دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.06.13
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده طبق ماده 28 اساسنامه، در روز دوشنبه مورخ 1396/06/13 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست