صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۷,۳۱۵,۵۲۲ ۵۵.۶۲ % ۱,۹۱۷,۷۰۰ ۱۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۱,۱۶۳ ۸.۸۳ % ۵۱۳,۹۶۹ ۳.۹۱ % ۲,۲۴۳,۰۹۷ ۱۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۷,۲۹۱,۵۰۷ ۵۵.۲۸ % ۱,۸۸۸,۱۷۶ ۱۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۶,۲۰۴ ۹.۵۲ % ۵۱۳,۸۹۶ ۳.۹ % ۲,۲۴۰,۶۳۷ ۱۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۷,۲۹۱,۵۰۷ ۵۵.۲۸ % ۱,۸۹۵,۳۲۴ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۸,۶۸۴ ۹.۴۷ % ۵۱۳,۸۲۳ ۳.۹ % ۲,۲۴۰,۶۳۷ ۱۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۷,۲۹۱,۵۰۷ ۵۵.۲۸ % ۱,۸۹۴,۹۹۶ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۸,۶۸۴ ۹.۴۷ % ۵۱۳,۷۵۰ ۳.۹ % ۲,۲۴۰,۶۳۷ ۱۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۷,۰۴۲,۴۸۹ ۵۶.۱۱ % ۱,۷۵۸,۲۵۲ ۱۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۴۳۹ ۸.۵۹ % ۵۱۳,۶۷۸ ۴.۰۹ % ۲,۱۵۸,۶۳۰ ۱۷.۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۶,۸۶۲,۷۲۰ ۵۵.۹۱ % ۱,۶۲۷,۹۴۶ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳,۵۷۹ ۹.۳۲ % ۵۱۳,۵۹۴ ۴.۱۸ % ۲,۱۲۷,۳۷۴ ۱۷.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۶,۷۶۵,۰۱۵ ۵۵.۹۵ % ۱,۵۴۳,۲۰۸ ۱۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۷,۸۸۹ ۹.۹۱ % ۵۱۳,۵۱۰ ۴.۲۵ % ۲,۰۷۳,۲۸۱ ۱۷.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۶,۸۸۵,۳۷۳ ۵۶.۲۹ % ۱,۵۴۳,۹۲۳ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۶,۸۴۲ ۹.۵۴ % ۵۱۸,۸۹۵ ۴.۲۴ % ۲,۱۱۷,۴۹۶ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۶,۷۶۸,۱۶۸ ۵۶.۳۸ % ۱,۵۴۰,۲۸۳ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۵,۷۷۰ ۹.۲۱ % ۵۳۰,۵۰۳ ۴.۴۲ % ۲,۰۵۹,۸۶۲ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۶,۷۶۸,۱۶۸ ۵۶.۳۸ % ۱,۵۴۰,۰۶۶ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۵,۷۷۰ ۹.۲۱ % ۵۳۰,۴۲۰ ۴.۴۲ % ۲,۰۵۹,۸۶۲ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ %