ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 189,527 79.91 109,394 94.98 113,413 96.38 109,625 96.86
اوراق 13,287 5.6 1,001 0.86 0 0 0 0
وجه نقد 21,705 9.15 1,017 0.88 853 0.72 1,189 1.05
سایر دارایی ها 12,556 5.29 3,760 3.26 3,406 2.89 2,362 2.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 80,374 33.89 47,524 41.26 48,111 40.88 46,705 41.26
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق