ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 188,371 80.7 225,111 82.23 216,101 83.19 220,481 84.07
اوراق 14,642 6.27 38,878 14.2 34,012 13.09 34,065 12.98
وجه نقد 18,978 8.13 3,545 1.29 4,054 1.56 2,665 1.01
سایر دارایی ها 11,906 5.1 10,853 3.96 10,456 4.02 9,791 3.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 81,685 34.99 106,390 38.86 91,051 35.05 90,174 34.38
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد