صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/18 1398/03/18 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/03/08 1398/03/08 پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 دانلود
1398/02/29 1398/02/29 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398.01.31 دانلود
1398/02/29 1398/02/29 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 پرنفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 97 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه 97 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/19 1397/09/19 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/11 1397/06/11 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ 1397/04/31 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 1397/04/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه 1394 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت 97 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین 97 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند 96 دانلود
1396/12/12 1396/12/12 پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن 96 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 پرتفوی ماهانه منتهی به دی 96 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر 96 دانلود
1396/09/19 1396/09/19 صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 'گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 دانلود
1396/03/20 1396/03/20 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به 1396/01/31 دانلود
1396/02/27 1396/02/27 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396.01.31 دانلود
1396/02/27 1396/02/27 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1396/01/31 دانلود
1395/11/18 1395/11/18 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 دانلود
1395/11/18 1395/11/18 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 دانلود
1395/09/17 1395/09/17 صورتهای مالی سالانه حسابررسی شده اطلس منتهی به 1395/07/30 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 دانلود
1395/03/18 1395/03/18 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده اطلس منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/02/28 1395/02/28 عملکرد شش ماهه اطلس منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/02/28 1395/02/28 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/02/13 1395/02/13 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395.01.31 دانلود
1395/02/13 1395/02/13 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395.01.31 دانلود
1394/11/14 1394/11/14 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 دانلود
1394/11/13 1394/11/13 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 دانلود
1394/09/25 1394/09/25 صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1394.04.31 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 عملکرد نه ماهه منتهی به 1394.04.31 دانلود
1394/03/19 1394/03/19 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1394/01/31 دانلود
1394/02/29 1394/02/29 عملکرد شش ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1394 دانلود
1394/02/29 1394/02/29 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1394/01/31 دانلود
1393/11/28 1393/11/28 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/11/28 1393/11/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/10/03 1393/10/03 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده اطلس منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/24 1393/08/24 عملکرد سالانه اطلس منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/24 1393/08/24 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/05/21 1393/05/21 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 دانلود
1393/05/21 1393/05/21 صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1393 دانلود
1393/04/01 1393/04/01 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1393.01.31 دانلود
1393/02/06 1393/02/06 صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1393 دانلود
1393/02/06 1393/02/06 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393.01.31 دانلود
1392/11/09 1392/11/09 صورتهای مالی میان دوره ای 26 روزه منتهی به 30 دی ماه 1392 دانلود
1392/11/09 1392/11/09 گزارش عملکرد 26 روزه منتهی به 30 دی ماه 1392 دانلود