صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی -
عنوان خبر تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق
منبع -
مقدمه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، همچنین با توجه به شرایط فعلی بازار و صفهای فروش، قیمت کارشناسی تعدادی از سهام این صندوق در تاریخ 25 اسفند 1398 تعدیل گردید.
متن خبر
پیوست