ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 189,736 79.89 108,790 94.62 113,847 96.19 110,240 96.87
اوراق 13,322 5.6 1,382 1.2 0 0 0 0
وجه نقد 21,761 9.16 1,014 0.88 881 0.74 242 0.21
سایر دارایی ها 12,581 5.29 3,782 3.29 3,628 3.06 3,319 2.91
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 80,462 33.88 47,264 41.11 48,431 40.91 46,864 41.18
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق