دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه
منبع -
مقدمه افزایش هزینه حسابرس
متن خبر
پیوست