ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 195,530 81.53 322,095 91.67 345,332 93.76 354,357 91.03
اوراق 14,817 6.17 12,945 3.68 0 0 0 0
وجه نقد 18,288 7.62 7,782 2.21 12,110 3.28 26,183 6.72
سایر دارایی ها 12,070 5.03 16,161 4.6 21,165 5.74 17,873 4.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,614 34.86 116,442 33.14 116,178 31.54 123,612 31.75
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد