ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 187,349 80.62 313,026 84.2 247,619 81.56 224,715 83.66
اوراق 13,903 5.98 41,298 11.1 47,626 15.68 38,152 14.2
وجه نقد 19,487 8.38 8,899 2.39 1,507 0.49 1,077 0.4
سایر دارایی ها 11,952 5.14 13,336 3.58 11,268 3.71 9,578 3.56
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 70,504 30.34 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد