ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 190,602 80.89 246,855 84.85 282,638 85.68 299,445 86.82
اوراق 15,123 6.41 32,352 11.12 34,816 10.55 34,910 10.12
وجه نقد 18,633 7.9 6,116 2.1 6,181 1.87 5,167 1.49
سایر دارایی ها 11,869 5.03 10,517 3.61 11,612 3.52 10,590 3.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,401 34.97 100,914 34.68 112,205 34.01 117,294 34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد