مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 دریافت خبر 1397/09/26
2 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 دریافت خبر 1396/11/14
3 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 دریافت خبر 1396/10/23
4 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 دریافت خبر 1396/10/23
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/20 دریافت خبر 1396/10/20
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/02 دریافت خبر 1396/10/02
7 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.10.02 دریافت خبر 1396/09/20
8 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 13/06/1396 دریافت خبر 1396/06/13
9 دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.06.13 دریافت خبر 1396/05/31
10 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/12/24
11 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر 1395/10/27
12 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.09.30 دریافت خبر 1395/10/12
13 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 95.09.30 دریافت خبر 1395/09/17
14 اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه دریافت خبر 1395/09/06
15 تمدید تصدی ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده دریافت خبر 1395/04/14
16 تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1395/01/29
17 تغییر هزینه متولی - مجمع 94.10.22 دریافت خبر 1394/11/26
18 مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی 1394/07/30 دریافت خبر 1394/11/12
19 دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 1394.10.22 دریافت خبر 1394/10/12
20 مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
21 تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
22 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
23 تغییر در سقف هزینه های نرم افزار و تصویب امید نامه جدید صندوق،مجمع مورخ1393.10.21 دریافت خبر 1393/12/12
24 تائیدیه سازمان بورس ، مجمع سالیانه مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/13
25 تائیدیه سازمان بورس افزایش هزینه نرم افزار،مجمع سالانه مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/13
26 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
27 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر هزینه حسابرس مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/10/08
28 تغییر در حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1393/09/15
29 امکان سرمایه¬گذاری صندوقهای سرمایه¬گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد دریافت خبر 1393/04/21
30 صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1392/12/10