دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02
منبع -
مقدمه تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مطابق فایل پیوست در مجمع مورخ 96/10/02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست