دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه مدیر صندوق از شرکت کارگزاری مفید به شرکت سبدگردان انتخاب مفید تغییر یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست