صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۶,۷۶۸,۱۶۸ ۵۶.۳۹ % ۱,۵۳۹,۸۴۹ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۵,۰۸۶ ۹.۲۱ % ۵۳۰,۳۳۶ ۴.۴۲ % ۲,۰۵۹,۸۶۲ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۶,۷۸۵,۷۱۳ ۵۶.۵۳ % ۱,۵۳۷,۶۱۰ ۱۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱,۶۷۵ ۹.۰۱ % ۵۲۹,۹۹۵ ۴.۴۲ % ۲,۰۶۸,۵۷۲ ۱۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۶,۷۴۴,۳۳۳ ۵۶.۴ % ۱,۵۹۳,۸۱۱ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۰,۷۷۲ ۸.۸۷ % ۵۲۹,۹۱۲ ۴.۴۳ % ۲,۰۲۸,۸۳۰ ۱۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۶,۹۷۱,۰۲۶ ۵۷.۲۸ % ۱,۵۱۷,۵۱۹ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۹,۴۹۴ ۸.۴۶ % ۵۲۹,۸۲۹ ۴.۳۵ % ۲,۱۲۰,۷۰۶ ۱۷.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۷,۰۶۱,۶۸۸ ۵۷.۱۱ % ۱,۵۲۰,۹۳۵ ۱۲.۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۱,۲۴۹ ۹.۰۷ % ۵۲۹,۹۹۱ ۴.۲۹ % ۲,۱۳۱,۲۶۰ ۱۷.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۷,۱۲۶,۰۸۶ ۵۷.۴۴ % ۱,۵۲۱,۶۵۵ ۱۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۸,۴۸۱ ۸.۷۷ % ۵۲۹,۹۰۸ ۴.۲۷ % ۲,۱۴۰,۱۶۰ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۷,۱۲۶,۰۸۶ ۵۷.۴۴ % ۱,۵۲۱,۴۳۹ ۱۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۸,۴۸۱ ۸.۷۷ % ۵۲۹,۸۲۵ ۴.۲۷ % ۲,۱۴۰,۱۶۰ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۷,۱۲۶,۰۸۶ ۵۷.۴۴ % ۱,۵۲۱,۲۲۳ ۱۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۸,۴۸۱ ۸.۷۷ % ۵۲۹,۷۴۳ ۴.۲۷ % ۲,۱۴۰,۱۶۰ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۶,۹۵۶,۶۰۸ ۵۶.۷۸ % ۱,۵۱۷,۶۰۸ ۱۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۵,۳۴۲ ۸.۹۴ % ۵۵۸,۶۱۶ ۴.۵۶ % ۲,۱۲۳,۶۹۳ ۱۷.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۶,۹۵۰,۵۳۵ ۵۷.۰۵ % ۱,۴۶۸,۹۴۰ ۱۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴,۱۳۷ ۸.۹۸ % ۵۵۸,۵۳۲ ۴.۵۸ % ۲,۱۰۹,۶۴۷ ۱۷.۳۲ % ۰ ۰ %