دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02
منبع -
مقدمه تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مطابق فایل پیوست در مجمع مورخ 96.10.02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست