704,282
  18 1396/09/03 13,689 13,510 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 105,563,714,408
  19 1396/09/02 13,689 13,510 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 105,569,659,029
  20 1396/09/01 13,690 13,511 0 0 300,000 0 47,500,000 7,813,924 105,575,611,361
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق